Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Wednesday, July 30

MENUNGGU PENYELAMAT (2)

Bahagian 12
MENUNGGU PENYELAMAT (bab2 )

Demikian besar harapan manusia. Tetapi sekali lagi kita perlu memahami, bahwa tidak ada lagi Nabi-nabi sesudah Nabi Muhammad. Bagaimanapun Quran telah memberitahu akan tiba masanya apabila umat Islam dan Islam kembaii menguasai bumi ini.

Dan Muhammad Rasulullah (s) jua telah menerangkan hal-hal kebangkitan umat islam dan kedatanggan manusia penyelamat.

Sementara itu bumi kita masih ramai dengan tukang-tukang tilik atau hali-ahli nujum, mereka
terus bernujum dan membuat ramaian-ramalan. Di antara mereka ialah Cheiro, dalam bukunya Che/ro's World Predictions, ada men. erangkan, yaitu seorang lagi yang dimaksudkan sebagai 'Lawgiver' pembawa undang-undang seperti Nabi Musa akan timbul di dunia. Orang ini akan menyebabkan berlaku peperangan antara bangsa-bangsa.

Orang ini akan menyatukan semua bangsa-bangsa, di mana akhirnya seluruh dunia akan mendapat keamanan, Seorang wanita Amerika, yaitu- Puan Jean Dixon juga meramalkan akan datang seorang 'manusia penyelamat manusia dan dunia. Menurut Jean Dixon kedatangan orang ini adalah sebagai jawaban ke
pada doa manusia-an &nswer to the prayer,s of a troubled world. Jean Dixon meramalkan bahwa orang yang dimaksud itu telah dilahirkan di dunia ini pada 5 haribulan Februari tahun 1962, di Timur Tengah. Orang itulah yang akan merevolusikan dunia dan membawa semua manusia kepada menyatupadukan di dalam satu kepercayaan. Ini akan menjadi asas penubuhan agama Kristian baru.

Demikian dad buku ,Cift of Prophecy, oleh Ruth Montgomery yang ditulis dalam bahasa Inggeris: 'According to her, the person was born on 5th February, 1962, in the Middle East and who will revolutionize the world, bringing together all mankind in one all-embracing faith. This will be the foundation of a new Chistianity.'

Ramalan-rama;lan Cheiro dan Jean Dixon tentang kedatangan seorang penyelamat itu, sebagai seorang Nabi baru seperti Musa atau pembawa Kristian baru, semuanya perlu juga difikirkan.
Seorang Nabi baru dan satu agama baru dan Allah tidak ada lagi sesudah Nabi Muhammad (s), Agama dan Allah sejak Nabi-nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaakub, Musa dan Isa adalah bemama Islam, dan itulah agama Allah awal. dan akhir dan itulah yang telah disambung oleh Muhammad(s) sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir.. Agama itu hanya diasaskan kepada satu jua, yaitu penyerahan diri kepada Allah'.

Quran menerangkan di dalam surah AI-Baqarah ayat-ayat' 130 hingga 141 yang bermaksud:
'Dan bukankah tidak ada siapapun yang enggan daripada agama Ibrahim itu, melainkan orang-orang yang membodohkan diri mereka sahaja~. Pada hal sesungguhnya Kami telah pilih dia menjadi Rasul di dunia, dan sesungguhnya di akhirat kelak, ia adalah seorang daripada mereka yang balk-balk.'

.'lngatlah, apabila Tuhannya berkata kepadanya (Ibrahim): Serahkanlah dirimu, la menjawab, saya serahkan diriku kepada Tuhan bagi seluruh alam.

'Dan telah berpesan Ibrahim kepada anak-anaknya, dan juga Yaakub telah berpesan kepada anak-anaknya, supaya berpegang dengan agama itu: Hal anak-anakku, sesun§guhnya Allah telah tentukan agama itu untuk kamu. Oleh itu, janganlah kamu mati melainkan kamu di dalam keadaan muslimin.

'Adakah kamu hadir sewaktu Yaakub hampir akan mati, bila ia berkata kepada anak-anaknya: Apakah yang akan kamu sembah selepas daripada aku~.

Mereka (anak-anaknya) menjawab, Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bagi bapa-bapamu, yaitu Ibrahim dan Ismail dan Ishak, satu Tuhan yang Tunggal dan kepadaNyalah kami menyerah"diri. 'Mereka itu satu umat yang telah lalu. Mereka akan dapat apa yang mereka telah kerjakan, dan kamu akan dapat apa yang telah kamu kerjakan, dan
kamu tidak akan diperiksa dari hal apa yang telah mereka kerjakan.'

Dan mereka (Yahudi dan Kristian) berkata' Jadilah Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu dapat
petunjuk. Katakanlah, tidak begitu, bahkan turutlah agama Ibrahim yang lurus, dan ia bukanlah daripada mereka yang musyrik,

'Katakanlah kami beriman kepada Allah, dan kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, dan kepada' apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan ¥aakub dan anak cucunya, dan kepada apa'yang telah diberikan kepada Musa dan Isa dan kepada apa.yang telah diberikan kepada Nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membedakan antara seorang daripada Nabi-nabi itu, dan kepadaNyalah kami berserah diri.

'Maka sekiranya mereka itu beriman sebagaimana kamu beriman niscaya mereka terpimpin, dan jika mereka berpalin§, maka tidak adalah mereka melainkan di dalam perpecaha.n. Tetapi Allah akan selamatkan kamu daripada kejahatan mereka, kerana Allah adalah mendengar, mengetahui.'

'Pencelupan Allah! dan siapakah yang lebih balk pencelupannya daripada Allah,. Dan akan Dialah kami menyembah.' (taksud dari' ayat ini, yaitu umat Islam hendaklah mengatakan kepada Yahudi dan Nasrani, umat Islam tidak perlu jadi Yahudi atau Nasrani untuk dicelupkan atau dimandikan. Celupan Allah adalah sebaik-baiknya dan tidak ada celupan selain dari celulaan Allah.)

'Katakanlah: Apakah kamu (Yahudi dan Kristian) mahu membantah kami (umat Islam) tentang urusan Allah. Sedangkan la Tuhan kami dan Tuhan kamu.

Bagi kamilah amalan kami dan bagi kamulah arnalan kamu, dan kepadaNyalah kami mengiklaskan 'Atau apakah kamu berani berkata bahwa Ibrahim. dan Ismail dan ¥aakub dan anak cucunya itu semua adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani: Katakanlah. (Hai Muhammad dan umat Islam): Apakah kamu .(Yahudi dan Nasrani) terlebih mengetahui atau Allah yang lebih mengetahui.

Dan sesungguhnya tidak ada orang-orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan keterangan-keterangan dari Allah yang memang ada pada mereka, dan Allah tidaklah sekali-kali lalai atau cuai daripada apa yang kamu kerjakan.'


Demikian maksud sebelas ayat-ayat Quran dari surah Baqarah untuk diperhatikan oleh orang-orang Islam dan manusia .lain yang mencari kebenaran.

Setiap orang perlu membaca AI-Quran, memahaminya dan mengambil secara langsung segala pengertian daripadanya.

Berhubung dengan ayat-ayat dad Surah AI-Baqarah yang dikemukakan di atas nyata menerangkan bagi semua manusia yang dibawa oleh yaitu agama Nabi-nabi adalah dari Tuhan yang satu dan hanya satu jua asasnya. Justeru kerana itu apabila betlaku perpecahan di kalangan manusia ia~ah kerana terpesong ajaran-ajaran atau dipesongkan pengajaran asal' dari agama sehingga timbul perbedaan-perbedaan yang begitu rupa, dan pertentangan-pertentangan sesama manusia kerana kejadian-kejadian pesong memesongkan kebenaran. Malah dalam sejarah manusia teriadi pemesongan-pemesongan hingga diadakan pula patung-patung dan berhala di samping Tuhan yang satul lalu disembah oleh manusia sesuatu yang diusahakan sendiri dengan tangan mereka:

Orang-orang Yahudi dan Kristian tidak mahu mengakui Islam. Mereka berazam supaya orang-orang Islam mengikuti mereka. Bagi orang-orang itu merekaJah keturunan Ibrahim. Tetapi satu perkara yang nyata bahwa Ibrahim bukanlah Yahudi atau Nasrani. Ibrahim lebih hampir dikatakan bangsa BabiIon, karena Kaldan dan Kanaan, adalah termasuk dalam batas negara Babilon di zaman purba.

Nabi Ibrahim bapa dari Ismail dan Ishak dan lain-'lain lagi. Tetapi Yahudi dan Kristian tidak mahu menghormati, kerana itu dalam perjanjian lama sewaktu menceritakan kisah Ibrahim dan anak-anak yang didapati dari isteri-isteri yang lain daripada Sara, maka ditulis sebagai anak-anak dan gundik-gundik Ibrahim, bukan isteri-isteri Ibrahim.

Sifat-sifat yang seperti inilah menyebabkan puan Jean Dixon kelu lidahnya untuk menerangkan ramalannya tentang kelahiran seorang anak lelaki di Timur Tengah pada 5h.b Februari, tahun 1962 sebagai seorang Arab atau seorang Islam, 'yang akan, menyatukan manusia dengan Islam. Mereka terlalu bakhil untuk mengakui. Kerana itu mesti dikatakan agama Kristian yang baru oleh Puan Jean Dixon.

Bagi saya jika seorang itu lahir di Timur Tengah atau Asia Barat maka orang itu tentulah ' se0rang di kalangan muslimin Arab, kerana ilmu alamnya menunjukkan begitu. Dan apabila ianya dari daerah penduduk muslimin, maka di mana Iojiknya tentang agama Kristian balk yang lama atau yang ba ru yang akan menjadi sumber penyatuan manusia dengan satu kepercayaan.

Lojiknya anak yang dilahirkan itu ialah seorang putra muslim dari umat Islam yang kedapatan mendiami Asia Barat'atau Timur Tengah. Dan adalah besar kemungkinan bakal seorang 'Mahdi' seperti yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah (s) yaitu akan lahir pada akhir zaman dari keturunan beliau, lni adalah satu hal yang mungkin bertepatan dengan ramalan Puan Jean .Dixon, wanita Amerika itu.

Muhammad Rasulullah (s) telah memberitahu, akan datang seorang lelaki yang dipanggil 'Mahdi'. Adapun nama sebenar orang lelaki itu seperti nama beliau, dan nama bapanya seperti namabapabeliau.

'Mahdi' akan'menyatukan manusia dengan agama Islam, dan di zaman itu akan berlaku peperangan, penyatuan, keadilan, kemakmuran dan keamanan untuk manusia bangsa-bangsa di bum ini.

====================================

Pahalanya di sedekahkan kepada :
Al fatihah buat Allahyarham AMALUDDDIN DARUL semoga rohnya di cucuri rahmat ALLAH dan ditempatkan bersama orang-orang soleh

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI