Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Wednesday, September 3

KETERLIBATAN YAHUDI MENGHANCURKAN EMPAYAR OTHMANIAH

KETERLIBATAN YAHUDI MENGHANCURKAN EMPAYAR OTHMANIAH

Pertarungan orang-orang Yahudi dengan Islam beberapa waktu amat jelas sejak Nabi Muhammad berlu'jrah ke Yathrib (Madinah) hingga mereka diuSir darinya, akhimya dari seluruh Semenanjung Arab setelah mengkhianati janji dan bersikap tidak jujur untuk menghapuskan orang-orang Islam dan orang-orang Arab yang menerima mereka sebagai tetamu sebelum kedatangan Islam.

Pertamngan itu terus berlanjutan berkurun sejak tertubuhnya keraj aan khalifah Islam di Madinah, Damsyik, Baghdad dan Sepanyol. Hinggalah kerajaan khalifah Islam berpecah kepada suRan, amir dan negara-negara kecil sampai kepada tertubuhnya empayar khatifah Islam Othmaniah Turki.

Sejarah penipuan orang-orang Yahudi di pusat pemerintahan khalifah Islam Turki Othmaniah telah bermuia sejak pemerintahan Sultan Murad II. Kemudian pemerintalian SUltan Muhammad Al-Fatah (tahun 1481) yang mati diracun oleh tabib Yahudi Jacob Miastro.


Demikian juga peme :rintahan Sultan Sulaiman A-Oanuni dan anak-anak cucunya diculik oleh seorang wanita Yahudi Norbato, gundik Sultan Salim II. Komplot orang-orang Yahudi menyusup ke dalam pemerintahan empayar Othmaniah telah berjalan lebih daripada empat kurun hingga berakhir di tangan seorang Yahudi yang berpura~pura menganut agama Islam yang dikenal dengan nama Mustafa Kamal Ataturk, atau Bapa Kemerdekaan Turki." Orang-orang Yahudi telah merancang untuk menghancurkan kerajaan khalifah Islam Othmaniah melalui beberapa golongan seperti berikut'
1.
Golongan orang-orang Yahudi Donma yang berpura-pura menganut agama Islam Setelah mereka diusir dan Sepanyol dan berkumpul di Salanik.


2. Golongan Salib Kristian yang pendendam terhadap agama Islam dan orang-Orang Islam setelah Islam berkembang di Vilna, Austria, khususnya setelah Constanti nople (Istanbul) jatuh ke tangan Muhamad Al-Fatah.

3
. Gambaran buruk yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Kristian terhadap pemerintahan khalifah Othmaniah dan orang-orang Islam sebagai ganas dan liar. Ini menyebabkan penjajah-penjajah Barat ingin menguasai bumi negara-negara Islam Sejak. kurun 19 hingga jatuhnya kerajaan khalifah Islam Turlki

4
. Penubuhan perkumpulan rahsia, khususnya Pertubuhan Freemason.
5. Segolongan Arab Kristian menimbuikan ,Semangat Kebangsaan Arab" bertujuan memisahkan diri dari kekuasaan kerajaan khalifah Islam Turki dan mendirikan negara-negara Arab yang bebas. Semangat ini-turut membantu rancangan orang-orang Yahudi memecah belahkan negara-negara Islam.

Tokoh mereka telah diperalatkan dan dijadikan pelopor pembebasan Arab untuk menentang apa yang dinamakan penjajah kerajaan khalifah Islam Othmaniah dengan meniru semangat kebangsaan yang melanda Eropah sepanjang kurun 19.
Orang-orang Yahudi Donmat telah berjaya merancangkan "Turki AI-Fatat"
yang dipelopori oleh agennya Madhat Pasya. Dari patti tersebut lahir pula sebuah parti lain yang dinamakan "Ittihad Wattarqi,' meminjamkan cogan kata dari revolusi Perancis: "Ke bebasan, Persaudaraan dan Persamaan."
Parti tersebut dipelopori oleh seorang Yahudi dad PertubUhan Freemason yang bertopeng
nama islam, Mustafa Kamal Ataturk yang merampas kUasa dari-pada Sultan Abdulhamid II tahUn 1908. Akhirnya kekuasaan kerajaan telah jatuh ke tap. gan orang-orang Yahudi Donmat dan ahli-ahli Pertubuhan Freemason yang berpura-pura menganut agama Islam.
Perkumpulan lain yang ditubuhkan oleh orang-orang Yahudi ialah perkumpuian agama "Baktasher" 'mitu kumpuian ajaran bari-niah. Pada kenyataannya bersifat sufi yang bertujuan menghapuskan agama Islam. Perkumpulan ini telah meninggalkan kesan buruk kepada kerajaan khalifah Islam Othmaniah, khususnya setelah terlcpasnya negeri AI-Bania dari !ingkungan negara-negara Islam.

Kalau dilihat pada zan0,an L/l~mcrintahan Sultan Abdulhamid II (1876), akan kolihatan jelas bahawa orang-orang Yahudi Donmat seperti Madhat Pasya, MuStafa Kamal Ataturk dan lain-lainnya, mereka mahukan negara tunduk pada kehendak kuasa negara, negara Eropah' dengan alasan reformasi dan melindungi rakyat yang bukan beragama Islam.


Sultan Abdulhamid tetap bersikap menolak dan menghadapi orang-orang Yahudi Donmat
dan Parti Itihad Wattarqi. Baginda menghadapi perasaan tamak kuasa-kuasa Barat untuk menghapuskan negara-negara Islam. Sebaik sahaja baginda memegang kuasa, baginda terus
memerangi Pertubuhan Freemason dan menghapuskan agen-agennya daripada orang-orang Yahudi Donmat, khususnya pemimpin Madhat Pasya sebelum muncul pemimln Mustafa Kamal Ataturk.

Setelah berakhirnya Madhat Pasya tahun 1877, gerakan orang-orang Yahudi Donmat dan Pertubuhan Freemason untuk menghancurkan kerajaan khalifah Islam Othmaniah tidak pernah
lemah. Sultan Abdulhamid pernah menerima tekanan Yahudi Antarabangsa melalui sebuah negara Eropah. Baginda ditawarkan kewangan yang besar daripada seorang Yahudi, Teodor Hartizal (tahun 1902) sebagaijasa membenarkan orang-orang Yahudi seluruh dunia berhijrah dan bermastautin di Palestin.


Di samping tawaran-tawaran lain yang lumayan daripada orang-orang Yahudi Donmat melalui paderi Khakham Mushe Litoni dan Emanuel Qurah ;So. Tetapi tawaran kerakusan dan ketidak senonohan mereka disindir dan dicemuh oleh Sultan Abdulhamid yang menjawab di hadapan mereka: "Kami tidak menjual tanahair dengan wang. Kami mendapat negeri kami dengan pengorbanan darah datuk nenek kami. Kami tidak mungkin melepaskannya seinci pun tanpa kami mengorbankan darah untuknya."
Apabila Hartizal dan konco-konconya sedar bahawa Sultan Abdulhamid seorang yang berpendirian tegas, beliau mengarahkan kepada orang-orang Yahudi Donmat dalam Parti Ittihad Wattarqi, Gerakan Kebangsaan Arab yang dipelopori oleh golongan Arfib tarKristiang Sultan.dan GerakanpenyokongKebangsaangerakan tersebutTurki Toraniahtelah memainkanSUpaya menen-peranan besar melancarkan fitnah terhadap sultan.

Antara mereka
paling benci terhadap sultan ialah Anwar Jawid, Talat Jamal, Husain Jahid Yaltasyin, Qurah So, Mushe Loi dan Mustafa Kamal Ataturk. Mustafa Kamal At.~Oxrk diberikan perhatian khusus oleh Pertubuhan Framason. Dia diharapkan untuk menjadi pemimpin Turki masa hadapan. Dia merupakan penghubung antara ahli Per!ifahtUbuhan Freemas°n Islam Othmaniah.dengan agen-agen datam tentera kerajaan kha Sebagai askar yang berPengaruh, Mustafa Kamal Ataturk telah membentuk satu barisan teman-teman dari alili Pertubuhan Freemason, orang,orang Yahudi Donmat dan beberapa orang' pegawai tentera yang khianat menunggu kesempatan yang sesuai untuk merampas kuasa.

Apalagi melihat keadaan dalam negeri dilanda pelbagai peristiwa; fitnah dan kelcacauan serta menyaksikan 'negeri-negeri jiran dalam peperangan.
Tepat pada tahun 1908 'satu rampasan kuasa telah berjaya. Pada tahun 1909 Sultan Abduthamid dikurung. Tempatnya diam-bilalih oleh Sultan Muhamad ke-5 sebagai lambang.

Pada zaman pemerintahannya, orang-orangYahudi Donmatdangolofiganahli Pertubuhan Freemason telah mengUasai keraj aan Malah Pertubuhan Fxeemason diperluaskan di kalangan pegawai-pegawai tentera. Dengan demikian rriembuka jalan untuk memisahlcan agama'
dari politik. Kuasa sultan diluCUtkan dari sifat-sifat khalifah Islam.

Banyak penjenayah dan tokoh orang-orangYahudi berbangsa Bulgaria, Arab, yUnani dan Kristian yang benCikan Islam bersatu' dengan ahli' Pertubuhan Freemason mara ke Istanbul untuk ~menyingkirkan Sultan Abdulhamid secara muktamad.

Setelah Sultan Abdulhamid disingkirkan, kuasa sepenuhnya berpindah kepada golongan penjenayah ahli Pertubuhan Freemason yang dipeolori oleh Patti Mustafa Kamal Ataturk. Bencana mulai meniml~a negara-negara islam. Revotusi metetus di Balqan dan Albania. Austria merampas kawasan Bost dan HarSt. Orang-orang Islam di seluruh dunia menghadapi kezaliman dan penjajahan Yang lebih buruk daripada apa yang pernah dihadapi oleh kerajaan k!aalifah Islam Othmaniah Turki sebelumnya. Libya dijajah Itali, Moroko jatuh ke tangan Perancis, negara-negara Islam ' dijajah Eropah Barat dan Russia.

Sedang Mustafa Kamal Ataturk,
seorang ahli Pertubuhan Freemason tidak berbuat apa-apa, malah gembira melihat apa yang berlaku kepada negara-negara Islam dan orang-orang Islam. Mustafa Kamal Ataturk telah mengisytiharkan Turki sebagai sebuah negara republik dan sekular hasil dari perancangan Pertubuhan Freemason Untuk menghaPuskan keraj aah khalffah Islam.

Beliau mulai bertindak melakukan pembunuhankejam terhadap para ulama yang ikhlas. Semua masjid dan sekolah agama ditutup. Azan masjicl dan sembahyang dalam bahasa Arab diharamkan. Rakyat dipaksakan berPakaian secara-barat. Wakaf dan pusaka secara Islam dihapuskan. Masjid Sofia dijadikan rnuziUm. Perkah. winandan undang-undang kel'uarga yang bersumber 'daxipada syariat Islam digantil~an dengan undang-undang Barat.

Poiigami diha
ramkan. Lelaki dan Wanita diberikan persamaan hak dalam harta pUsaka' Mengenai pendidikan dan kebudayaan: pendidikan Islam di semua sekolah, universiti dan maktab clihapuskan. Pembelajaran AI-Quran kcPada kanak-kanak di masjid juga dihapuskan. Huruf tulisan Arab yang digunakan sejak seribu tahun telah digantikan dengan huruf rumi. Apa yang bersifat Arab Islam digalak menghapuskannya.

Apa yang bersifat kebaratan atau keeropahan digalak memperkcmbangkannya. Pintu negerinya dibuka seluas-luasnya
kepada orang-orang Yahudi Eropah memasuki di segenap bidang ekonomi, politik, kebudayaan, pentadbiran, universiti dan pendidikan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI