Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Friday, June 6

PERMUSUHAN YAHUDI TERHADAP KRISTIAN DAN ISLAM

PERMUSUHAN YAHUDI
TERHADAP KRISTIAN DAN ISLAM

Karya NAHMAR JAMIL

http://tawakkaltu.blogspot.com/2007/12/fahaman-zionesme-dan-israel-part-1.html
http://merahsilu.blogspot.com/2006/12/perang-akhir-zaman-bahagian-i.html

Orang-orang yahudi bermusuh terhadap Nabi Isa, ibunya Siti Maryam dan pengikutnya Hawariyun yang beriman kepada Allah dan Nabi Isa sebagai rasuL Scbagmmana juga mereka bermusuh terhadap Islam dan Nabi Muhammad serta orang-orang Istam yang
taat kepada ajaran syariat Allah.

Mereka mengkafirkan Nabi Isa bin Maryam sebagai seorang rasul dan mendahwa bahawa mereka masih menunggu Nabi Isa yang lain yang khususnya untuk mereka melaksanakan penguasaan terhadap semua bangsa-bangsa di muka bumi dan memermtah dengan syariat Nabi Musa. Mereka menjadikan syariat Nabi Musa sebagai satu ketaksuban, kekejaman dan komusnahan.

Siapakah Nabi Isa yang mereka tunggukan itu?
Mungkin Masihi Dajjal?


Sebelum kedatangan Nabi Isa, kemusnahan telah berlaku di kalangan orang-orang Yahudi dangan pelbagai kejahatan dan penyembahan emas. Mereka telah menyimpang daripada kabenaran. Kerana itu Allah telah mengirimkan Nabi Isa bin Matyam untuk menyembahkan kehormatan umat manusia yang diperkotak-katikkan oleh orang-orang Yahudi; mengembalikan orang-orang Yahudi kepada kebenaran, memperbetulkan akhlak, mengajarkan bagatmana mencintai manusia dan menjauhkan mereka daripada perasaan ketaksuban, Perdayaan, kezaliman, kejahatan dan penyembahan emas. Tetapi, tidakbanyak orang Yahudi yang beiman melainkan segolongan kecil sahaja.

Ketika meiawat kota Orshalim, Nabi Isa bin Mariam terKejut besar melihat orang-orang Yahudi telah mengubahkan tempat ibadat Haikal kepada pasaran bursa perdagangan dan tempat pelacuran.

Orang-orang Yahudi yang tidak mengenal ertl dosa merasa tercabar apabila Nabi Isa bin Mariam melakukan seruan dakwah dan memperingatkan perbuatan-perbuatan mereka yang ingkar dan hina. Mereka merasa sedang mendePani bahaya-bahaya Yang akan mengancam cara hidup dan upacara-upacara keagamaan syaitan mereka. Lantas mereka merancang untuk membunuh Nabi Isa bin Mariam. Ketua-ketua Yahudi yang kafir berkumpul untuk merencanakan satu komplot dengan tetiti.

Mereka telah selesai mempersiapkan satu komplot. Mereka menghubungi seorang agen Yahudi yang munafik dalam perkumpulan Hawariyun Nabi Isa bin Mar/am. Mereka mahu Nabi Isa yang tidak dikenali itu diperkenalkan ketika menghadapi kumpulan orang-orang Yahudi yang sedang dalam kemarahan. Yahudha, seorang Yahudi, yang berpura-pura menjadi pengikut Nabi Isa telah mengkhianati dirinya dengan menerima rasuah wang beberapa dirham. Tetapi beliau tetah menjadi mangsa perkhianatan kepada golongan orang'orang Yahudi sendiri yang kafir, penuh dendam dan benci kepada Nabi Isa. Beliau telah dibunuh dan disalib. Allah telah menyelamatkan Nabi Isa bin Mariam.
..
Kitab AI-Quran menerangkan: Bahawa orang-orang Yahudi telah gagal untuk membunuh dan menyalib Nabi Isa bin Mariam.

Tetapi mereka telah membunuh dan menyalib Yahudha, orang di kalangan mereka sendiri, yang menyerupai Nabi Isa bin Mariam.

Nabi Isa bin Mariam telah diselamatkan dan diangkatkan oleh Allah ke langit.

Setelah tugas dan misi Nabi Isa bin Mariam berakhir, maka pengikutnya yang beriman kepada 3allah dan mengakui Nabi Isa sebagai rasul, mulai menghadapi keganasan dan penentangan daripada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang kafir pula mengambil kesempatan merosakkan ajaran syariat Nabi Isa dan menghapuskan agama Tauhid daripada pengikutnya yang benar benar beriman.

Antara jenayah terbesar orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Kristian sebelum kedatangan Islam ialah pembunuhan yang mereka lakukan yang disebut Pembunuhan Akhdud (Parit-Parit).

Seorang Raja Yahudi yang bernama Du Nawas telah membunuh puluhan ribu orang-orang Kristian dengan melemparkan mereka ke dalam parit-parit yang berapi pada tahun 524 Masihi. Sebagaimana juga mereka telah berkompiot menentang kerajaan-kerajaan Keristian.

Apabila perang berlaku antara Parsi dan Rom: (641- 611 Masihi), orang-orang Yahudi megambil kesempatan menolong orang-orang Parsi dan mengkhianati janji dengan orang-orang Rom Kristian. Apabila mereka berjaya menguasai Syria pada tahun tahun 615 Masihi, lamas mereka menawan ribuan orang-orang Kristian. Mereka menyembelih dan membunuh orang-orang Kristian atas nama syariat agama mereka.

Setelah enam kurun berlalu, Allah mengirimkan Nabi Muhammad sebagai rasul yang terakhir.

Semua misi para nabi yang lalu adalah bersifat sementara dan ditujukan kepada golongan bangsa tertentu. Sedang misi Nabi Muhammad bersifat sejagat dan abadi. Ia tidak ditujukan kepada golongan bangsa tehentu seperti bangsa Arab tetapi ditujukan kepada semua golongan bangsa sebagai rahmat kepada seluruh umat manusia.

Apabila Nabi Muhammad dibangkitkan, orang-orang Yahudi mendiami utara Hijaz, khususnya di sekitar Yathrib (Kota Madinah). Mereka datang daft Palestin setelah diusir akibat peperangan yang berter~san antara mereka dengan orang-orang Rom yang beragama Krisitan dan orang-orang Kristian Palest'in, bermula pada tahun 70 Mhsihi di tangan Taithas dan pada tahun 132 Masihi di.tangan Ha~!yun hingga ke tahun 1917 selepas Perjanjian BalfoUr
yang terkUtuk itu.

Pelarian orang-orang Yahudi itu hidup dibantukan orang-orang Arab Hijaz. Hingga mereka bersaingan pula dengan orang-orang Arab Hijaz. Sewaktu-waktunya mereka berkelahi. Sewaktu-waktunya mereka berperang. Sewaktu-waktunya mereka berdamai.

Orang. orang Yahudi mengerjakan ladang dan mengenakan riba berlebihan dalam pinjamannya. Mereka gemarmencetuskan perpecahan dan persengketaan antara Arab Kota (Aus dan Khazraj). Hasilnya kedUa puak Arabitu berperang sesama sendiri. Ini memberikan kesempatan kepada orang-orang Yahudi untuk mencapai matlamatnya: menguasai ekonomi orang-orang Arab melalui perdayaan, kerakusan, kebencian dan kefitnahan'mereka,

Walaupun orang-orang Arab bermusuhan sesama Sendiri, tetapi mereka sefahaman mengenai keburukan akhlak orang-orang Yahudi. Kerana itu mereka benci dan tidak menyukai orang-orang Yahudi. Mereka lebih suka menyembah berhahi daripada:menganut agama Yahudi.

Sebelum Nab? Muhammad dibangkitkan, para paderi kha kham Yahudi telah memperkatakan bahawa seorang nabi barnakan dibangkitkan di Semenanjung Arabia. Sifat-sifat nabi itu telah
disebutkan dalam kitab-kitab dan diperkatakan oleh para nabi dan rasul mereka.

Namun demikian orang-orang Yahudi tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Apabila Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah dan menjadikannya sebagai pusat dakwah untuk mentauhidkan Allah, orang-orang Yahudi melihat bahawa agama baru itu merupakan ancaman yang merbahaya terhadap kekuasaan dan kepemimpinan agama yang mereka terajui selama ini. Mereka memandang kepada Nabi Muhammad, agama Islam dan penganut-penganutnya dengan perasaan dendam, dengki, marah dan kurang senang.

Permusuhan mereka terhadap agama Islam makin ketara apa-bila melihat penganut-penganut agama Islam makin berkembang.

Mereka mulai mencabar agama Islam dan memperdaya orang-orang Islam dengan pelbagai tuduhan, hasutan dan kepalsuan.

Apabila ditanvai mengenai sesuatu dalam kitab mereka, mereka mencampuradukkan sesuatu itu antara kebenaran dengan kebatilan untuk mendapat sokongan daripada golongan musyrikin
dalam menentang agama Islam dan Nabi Muhammad. Mereka ini disindirkan oleh kitab Al-Quran yang bermaksud:

Alangkah buruknya mereka itu menjualkan dirinya dengan mengingkarkan kitab yang diturunkan Allah kerana iri hati, disebabkan Allah melimpahkan kurnianya kepada sesiapa daripada hamba-hamba-Nya yang disukai. Maka mereka itu akan mendapat kemarahan
yang berganda. Bagi orang-orang kafir adalah azab yang hina. (Surah AI-Baqarah: 90).
Orang-orang Yahudilah yang memulakan permusuhan terhadap Nabi Muhammad walaupun, Nabi Muhammad telah berikrar untuk menyamakan hak mereka dengan orang-orang Islam dengan membenarkan kebebasan beragama dan menjaga kepentingan harta benda. Orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi dijadikan sebagai satu ummah, satu kemenangan dan satu tetadan kepada orang-orang lain daIam hal-hal perpaduan, kebajikan dan perkhid-
matan.

Tetapi orang-orang Yahudi se, dar bahawa mereka tidak dapat mempertahankan Sifat keangkuhan dan slogan mereka sebagai "Rakyat Pilihan Allah". 'Mereka tidak dapat mempertahankan kePentingan dan kekuasaan baik bersffat kebendaan mahupun kerohanian melainkan dihapuskan Nabi Muhammad, pengikutnya serta agama Islam hingga ke akar umbinya.

Lantas mereka mengambil kesempatan untuk meracuni Nabi Muhammad dan mengkhianati perjanjian dengannya. Mereka terus menyokong golongan kafir Quraisy penyembah berhala.
Mereka berkata bahawa golongan kafir Quraisy penyembah berhala adalah lebih baik daripada agama Islam.

Mereka berpura-pura menganut agama Islam dan melakukan pelbagai sabotaj, fitnah dan hal-hal yang meragukan orang-orang Islam seperti tercatat dalam sejarah dengan peristiwa-peristiwanya yang terkenal.

Dalam sejarah zaman moden, sikap berpura-pura orang YahUdi menganut agama Islam tel~ terbuk-ti apabila setengal.setengah orang Yahudi daripadh Pertubuhan Donmat Turki ber-
jaya menyusupi pemerintahan Empayar Otlunaniah dan be.rhasil menghancurkan Khalifah Othmaniah melalui seorang pemlmpim Yahudi yang berpura-pura menganut Islam iaitu Mustafa Kemal Ara turk yang bergelar Bapa Kemerdekaan Turki!!!Kesimpulan...
Apa yang diperlihatkan oleh orang-orang Yahudi menunjukkan perwatakan orang-orang Yahudi berkurun yang cukup dikenali dalam sejarah perkembangan agama-agama seperfi' yang diceritakan dalam halaman-halaman yang lalu dan dalam sejarah kehidupan bangsa-bangsa yang akan diceritakan dalam halaman halaman akan datang.

Orang-orang Yahudi merupakan satu bangsa yang keras kepala, ingkar terhadap Tuhan dan memandang rendah serta pendendam kepada bangsa-bangsa lain. Kesan yang dapat dirasakan:

Mereka takut menghadapi mati dan tidak memberi sepenuh keper-cayaan atau keimanan kepada Tuhan.

Apabila menghadapi peperangan, mereka lebih suka menggalakkan cliff, bergantung kepada orang lain dan mempergunakan tipu helah serta perisikan. Kita dapat melihat perwatakan itu apa-bila Nabi Musa menyeru mereka supaya memerangl orang-orang kafir di Palestin. Mereka berkata: "Wahai Musa, kami sama sekali tidak akan memasuki kota itu selagi mereka berada di datamnya- Pergilah anda berperang dengan Tuhan anda. Kami akan duduk di sini."

Dengan perkataan yang sama tetapi dalam bentuk yang berlainan, ia berulang setelah 30 kurun berlalu, apabila mereka berkata pemerintah Inggeris, Russia, Amerika dan Perancis di permulaan kurun kedua puluh: Behkan Palestan kepada karm. Perintahkan Palestin untuk memudahkan jatan kepada kami. Kami mahu Palestin kosong daripada penduduknya orang-orang Arab!"

Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap para Nabi dan Rasul dari zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, hinggalah kedatangan Nabi Muhammad dan sesudahnya, secara jelas memperlihatkan bahawa pertarungan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Islam akan berterusan hingga ke akhir zaman.

Perwatakan agama Islam berbeza dengan perwatakan agama Yahudi. Agama Islam mengajak umatnya kepada kemuliaan dan pengorbanan, sedang agama Yahudi menjadikan umatnya keras kepala dan melakukan kezaliman. Agama Islam dapat diikuti oleh semua manusia, ajaran dan undang-undang syariatnya dapat dilaksanakan dan disesuaikan dengan semua zaman dan tempat.

Berbeza dengan agama Yahudi, ajaran dan undang-undang syariatnya khusus untuk bangsa Yahudi sahaja. Agama Islam mengakui semua kitab Taurat, Injil dan Al-Quran, mengakui semua Nabi dan Rasul termasuk Mu,sa, Isa dan Muhammad. Sementara agama Yahudi tidak mengakui kitab Injil dan AI-Quran kecuali kitab Taurat dan Talmud. Agama Yahudi
tidak mengakui Nabi Isa dan Muhammad kecuali Nabi Musa.

Agama Islam menyeru semua manusia kepada kasih sayang, kebaikan dan menolak kejahatan sesama umat manusia. Sedang agama Yahudi menyeru bangsanya supaya melakukan kebencian, bersikap angkuh dan kezaliman sesama umat manusia.

Singkamya: Agama Islam telah menghancurkan kebatilan agama Yahudi dengan meletakkan asas taqwa sebagai dasar keadilan dan persamaan hak antara semua umat manusia seperti termaktub dalam AI-Quran yang bermaksud:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami jadikan kamu lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu pelbagai bangsa dan golongan supaya kamu berkenal-kenalan.

Sesungguhnya orang termulia di sisi Allah ialah orang paling taqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya (AI-HUjurat:13).

http://tawakkaltu.blogspot.com/2007/12/fahaman-zionesme-dan-israel-part-1.html
-----------------------------------------------------------------------------
Nota: Semoga ianya menjadi panduan untuk umat islam sedekahkanlah pahalanya yang ampunya Karya NAHMAR JAMIL ... ilmu bukan untuk di simpan di almari atau dirak buku.. sebar-sebarkanlah pada umat islam... untuk jenerasi penerus.. supaya jenerasi penerus tidak buta sejarah.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI