Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Monday, August 18

Berita Mahdi (1)

Bahagian 13Berita Mahdi (1)

'SESUNGGUHNYA ada beratus-ratus hadis dari Nabi Muhammad mengenai 'Mahdi' yang bermakna orang yang mendapat petunjuk, atau boleh jua dimaknakan, orang yang memberi petunjuk. Justeru kerana itu 'Mahdi' adalah nama gelaran terhadap seorang yang berjalan aras sunnah Allah dan RasuINya, seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad (s):
'Maka tetaplah kamu berpegang dengan Sunnahku dan sunnah Khulafaurrasyidin "aI-Mahdiiyin" yang dapat petunjuk'-Riwayat Abu Daud dan At-Termizi.


Hadis-hadis yang beratus itu yang menyebut perkataan 'Mahdi' ada tersebut di dalam berbagai-bagai kitab hadis, tetapi tidak ada yang sebegitu di dalam kitab-kitab hadis Bukhari dan muslim.

Bagaimanapun sejak beberapa lama dahulu telah banyak lelaki yang tampil ke muka dan mendakwa did sebagai 'Mahdi'. Ini telah berlaku di Afrika dan di Asia. Mereka yang mendakwa 'Mahdi' itu telah gagal mencapai maksud dari beberapa hadis-hadis yang menerangkan tugas dan kejayaan orang yang dikatakan 'Mahdi' itu. Yang demikian mereka ittu bukanlah 'Mahdi' seperti yang dijanjikan. Seperti telah dikatakan, yaitu hadis-hadis yang dihubungkan dengan 'Mahdi' itu beratus-ratus jurmIahnya, rnaka di sini dipeturunkan beberapa hadis sekadar untuk pertimbangan dalarn pernbicaraan kita di dalam bahagian ini.

Dari Ibnu Urnar r.a., 'Sesungguhnya Nabi (s) memegang tangan Ali, rnaka katanya: Akan keluar
dari sulbi ini seorang pernuda yang akan mernenuhi burni dengan keadilan. Apabila kamu lihat yang dernikian rnaka turutlah pernuda orang suku.Tarnirn kerana ia akan datang dari sebelah timur dan ia pemegang bendera Mahdi'-Riwayat AI-Tabranh

Dari Abi Hurairah r.a., 'Dari Nabi (s) akan ada pada umatku jMahdi,- jika urnurnya pendek hanya
tujuh, jika tidak rnaka delapan dan jika tidak juga, rnaka sembilan tahun. Urnatku akan rnendapat ke-senangan padanya yang belum pernah rnereka mendapat kesenangan yang seperti itu, orang yang baik di antara rnereka rnahupun orang yang jahat. Tuhan akan rnenurunkan hujan yang lebat atas rnereka, bumi tidak rnenahan turnbuh-turnbuhan sedikit pun dan harta akan bertirnbun-timbun. Orang berkata:
Hal Mahdi, berilah kepadaku, rnaka jawabnya: Arnbillah'-Riwayat al-Daraquthni dan At-Tabrani.

Dari Ibnu Masud r.a. katanya: 'Rasulullah (s) telah bersabda: Sekiranya tidak tinggal lagi pada dunia kecuali satu rnalarn sahaja, niscaya rnalarn itu diperpanjang oleh Allah sehingga seorang lelaki dari ahli rurnahku berkuasa. Namanya serupa dengan namaku dan narna bapanya serupa dengan nama bapaku, la akan rnernenuhinya (rnernerintah) dengan keadilan seperti telah dipenuhi (diperintah) orang dengan kezalirnan. Dan ia akan rnernbahagi-bahagikan harta (ekonorni)dengan sama. Allah akan menjadikan perasaan kaya dalam hati urnat ini.


Maka ia a:kan berada selarna tujuh atau sembilan 'tahun, kernudian daripada itu tidak ada lagi ke-
senangan di dalarn kehidupan sesudah Mahdi itu'- Riwayat Abu Nu'aim.

'Dari Ali Al-Hilali r.a., 'Sesungguhnya Rasulullah (s) telah bersabda kepada Fatirnah: Demi Tuhan
yang telah rnengu~us aku dengan kebenaran sesungguhnya daripada keduanya-Hasan dan Husain-Mahdi urnat ini. Yaitu apabila telah kacau-biiau dengan peperangan, fitnah-fitnah telah lahir, jalan-jalan terputus, sebahagian rnenyerang sebahagian, yang besar tidak rnengasihi yang keci] dan yang kecil tidak menghorrnati yang besar,

Pada ketika itu Allah mengutus daripada (keturunan) rnereka yang' akan rnembuka benteng kesesatan dan hati (manusia) yang tertutup, la akan menegakkan agarna pada akhir zarnan seperti telah kutegakkan pada perrnulaan zarnan, la akan rnernenuhi (rnernerintah) burni dengan keadilan seperti telah dipenuhi dengan kezalirnan'-Riwayat At-Tabrani dan Abu Nu'aim.

Dari Huzaifah r.a. katanya: 'Rasulullah (s) telah bersabda: Mahdi seorang lelaki dari anakku,
warnanya seperti warna Arab, tubuhnya seperti tubuh orang israel, di atas pipinya yang kahan ada tahi lalat, ia kelihatan seperti bintang bercahaya-cahaya, la akan rnemenuhi bumi dengan keadilan seperti telah dipenUhi orang dengan kezalirnan. Penduduk burni, penduduk langit dan burung di udara akan suka pada kekhalifahannya (pernerintahan)'
-Riwayat Ar-Ruyani dan AbuNu'aim.

Dari. Ibnu Abbas r.a. katanya, 'Rasulull~h (s) telah bersabda: Tidak akan'binasa satu Umat yang aku permulaarinya, Isa bin Maryam pada akhimya dan Mahdi pada pertengahannya'-giwayat Abu Nu'aim.

Dari Jabir r'.a. katanya: 'Rasulullah (s) telah bersabda: Isa anak Maryam akan turun lalu berkata
amir mereka Mahdi' Marilah sembahyang dengan kami. Maka jawabnya, ketahuilah sesungguhnya
seb'ahagian kamu menjadi amir aras sebahagian kerana Allah memuliakan bagi umat ini-Riwayat
AbuNd'aim.

Dari Jabir r.a. katanya: 'Rasulullah (s) telah bersabda: Mahdi memalingkan mukanya sedang Isa bin Maryam telah turun seolah-olah air menitik dari rambutnya. Maka berkata Mahdi: Tampillah ke hadapan, sembahyang bersama-sama, dengan orang itu (Isa). Isa menjawab: Sembahyang ini didirikan untuk kamu, maka sembahyanglah dia (isa) di belakang seorang lelaki dari (keturunan) anakku (Mahdi)-Riwayat Abu Amar Ad-Bani.

Dari Abi Umamah r.a. katanya: Rasulullah (s) telah berpidato kepada kami lalu disebutnya perihal
Dajjal dan katanya: Madinah akan membuangkan kekotoran daripadanya seperti alat peniup apl
membuangkan kekotoran dari besi.

Pada hari itu akan dikatakan hari kelepasan. Maka bertanya Ummu Syuraik: Di manakah orang Arab, wahai Rasulullah pada waktu itu. Berkata (Nabi): Mereka pada waktuitu sedikit, kerana kebanyakan merekadi di Baitulmaqdi s dan imam (pemimpin) mereka 'Mahdi', seorang lelaki yang soleh. Sewaktu imam mereka tampil ke hadapan hendak sembahyang subUh dengan mereka itu, tiba-tiba Isa bin Maryam turun kepada mareka pada waktu subuh itu. Maka imam itupun undur ke belakang supaya Isa tampil ke hadapan. Maka Isapun meletakkan tangannya di antara dua bahu (Imam Mahdi) sambil berkata kepadanya: Pergilah ke hadapan bersembahyang, kerana ia (sembahyang) didirikan untuk kamu. Maka iapun (imam Mahdi) sembahyang menjadi imam mereka.!-Riwayat' Ibnu /Hajah, Ar-Ruyani, Ibnu Khuzaimah, Abu Uwanah dan Abu Nu'aim.

Bari Aisyah r.a. katanya: 'Rasulullah (s) telah bersabda: Mahdi itu seorang anak lelaki dari keturunanku. Dia akan berperang atas sunnahku seperti aku b erperang atas wahyu (Wahl dariAIlah)'- Riwaya! Nu'aim bin Hammad

Demikianlah beberapa maksud dari hadis-hadis Rasulullah (s) yang saya perturunkan di sini dari
beratus-ratus hadis yang berhubung dengan berita 'Mahdi'.

Sementara itu terdapat juga di dalam hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari telah menyebutkan hadis yang bermaksud: 'gagaimanakah hal kamu apabila anak lelaki Maryam turun dan Imam (pemimpin kamu daripada kamu (umat Islam)'.

Satu hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim bermakSud: 'Bari Jabir r.a. k~tanya: Rasulullah (s)
telah bersabda, akan ada pada akhir umatku seorang-khalifah (pemimpin negara) yang membagi-
bagikan hartia dengan tidak mengira-ngira akannya.' Hadis-hadis yang beratus-ratus banyaknya ada yang hampir sama susunan bUnyinya, umumnya bukanlah daft Bukhari dan MuSlim. Bi antara hadis -hadis itu ada yang menyebutkan: 'Rasulullah telah bersabda: Apabila kamu melihat bendera-bendera hitam dad Khurasan, rnaka datangilah dia sekalipun dengan merangkak di atas salji 'kerana padanya Khalifah Mahdi.'

Hadis-hadis yang seperti inilah yang menimbulkan keraguan pada kebanyakan ulama cerdik pandai umat Islam sejak daft dahulu, apatah lagi tidak ada sebutan 'Mahdi' dengan tegas dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam-imam Bukhari dan Muslim yang terkenal ketelitian mereka itu.

Sungguh bermacam°macam telah timbul di dalam masa perpecahan umat Islam sesudah Muawiyah bin Abu Sofian mengambil kekuasaan khalifah. Pepecahan umat Islam adalah perpecahan kesatuan politik mereka. Lahirlah golongan-golongan syiah dan di zaman inilah dikatakan terbit berbagai-bagai hadis palsu. Kemudian kegiatan gerakan bawah tanah dari mereka yang mendakwa keturunan Ali dan Fatimah berjalan dengan pesat dan akhirny, datanglah pemberontakan terhadap kekuasaan Amuyah dengan bendera-bendera,hitam dari Khurasan.Pemberontakan berjaya menumpaskan kedaulatan Bani Amuyaff, tetapi sebenarnya peruberontakan apa yang dikatakan pimpinan keturunan Ali dan Fatimah dengan selogan berldera hiram dari Khurasan, nyatalah satu permainan politik dari mereka keturunan Abbas (Abbas adalah seorang dari anak Abdul Mutaiib) yang mengambil kesempatan dari sokongan rakyat Iran khasnya terhadap terusirnya anak cucu Ali dan Fatimah. Kejayaan pemberontakan dengan bendera-bendera hitam dan Khurasan itu adalah kemenangan politik golongan
Abasiah.


Inilah satu daripada sebab-sebab yang telah menimbulkan keraguan tentang berita-berita 'Mahdi'.
Bagaimanapun berita-berita hadis tentang 'Mahdi'adalah terlalu banyak, dan dari beberapa sumber.

Pada umumnya hampir bersamaan tujuan dan maksudnya. Sekalipun di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tidak menyebut dengan tegas 'Mahdi', namun terdapat persamaan maksud dan tujuannya dengan beberapa hadis bukan Bukhari dan Muslim yang sama-sama disebutkan di sini.

Oleh kerana telah berlaku mainan politik orang-orang tertentu dari dahulu, masing-masing mengakui 'Mahdi', dan berbagai telahan serta kepercayaan telah timbul terutama pada bermacam-macam goIongan syiah yang masing-masing mendakwa ada 'Mahdi' yang tertentu dad golongan mereka sendiri, maka persoalan 'Mahdi' ini telah menjadi begitu rumit untuk dibincangkan. Karena itu dalam tulisan saya pada tahun 1957 dahulu saya katakan: 'Jangan leka memiki[kan akan datang Isa almasih, jangan hanya menanti-nanti kedatangan al-Mahdi, sebab orang-orang yang memberi peringatan telahpun banyak datang dan petunjuk yang diharapkan itu tidak lain ialah petunjuk yang diberi oleh Allah, yai-tu AI-Quran yang bergelar al-Furqan. Bekerja dan berjuanglah dalam umur kita, serahkan segala-galanya kepada Allah.'

Menunggu 'Mahdi' seperti yang dijanjikan oleh hadis-hadis Nabi yang tidak diketahui dengan
nyata bila masa, hari, bulan dan tahunnya itu menyebabk-an kita cuai dengan kewajiban. Sedang
nyata kita sendiri entah bila pula akan dipanggil kembali kepadaTuhan. Maka saya.katakan 'Bekerja dan berjuanglah dalam umur kita.'

Di samping manusia Islam menunggu-nunggu kedatangan 'Mahdi' dan 'Isa' yang dijanjikan itu
perlu jua diterangkan, yaitu beberapa pemimpin-pemimpin umat Islam' telah menolak cerita-cerita
berkenaan dengan 'Mahdi' itu. Mereka itu mempunyai alasan-alasan, seperti jua mereka yang menerimanya juga mempunyai alasan-alasan. Yang dermkian itulah saya katakan ianya telah menjadi begitu' rumit. Bagi saya sendiri setelah meneliti persamaan maksud dari beberapa hadis dengan maksud dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sekalipun tidak ada menyebutkan perkataan 'Mahdi' nyatalah di sana tidak pertentangan apa-apa dalam maksudnya. Oleh yang demikian berita-berita mengenai kedatangan manusia bergelar 'Mahdi' itu dapat diterima sebagai satu kebenaran,

Dalam kupasan saya berhubung dengan perkembangan politik manusia antara bangsa-bangsa,
dapat d~perhatik,~n oleh pembaca dengan jelas betapa suasana manusia di saat akhir-akhir ini.
Betapa perkembangan ekonomi di antara bangsa-bangsa di bumi dan betapa keburukan moral atau akhlak manusia bangsa-bangsa di bumi ini. Keruntuhan akhlak manusia yang berlaku terus menerus tidak menolong manusia akan mendapat pemimpin-pemimpin mereka dari orang-orang yang tidak rosak akhlaknya. Kerosakan akhlak adalah gejala-gejala dari kerosakan budi dan kerosakan budi itu adalah gejala-gejala dari kerosakan ruh manusia itu sendiri. Pembaca dapat mengulangi membaca hadis yang telah disebutkan dalam buku ini berhubung dengan perkara-perkara yang diterangkan oleh Rasulullah (s), yaitu akan berlaku
di kalangan manusia sebagai tanda-tanda akhir
zaman.

---------------------------------------------------
Pahalanya di sedekahkan kepada :
Al fatihah buat Allahyarham AMALUDDDIN DARUL
semoga rohnya di cucuri rahmat ALLAH dan ditempatkan bersama orang-orang soleh

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI