Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Monday, August 18

Berita Mahadi (2)

Berita Mahadi (2)


Di dalam bahagian keempat telah disebutkan
sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Ibni Abbas,
dan di sini saya ulangi lagi sebagai'huraian kepada
maksud dari hadis yang tersebut dengan secara
perincian:

1. 'Sembahyang tidak dihiraukan.' Ini dapat dilihat
sendiri dari teman-teman sekeliling betapa manusia
sekarang terlalu cuai terhadap sembahyang. Ada
orang-orang yang tidak mempedulikan sembahyang
samasekali, ada yang hanya sembahyang Jumaat
sahaja pada masa-masa yang lapang. Pemerintah
tidak mempersoalkan perkara ini, kerana agama dan
politik tidak boleh disatukan, demikian fahaman
yang mereka anut sekarang. Yang demikian jangan
diharap tiap-tiap ketua akan dengan sendiri menjadi
imam dalam sembahyang.

2. 'Nafsu syaitan bermaharajalela.' Manusia lebih
banyak tunduk kepada nafsu. Ingin kuasa, ingin
masyhur, ingin harta, ingin kemewahan, ingin
segala-galanya. Kerana itu berlaku rasuah, berlaku
cakap bohong ,dan bercerita bohong, mengambil
kesempatan dari kekuasaan. Di antara mereka ada
yang sembahyang, tetapi dicampur pula antara yang
hak dan yang bathil.

.3. 'Yang tidak beriman akan menjadi pemimpin.'
Kepandaian bercakap, kepandaian berpura-pura
manusia gunakan dalam zaman demokrasi untuk
berkuasa. Mereka menjadi pemimpin, tetapi yang
dipimpinnya ~etap menderita. Rakyat menjadi per-
mainan bibir yang diistilahkan sebagai diplomasi,

4. 'Terlatu susah hendak dibedakan antara yang
benar dengan yang salah.' Tiap-tiap perbuatan akan
dipertahankan sebagai suatu yang benar dengan
menggunakan orang-orang yahg sanggup diperalat-
kan diri mereka kerana mereka jua tunduk kepada
nafsu. Maka sukarlah bagi orang aware hendak
membedakannya. Adapun orang-orang yang beriman
dan berpegang dengan kitab Allah mereka tidaklah
tertipu, tetapi mereka tersingkir ke tepi.

5. 'Bercakap bohong menjadi-jadi.' Umumnya bet-
cakap bohong berlaku sehari-hari. Orang-orang yang
lurus dianggap bodoh, yang boleh berbohong jadi
cerdik, terhormat dan hingga dianggap sebagai
pahlawan,

6. 'Membayar zakat dianggap sangat membebankan,
Zakat adalah awal pertama cukai negara yang.dj-
wajibkan sebagai satu dari rukun-rukun Islam yang
lima. Pun gutan zakat adalah untuk khazanah atau
perbendaharaan negara. Sekarang telah dipisahkan
orang, yaitu tidak perlu dipungut oleh negara,

Zakat adalah urusan agama, yang demikian itu ada-
lah urusan jabatan agama yang kata mereka ter-
pisah dari urusan pertadbiran politik negara. Zaka!
wang dan harta tidak ada pemungutnya, maka entah
berapa orangkah yang dengan rela mengeluarkan
zakat mereka, Allah sahajalah yang mengetahui.
Negara dan pemerintah tidak mempunyai undang-
undanguntuk itu dan tidak pula perlu mencampuri-
nya.

7. 'Orang-orang yang beriman akan merasa sedih
melihat maksiat dilakukan di sekelilingnya. Tetapi
mereka tidak berdaya untuk membuat atau berkata
apa-apa.' Berbagai-bagai macam maksiat berlaku,
semuanya jelas kelihatan atau kedengaran. Tetapi
tidak dapat dilarang atau dihapuskan. Mufti bukan-
lah iaksa agung atau peguam negara yang berkuasa.
Tugasnya, tetapi yang sebenamya bukan tugasnya,
ialah jadi tukang baca doa.

8. 'Lelaki akan berzina dengan lelaki, dan wanita
dengan wanita.' Ini adalah 'Homosex dan Lesbian'
yang telah diketahui umum di seluruh bumi. Semua-
nya adalah ulangan tipu daya syaitan kepada ke-
turunan Adam.

Di zaman Nabi Luth, manusia telah cenderung
dan lebih bernafsu sesama lelaki. Kerana itu ber-
lakulah huhungan sesama ienis. Lelaki lebih suka
dengan lelaki dan menolak wanita. Kegemaran yang
bertentangan dengan tuluan dijadikan lelaki dan
wanita ini, sangat dimurkai oleh Allah, maka kaum
Nabi Luth itu telah dibinasakan Allah, dan cerita-
nya terdapat di dalam Ai-Quran. Mereka dibinasa-
kan di bumi ini, secara langsung oleh pembinasa
dad langit.

Sekarang manusia seperti di England dan di
Sweden dengan resmi meluluskan undang-undang di
parlimen, menghalalkan homosex. Dan ini juga
berlaku di mana-mana di bumi ini, sekalipun undang-
undang negara-negara itu tidak menghalalkan.
Manusia )elaki ingin melepaskan did dari kung-
kungan wanita yang kelihatan dzahimya lemah
lembut, tetapi hakikatnya tidak begitu, gaka untuk
menghindarkan diri dad tipu daya wanita, mereka
lebih senang memperisterikan lelaki yang lebih
muda dan kacak, di mana tidak dibimbangkan soal
anak-anak. Wanita pula, ingin kebebasan daft
kungkungan lelaki. Mereka ingin berfoya.foya
sebebas lelaki, dan mereka takut menjadi ibu.
Maka untuk memuaskan nafsu sex yang ditimbulkan
dengan berbagai-bagai cara, merekapun melakukan-
nya sesama jenis. Dan apa yang dikatakan lesbian
di mana-manapun ada kejadian di bumi ini, terutama
di bumi barat,

9. 'Kaum wanita akan menguasai dunia.' Kehidupan
dunia lelaki di bumi ini sekarang, banyakkedapatan
dikuasai oleh wanita dengan berbagai-bagai cara.
Fikiran lelaki tenggelam oleh wanita dan sex.
Lelaki mencari kekayaan menggunakan wanita,
dengan dan dalam bermacam-macam cara dan per-
kara. Lelaki membuat iklan-iklan perniagaan dengan
menggunakan wanita. Lelaki mabuk di dalam kha-
yalan sex dengan wanita, dan lelaki berjuang,
berusaha, menipu, mendusta, bahkan kalau perlu
mengorbankan orang lain, dan kalau perlu lagi
mereka sedia m'embunuh orang untuk mencari wang
dan kemewahan. Secara langsung atau tidak lelaki
tunduk dan dikuasai oleh wanita. Banyak Pula
pemimpin-pemimpin yang tersungkur jatuh kerana
t.unduk kepada desakan nafsu wanita isteri atau
wanita spion atau agen-agen musuh mereka, atau
wanita-wanita pelesir yang jeiita dan bijaksana.
Wanita-wanita menjadi lebih berani mengejar le]aki
dengan adanya pil-i3il dan cara-cara mencegah
mengandung. Demikianlah cara mereka itumenguasaii
kehidupan di bumi dunia pada masa akhir zaman
ini. Dalam kemabukan yang begini, maka lupalah
manusia kepada akhirat,

10. 'Anak-anak tidak mendengar perintah orang tua
mereka.' Perhatikanlah sendiri di mana-mana boleh
kedapatan dan di mana-mana boleh d!dengari cerita-
cerita tidak menghormati orang tua.

11. 'Sahabat akan melayan sahabat dengan sikap
yang tidak jujur.' Ini banyak kejadian sekarang.
Sahabat yang kekal bersahabat lama, ialah mereka
yang sama-sama curangatau yang sanggup mendiam-
kan sahaja perbuatan-perbuatan curang. Sahabat
yang menasihati sahabat untuk kebaikan adalah
suatu perkara yang tidak lagi digemari.

12. 'Masjid-masjid akan dihiasai dengan berbagai-
bagai hiasan dan binaan yang cantik molek. Sung-
guhpun masih ada orang-orang yang mengerjakan
sembahyang, tetapi tidak ada kejujuran dalam hati
mereka.' Coba perhati sendiri. Mesjid asalnya
dibina untuk taqwa, sebagai tempat sembahyang di
belakang pemimpin, tempat tabligh, tempat berun-
ding dan bermesyuarat, urusan dunia dan akhirat,
sekarang menjadi tempat orang-orang tua-tua meng-
habiskan masa, tempat imam yang diupah tanpa
kuasa. Tempat imam yang hanya boleh membaca
di atas mimbar tanpa mengira tugas sebenamya
bagaimana rupa.

13. 'Orang-orang dari barat akan menguasai umat-
ku yang lemah.' Ini sudah terjadi dalam bentuk
politik, dan sekarang masih berterusan dalam
bentuk ekonomi.

14. 'Manusia akan mencetak Quran dengan dakwat
emas, tetapi tidak menurut ajarannya.' Ini terlalu
jelas. Orang-orang menulis ayat-ayat Quran dengan
bentuk-bentuk seni yang indah, orang menjadikan-
nya perhiasan di dinding dan orang-orang mem-

bacanya dengan lagu-lagu yang berbagai-bagai
nama tetapi pengajarannya tidak diindahkan,
15. 'Darah manusia tidak ada harga.' Peperangan
demi peperangan, pembunuhan demi pernbunuhan
berlaku di seluruh bumi.
16. 'Agama tidak mendapat penolong-penolong
untuk memperkuatkannya.' Orang-orang yang menge-
tehui Quran mengambilnya untuk menyatukan manu-
sia. Mereka menyeru manusia supaya menolong,
maka berkatalah manusia 'Nahnu ansarullah'. Bila
mereka mendapat kedudukan dan kesenangan, mere-
kapun Ippalah tujuan menolong agama Allah. Maka
tinggallah agama dan hanyut bercerai berailah
manusia yang mahu ikut menolong agama Allah.
17. 'Penyanyi-penyanyi wanita akan bertambah
banyak.' Di mana-manapun di bumi ini bertambah
banyak penyanyi-penyanyi dan penari-penari wanita
dari yang berpakaian hingga yang bertelanjangan,
di pentas-pentas pertunjukan, di panggung-panggung
wayang garnbar, di majalah-malalah dan di talivi-
syenyangdi simpandi rumah-rumah,

18. 'Orang-orang kaya mengerjakan haji semata-
mata untuk berehat, orang-orang pertengahan me-
ngerjakannya untuk mendapat peluang berniaga dan
yang miskin untuk meminta sedekah.' Di sini ada
tiga golongan manusia yang ditunjukkan sebagai
pengerja-pengerja hail. Dari gambaran ini dapat
dikesan apakah golongan-golongan ini termasuk
dalam golongan haji 'mabrur' atau haji 'mardud'.
Pengerja-pengerja haji setiap tahun bertambah
bi langannya dari berbagai bangsa dari seluruh bumi
tetapi manusia yang ke sana itu berbagai-bagai
ragam pula.


Demikian huraian ringkas yang dipadankan dari
sepotong hadis Nabi Muhammad (s) seperti yang
diriwayatkan oleh Ibni Abbas. Hadis ini menggam-
barkan secara umum segala yang bakal terjadi
sebagai tanda-tanda waktu akhir zaman. Apabila
diperhatikan suasana manusia bangsa-bangsa di
bumi ki,a ini, kelihatan jelas bahwa Rasulullah (s)
tidaklah berdusta. Nabi Muhammad (s) telat~ me-
nyampaikan Quran dan telah meninggalkan berbagai-
bagi pesanan untukdiperhatikan oleh umat Islam.
Apabila tanda-tanda akhir zaman itu keJihatan
jelas, maka nyatalah puia segaia kepincangan dan
kerusakan itu perlu diperbaiki. Soalnya ialah siapa
yang akan menjaiankan tugas membetulkan kembali
yang tidak betul, danbilamasanya.

Tadi telah disebutkan tentang hadis-hadis yang
menerangkan kedatangan Mahdi (]an Isa. Dari hadis-
hadis i~t.i nyatalah berkaitan dengan suasana bumi
yang mengenai Palastin. Yahudi dan Dajjal akan di-
musnahkan di sana oleh Imam Mahdi, dan Nabi Isa
yang akan turun ke bumi, setelah Mahdi menawan
kembaii Baitulmaqdis. Demikian dapat dipegang
dari maksud hadis-hadis yang berkenaan.

Berdasar dari perkembangan politik di bumi
sekarang, sesungguhnya banyak lagi yang akan
berlaku dalam hubungan ketegangan politik di Asia
Barat atau Timur 1-engah itu. Perang pasti akan
meletus. Tetapi kedatangan Mahdi, yang kemudian
akan disusul oleh Isa anak Maryam, tidaklah dapat
ditentukan bila masanya dan berapa lama lagi dari
sekarang.

Orang-orang Yahudi hingga kini belum semuanya
berada di Palastin. Mereka masih lagi berada di
beberapa negara di bumi ini balk di dalam negara-
negara blok Amerika, mahupun di dalam blok kO-
munis, tidak syak lagi mereka sedang berusaha
untuk pergi ke Israel, kerana Israel sekarang men-
jadi tanah air mereka, Israel sekarang perludiper-
tahankan oleh mereka dan dengan kemenangan
mereka sahajalah baru impian mereka hendak men-
jadikan bumi dan semua bangsa manusia ini hamba
abdi mereka akan terlaksana,

Memandang kepada proses yang sedang her-
jalan ini, menunjukkan masih agak lama lagi masa-
nya untuk membolehkan orang-orang Yahudi bet-
kumpul di sana, Rusia misalnya tidak akan melepas-
kan orang-orang Yahudi keluar dari negerinya dalam
jumlah yang terlalu banyak, kerana ia mahu men-
jaga haft Arab. Justeru kerana itu hanya dengan
perlahan-lahan dan sedikitdemi sedikit orang-orang
Yahudi akan datang di Israel. Sementara itu ber-
bagai-bagai persediaan perlu pula diperbuat oleh
pemerintah negara Israel bagi menampung kedatang-
an Yahudi-Yahudi yang berpindah dari berbagai-bagai
negara itu. Ini bermakna mengambil masa dan waktu
melaksanakannya,

Suatu perkara lagi, Rusia dan China walaupun
mereka sedang bercakar satu sama lain, tetapi
mereka yang tidak percayakan Tuhan ini adalah
menyokong kuat perjuangan Arab. Tidaklah saya
mempersoalkan jujur atau tidak sokongan mereka
pada waktu ini, kerana ini telah diulaskan dalam
bahagian-bahagi~an yang lalu. Kaum komunis me-
nyebelahi Arab, kerana mereka juga musuh ka-
pitalis, yang demikian kedudukan mereka kelihatan
seperti sahabat dalam pusingan ini.


Saya percaya persahabatan dengan musuh Allah
ini tidak akan kekal selama-lamanya. Tetapi se-
mentera proses ini masih bedaku sukadah bagi
kita manusia hendak membuat kepastian akan perka-
ra-perkara yang tersembunyi di dalam ilmu Allah.
Saya buka.nlah nujum, dan tidaklah dj dalam
golongan mereka yang percayakan nujurn. Sekalipun
dalam tulisan saya ada dikemukakan pendapat-
pendapat ahli nujum, tetapi itu tidak lebih dari
tambahan pengetahuan sebagai bandingan dengan
apa yang menjadi pegangan saya, yaitu AI-Quran
dan hadis Rasulullah (s). Yang demikian di dalam
soal ini s.aya katakan hanya Allah sahajalah yang
mengetahui akan hakikat dari kedatangan 'Mahdi'
dan 'Isa' itu.

Mengingatkan ini semua, maka tidaklah sepatut-
nya bagi muslimin, yang oleh kerana menunggu-
nunggu kedatangan 'Mahdi' dan 'Isa' meninggalkan
kewajiban dalam hidup masing-masing. Sehingga
ada yang meninggalkan segala kehidupan di bumi,
~yang mana dengan perbuatan seumpama itu menjadi-
kan orang-orang yang balk dad manusia meninggal-
kan masyarakat mereka, di mana dengan perbuatan
seperti itu bermakna dengan sengaja membiarkan
masyarakatdan negara berada di tangan orang-orang
yang tidak baik, yang berpura-pura, yang korupsi
dan sebagainya.
Jika dibiarkan terjadi terus begitu akan ber-
tambah-tambah kejahatan dan keburukan. Apabila
berlaku yang demikian, maka akan datangiah azab
Allah, dan apabila azab Allah datang, adakah
orang-orang yang mengaku merekalah manusia yang
baik itu akan terlepas dad azab yang tersebut.Sementara,itu ada juga manusia'yang telah bosan
dengan keduniaan ini, lalu memencilkan diri me-
reka dan mempelajari buku-buku mengenai tasauf
untuk mencari kehidupan baru, dan ketenangan jiwa.
Dari golongan manusia yang mengasingkan diri ini,
ada pula yang temikat kepada apa yang dikatakan
'tarikat-tarikat', di mana ada pula syeikh-syeikh wa-
linya yang tersendiri. Saya sungguh-sungguh kuatir
hubungan-hubungan ghaib yang mereka lakukan
akan terhubung dengan syaitan-syaitan yang ter-
Iontar. Di antara mereka yang seperti ini adalah juga
dad sahabat-sahabat saya sendiri.
Pada pendapat saya 'tasauf' adalah 'falsafat',
dan 'tarikat' adalah lanjutan dad falsafah yang
[ahir daft dalam umat Islam, termasuk dari musuh-
musuh Islam yang menyeludup ke dalam tubu. h
masyaraka! Islam, sejak dari bermula zaman fitnah
meracu, ni urea! Muhammad, dengan maksud memecah-
kan dan melemahkan umat secara sedar atau tidak
sedar.

Alaran-ajaran yang bersimpang slur dengan
syeikh-syeikh, khadam-khadam, kewalian dan ke-
keramatan yang terselit di dalam falsafah tasauf
dan tarikat-tarikat akan terus mendidik manusia
ini menjadi 'muqallid' atau tukang turut, yang
sebenarnya tidak mengerti untuk apa mereka dijadi-
kan Tuhan di bumi duma ini. Ajaran-ajaran seperti
inilah yang disebutkan oleh Rasuluilah (s) sebagai
menjawab pertanyaag Abu Huzaifah -yang bermak-
sud: 'Mencari hidayah (petunjuk) selain daripada
petunjuk sava. Ada yang maaruf dan ada yang
mungkar.' Hadis soal jawab ini akan disebutkan
dengan lengkap di dalam satu bahagian lain nanti.

-----------------------------------------------
Pahalanya di sedekahkan kepada :
Al fatihah buat Allahyarham AMALUDDDIN DARUL
semoga rohnya di cucuri rahmat ALLAH dan ditempatkan bersama orang-orang soleh

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI