Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Friday, May 23

Kegiatan Yahudi dan Kesedaran Muslimin

Bahagian 8
Kegiatan Yahudi dan Kesedaran Muslimin (1)
MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI
karya pemikir Islam: AMALUDDIN DARUS


TELAH lama sekali, bahkan sebenamya tidak pernah berhenti-henti, orang-orang ¥ahudi bekerja di mana-mana sahaja mereka berada untuk mencapai matLamat mereka kembali ke Baitulmaqdis, menegakkan kebesaran kerajaan Yahudi seperti di zaman Nabi Sulaiman.

Bagi mereka, ¥ahudi adalah bangsa pilihan Tuhan. Yahudi adalah bangsa pertuanan. Adapun lain-lain bangsa hanya dijadikan oleh Tuhan untuk menjadi alat dan abdi kepada bangsa Yahudi semata-mata.

Dalam abad-abad yang lalu berkali-kali orang Yahudi mengadakan kongres mereka, menyusun rancangan-rancangan untuk melemahkan dan mereka peralatkan bangsa-bangsa di bumi ini.

Seperti yang telah diterangkan bahwa orang-orang Yahudi itu bertebaran di merata-rata negeri di bumi ini. Mereka campur tangan dalam kebangkitan dan kelahiran faham-faham seperti yang dikatakan kebebasan, persamaan, liberal, kapitalis, sosialis dan komunis, Mereka menjadi bangsa British, Amerika, Pe-
rancis, Jerman, Rusia dan bermacam-macam lagi.


Tetapi biar apapun mereka jadi, mereka adalah Yahudi yang tebal dengan perasaan kebangsaan dan keagamaan ¥ahudi. Mereka menjadi ahli-ahli parlimen, kongres, senet, menteri, ahli perniagaan di berbagai bidang.

Mereka memainkan peranan dalam perfileman, dan mereka menguasai surat-surat kabar dan majalah-majalah dan mereka juga memainkan beranan pengangkutan perkapalan dan bank-bank. Sungguh luas bidang kekuasaan mereka dalam negara-negara di mana mereka berada sebagai bangsa bagi negara itu. Sebagai contoh pilihan seorang Presiden Amerika Syarikat tidak terlepas
dari pengaruh mereka.

Mereka maju di berbagai-bagai lapangan profesional seperti peguam, sains dan teknoloji, falsafah dan lain-lain. Justeru kerana itu sebelum dan sesudah negara tsrael diujudkan mereka telah dan sedang berada di dalam berbagai-bagai lapangan di negara-negara di mana mereka mengambil nama kebangsaan menurut negara itu.

Sebelum negara Israel dilahirkan pada tahun 1948 Masehi, mereka telahpun punya organisasi kenegaraan, cukup dengan agen-agen rahasia mereka yang mengintip perkembangan politik untuk menentukan garis perjuangan kebangsaan Yahudi yang mahu mempunyai negara berpusat di Jerusalam yang akan bersempadan di Sungai Nil di Mesir dan Sungai Furat.di Irak.
Justeru kerana pengaruh mereka begitu besar 'dan mendalam dj berbagai 'negara, maka mereka dapat memperalatkan negara-negara besar di bumi.
Hingga rnernbolehkan mereka rnernpunyai daerah kekuasaan di Palastin, di rnana kehadiran rnereka 'di sana telah direstui oleh Bangsa-Bangsa Bersatu,
tanpa ada sebarang pihak dari kuasa-kuasa besar yang mempunyai hak veto telahmemveto atau menentang keujudan negara Israel (israel ) adalah juga narna Nabi Yaakub), di mana kerana itu telah rnenyebabkan pengusiran berjuta-juta orang-orang Arab dan kemusnahan harta bendayang arnat banyak,

Kelahiran negara Israel direstui oleh kuasa-kuasa barat dan tirnur. Orang-orang Yahudi di berbagai negara telah dan sedang berpindah ke Israel.

Pemindahan rnereka dibantu oleh kuasa-kuasa barat dan juga oleh kuasa-kuasa tirnur.

Keujudan Israel diperlindungi oleh negara, negara barat dengan senjata-senjata,' dan selarna pengaruh mereka tetap berada di negara-rlegara lain, 'selama itulah rnereka akan rnenerima segala bantuan yang dikehendaki oleh rnereka, balk. berupa alat senjata, bahkan besar kemungkinan campur-tangan bala tentera untuk mempertahankan Israel. Pengaruh politik Israel akan terus rnencengkam rnanusia dan negara-negara lain dengan berbagai-'
bagai cara. Di antaranya ialah melalui beberapa Kelab yang tertentu yang bertaburan di bumi ini.

Mereka telah berhasil dan terus berjaya. Pengaruh pertarna rnereka ialah rnenjadikan orang-orang Kristian di Eropah rnenjauhkan diri dari agama Kristian dan rnenjadikan orang Eropah Kristian rnenentang kepercayaan adanya Tuhan dan menjadi kornunis, Pengaruh kedua rnereka di Eropah ialah menanam iperasaan liberal di bidang politik, sehingga asal sahaja rarnai rnenghendaki sesuatu, maka undang-undang boleh dibuat rnenghalalkan apa sahaja, sekalipun yang diharamkan oleh Allah.

Pengaruh .ketiga rnereka ialah 'dasar ekonorni liberal yang telah menyebabkan berlaku rnonopoli ekonorni, yang sebenarnya rnerekalah yang rnenguasai bersama rnelalui peranan mereka rnenerusi bank-bank dan perniagaan saham.

Pengaruh keernpat rnereka ialah rnelahirkan bentuk kebudayaan biru dan kuning rnenerusi filem-filem yang dikuasai oleh rnereka di rnana lahirlahi cerita-cerita yang penuh dengan asmara dan jenayah.


Sesungguhnya Yahudi adalah satu bangsa yang bijak dan sabar dalam rnencapa'i cita-cita rnereka.

Alangkah 'gembiranya rnereka rnelihat rnanusia dibumi hancur leber segala budi dan akhlak. Hanya dengan cara yang telah dan sedang rnereka lakukan itu sahaja yang rnereka harapkan pada suatu ketika nanti cita-cita mereka untuk memperharnbakan rnanusia di burni akan tercapai. Pengaruh kejahatan ¥ahudi yang sangat jahat itulah yang menyebabkan Hitler telah rnenjadikan rnereka rnusuh nornbor satu dalam negeri Jerrnan.

Berjuta-juta ¥ahudi telah dibunuh oleh Nazi ]errnan, berjuta-juta Yahudi telah rnelarikan diri dari ]errnan, dan rnereka yang rnelarikan diri itu pergi ke negara-negara Eropah, Australia, Amerika dan ada yang kernbali ke Israel.
Di sana rnereka rnernainkan terus peranan rnereka, hingga berrnacarn-macarn perkara berlaku.

Yang anehnya begitu cekap mereka menggunakan Arnerika untuk kepentingan rnereka. Banyak dari diplomat-diplomat Arnerika dan anggota-anggota misi keamanan dad .Amerika yang dikirim ke negara-negara luar untuk membantu negara-negara yang sedang membangun di berbagai sidang adalah di antaranya orang-orang Yahudi. Yang paling aneh sekali ialah orang Amerika yang mengambil bahagian penting dalam usaha menenteramkan ketegangan di Asia barat, yang sentiasa berulang alik ke negara-negara Arab dan Israel sebagai jagoan keamanan untuk mencarl perdamaian di sana ialah seorang Yahudi yang memakai kebangsaan Amerika.

Pemerintah Amerika di bawah Presiden Nixon dan Ford telah metetakkan kepercayaan kepada Hennry Kissinger seorang Yahudi yang berpindah dari Jerman sebagai setiausaha hegara bagi United States of America.

Soal warganegara Amerika bukanlah urusan saya membicarakannya, tetapi keanehan dari yang sedang terjadi berhubung dengan politik dan umat Islam itulah yang menjadi persoalan kepada saya.

Sesungguhnya dengan adanya kegiatan Yahudi, maka tentulah ada kesedaran orang-orang Arab. Kesadaran Arab dari tidur mereka, adalah permulaan dan kebangkitan Islam.

Apabila kita membaca sejarah, kita akan bertemu dengan permainan poli tik kuasa-kuasa asing mencaing-caingkan bekas-bekas daerah kekuasaan Turki selepas perang bumi dunia pertama,

Kita juga akan bertemu dengan permainan orang dari England yang bergelar LaWrance of Arabia. Kelicinan Lawrance telah menyebabkan Arab bersekutu dengan pihak Inggeris dan telah ikut memerangi Turki, kerana janji-janji kemerdekaan untuk orang-orang Arab. sekiranya mereka membantu menyembelih tentera Turki hingga pihak berikat memenangi peperangan dengan Jerman dan Turki.

Jerman dan Turki tewas. British yang telah menjanjikan kemerdekaan Arab, juga telah menjanjikan national home untuk orang-orang Yahudi.

Kuasa-kuasa yang menang teiah membahagi-bahagikan daerah kekuasaanTurki di antara mereka, British, Perancis, Itali, Rusia dan Greek. Palastin dijadikan negeri yang diamanahkan kepada British menjaganya.

Arab terlepas dari penjajah Turki, tetapi mereka dijajah oleh beberapa bangsa bukan Islam. Demikianlah berakhimya drama Encik Lawrance of Arabia.

Dari sinilah memuncaknya perasaan kebangsaan Arab. Arab berjuang dengan semangat menyatukan Arab kembali. Satu demi satu negeri-negeri Arab mencapai.kemerdekaan mereka, tetapi dalam masa itu jua mereka berhadapan dengan ujudnya negara Israel yang dilahirkan oleh Inggeris dan Amerika.

Inggeris melahirkan bayi Israel, setelah sekian lama mengandungnya. Inggeris melahirkan, Amerika menjadibidan, Rusia ikutmenyaksi kelahirannya.

Orang-orang Arab yang tidak dapat mengharapkan kuasa-kuasa barat lagi, telah berpaling kepada komunis Rusia yang memang mencari pengaruh untuk bertapak di Asia garat.


Nasionalis Arab percaya, dengan kebangsaan Arab, mereka akan kembali bersatu dan menjadi bangsa besar, yang gagah di bumi ini. Untuk mencapai matalmat itu mereka menyeru dan membangkitkan semangat kebangsaan Arab.

____________________________________
Nota: Al - Fatihah buat Allahyarham AMALUDDIN DARUS... semoga rohnya ditempatkan bersama-sama orang-orang soleh...serahkanlah pahalanya kepada beliau... hasil tulisannya ini kusambungkan untuk anda muga-muga ilmunya bermanfaat bagi umat islam, ....inilah dakwahnya. ditulis pada tahun 1996

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI