Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Tuesday, September 16

Ursalem - Jerusalem - Baitulmaqdis

Bahagian 15
Ursalem - Jerusalem - Baitulmaqdis (bab2)

Marl sekali lagi kita mengulangi · beberapa hadis yang berhubung dengan Mahdi dan yang berkaitan dengan Nabi Isa yang telah disebut dalam bahagian ketiga belas, yaitu: 'Tidak akan binasa satu umat yang aku permulaannya, Isa bin Maryam pada akhirnya, dan Mahdi pada pertengahannya.' Hadis ini jelas sekali dan tidak perlu diurai-kan panjang lebar,

Hadis itu menerangkan bahwa Mahdi berada di pertengahan, bermakna Mahdi akan muncul dahulu dan bertindak dengan tegas, dan 'dia akan betperang menurut sunnahku, seperti aku berperang menurut wahyu.' Demikian keterangan lanjut mengenai tugas Mahdi.

Hadis lain menunjukkan Mahdi telah merampas kembali Baitulmaqdis, maka dikatakan Mahdi bersembahyang di sana. Dan Isa turun setelah beberapa waktu Mahdi menjalankan tugasnya. Kedatangan Isa dan bersembahyang di belakang Mahdi jelas sekali Isa juga akan menurut syari'at Allah yang terakhir seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad (s).

Keterangan dari AI-Tabrani, bahwa Yahudi dan Dajjal-dajjal akhirnya akan dihapuskan di kawasan pokok-pokok al-furqad, memberi gambaran yaitu kemenangan Mahdi menggempur Yahudi dan menguasai kembali Baitulmaqdis, akan diikuti pula dengan kedatangan Isa pada saat akhir untuk menghapuskan Yahudi dan Dajjal.

Seperti yang telah diterangkan bahwa Da[jal-dajjal itu ialah kuasa-kuasa liberalis dan kapitalis yang tidak mempedulikan agama dan Tuhan, di samping mereka mengatakan percaya kepada Tuhan.

Mereka itu kelihatan seperti buta sebelah atau seperti mempermain-main dan memperolok-olokkan Tuhan.

Di antara mereka di negara-negara mereka, adalah juga manusia Kristian yang masih kuat iman dengan Injil, sekalipun Injil yang terpesong oleh berkali-kali telah ditulis orang dengan bermacam-macam gayanya. Hakikatnya masih ada lagi di kalangan Kristian itu mereka yang beriman dengan Allah. Adapun mereka yang seperti ini, apabila Isa turun kernbali, merekalah yang akan mengikut Isa dan apa yang diikut oleh Isa waktu itu. Tetapi mereka juga sedikit, seperti muslimin yang mukminin juga sedikit.

Dari keterangan AI-Quran ayat 159, surah Am Nisak, Yang bermaksud: 'Dan tidak ada seorangpun dari ahli kitab melainkan akan beriman kepadanya (Isa) sebelum matinya, dan pada had qiamat ia akan menjadi saksi atas mereka' dapat difahamkan bahwa apabila Isa turun kembali, maka setiap manusla ahli kitab akan percaya kepada bukti: bukti keterangannya, dan mereka akan menjadi muslimin, Ini akan berlaku sebelum Isa mati, Isa akan herada di dunia kira-kira 40 tahun lamanya dan berkawin sebelum matinya. Adapun mereka (ahli kitab) yang tidak menurut ajarannya dengan betul sebelum turunnya, maka beliau akan menjadi saksi ke atas mereka pada hari qiamat kelak. Demikian yang difahamkan dad Quran dan hadis,

Di dalam hadis-hadis yang telah disebut dalam hal ini berhubung dengan Mahdi, terdapat persamaan, yaitu masa atau tempoh kekuasaan dan pemerintahan Mahdi adalah tujuh atau hingga sembilan tahun sahaja. Ini mungkin termasuk dari permulaan beliau memulakan tugas atau mungkin dikira dari setelah menang dan aman, di mana beliau dapat menjalankan pemerintahan sehingga berlaku penuh keadilan dan keadilan itu meliputi di bidang ekonomi.

Peranan Mahdi ialah memerangi dan memerintah dengan adil dan peranan Isa ialah membantu menghancurkan Dajjal-dajjal dan membimbing kembali ahli kitab kepada jalan Allah, menjadi muslimin. Sebuah hadis berkenaan Mahdi menyebutkan:

Dari Ibnu Mas'ud r.a. katanya: Rasulullah (s) telah bersabda: 'Sekiranya tidak tinggal lagi pada dunia ini kecuali satu malam sahaja, niscaya malam itu diperpanjang oleh Allah sehingga seorang lelaki dari ahli rumahku berkuasa. Namanya serupa dengan namaku dan nama bapanyaserupa dengan nama bapaku, la akan memenuhinya (memerintah) dengan' keadilan seperti telah dipenuhi (diperintah)orang dengan kezaliman. Dan ia akan membahagj-bahagikan harta (ekonomi) dengan sama. Allah akan menjadikan perasaan kaya dalam hati umat (muslimin) ini. Maka ia akan berada selama tujuh atau sembilan tahun, kemudian daripada itu tidak ada lagi kesenangan di dalam kehidupan sesudah Mahdi itu'-Riwayat Abu Mu'aim.

Kemenangan muslimin dan ahli kitab akan bersatu sebagai muslimin di zaman Mahdi dan Isa, adalah akan berlaku. Selepas' itu tidak ada lagi kesenangan di dalam kehidupan ini. Soalnya, selepas Mahdi itu berapa lama pula masanya akan 'berlaku ulangan zaman menurun kembali bagi umat Islam ini.

Marl saya bawa pembaca mengambil contoh dari sebuah hadis berkenaan keadaan /selepas Nabi Muhammad (s). Barangkali keadaan seperti itu akan berulang lagi sekali selepas Mahdi dan Isa.

Seorang sahabat Rasulullah (s) bernama Abu Huzaipah r.a. telah berkata: 'Orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, tetapi saya bertanya tentang kejahatan. Kerana saya takut akan terjerumus ke dalamnya. Maka kata saya: HUZAIPAH: ¥a Rasulullah, adalah kami ini dahulunya di dalam jahiliah dan kejahatan, maka Allah telah mendatangkan kebaikan ini (agama Islam).

Kekuasaan Muslimin Arab habis riwayatnya. Dan Bangsa Turki tampil ke hadapan mengambil alih tugas mereka hingga terjadi kekalahan Turki dalam perang bumi dunia yang pertama dahulu, Dalam buku ini lebih banyak menceritakan hal' hal muslimin Asia Barat, dan tidak menyentuh bangsa-bangsa lain seperti muslimin di India dan lain-lain yang juga mempunyai sejarah. Sebabnya ialah kerana pokok dad seluruh perjuangan Islam adalah tidak dapat dielak dari Asia Barat atau Timur Tengah.

Sejarah ringkas setelah Nabi (s) wafat, menunjukkan umat Islam seolah-olah kembali semula ke zaman Mekah, di mana mujahid-mujahid terpaksa menyembunyikan diri. Adapun sekarang umat Islam sedang berada di zaman Madinah, zaman yang baru dimulai dan tahun 1374 hijrah, di maria sekarang kita telah melalui tahun 1394 hijrah, dan baru hanya dua puluh tahun sahaja,

Zaman keemasan yang berulang ini, akan ikut berulang pula manusia-manusia seperti Abdullah bin Ubai, akan ikut berulang cerita-cerita kehilangan peluang-peluang keuntungan material orang-orang Yahudi dan kapJtalis, sehingga mereka hertindak menentang umat Islam dan terus meJagalagakan umat Islam, kalau dulunya antarapuak-puak atau golongan-golongan di Madinah tetapi sekarang mereka akan melaga-lagakan antara bangsa denga-n bangsa, negara dengan negara umat Islam di bumi dunia ini

Mereka pasti berbuat begitu kerana apabila minyak dan kekayaan umat Islam kembali kepada umat Islam, maka mereka tetaplah tercepit dan mengalami kesulitan hidup, d[sebabkan keruntuhan ekonomi mereka.

Balk dahulu di zaman sepuluh tahun Madinah, atau sekarang untuk seribu tahun di hadapan bagi umat Islam di dunia, ulangan sejarahnya tidak akan berbeda.

Justeru kerana itu marl kita ingati kembali putar belit Yahudi dan kapitalis, .sehingga Allah menurunkan beberapa ayat AI-Quran untuk perhatian dan pedoman umat Islam. Oleh kerana zaman ini adalah zaman yang berlaku ulangan sejarah Madihah, maka ayat~ayat AI-Quran yang berkenaan perlu dijadikan perhatian dan pedoman oleh seluruh umat Islam di bumi dunia, terutama di Timur Tengah atau Asia Barat.

Allah mengingatkan umat Islam dahulu di Madihah, dan peringatan Allah yang tersebut di dalam surah Al-lmran adalah sebaik-baik ulangan untuk dijadikan ulangan peringatan bagi umat Islam sekarang dan tipu daya dan adu domba musuh-musuh Islam dari keturunan manusia yang telah diberi kitab Taurat dan Injil, yang sekarang tetap jua Yahudi yang kapitalis dan pengacau iman manusia, di samping kapitalis-kapitalis lainnya yang bertuhankan wang dad keturunan mereka yang dikatakan Kristian.

Mereka dari golongan Kristian yang benar-benar berpegang dengan kitab Injil, dan benar-benar percayakan Tuhan, tidak akan mernerangi umat Islam lagi. Mereka akhirnya akan jadi muslimin bila Isa datang membuktikan kebenaran dirinya kelak.

Adapun yang tetap akan memerangi umat Islam ialah kapitalis-kapitalis Yahudi dan bukan Yahudi, yang saya katakan merekalah Dajjal-dajjal. Mereka akan terus memerangi dengan berbagai-bagai jenis senjata, termasuk senjata diplomasi, senjata ekonomi, dan apa juga yang boleh digunakan oleh mereka untuk mempertahankan zaman keemasan mereka yang sedang mulai hancur dari sekarang,

Seperti kata pepatah: 'Sediakan payung sebelum hujan.' Demikian di bawah ini saya sebutkan ayat-ayat yang dimaksudkan sebagai persediaan payung sebelum hujan itu, yaitu bersiap menghadapi kedatangan politik adu domba mereka itu, di samping ugutan dan kekerasan,

Allah telah berfirman di dalam Al~Quran pada surah Al-lmran: 'Hal orang-orang yang beriman, sekiranya kamu taat (termakan umpan, tipu daya diplomasi atau tunduk kerana kekerasan) kepada segolongan daripada (orang-orang kafir) yang telah diberi kitab itu (Yahudi dan Nasrani) sudah tentu akan mereka putarkan kamu kembali menjadi kafir (ingkar tidak menurut perintah Allah) sesudah kamu beriman.'-Ayat, 100.

'Dan bagaimanakah kamu akan kufur (ingkar), padahal telah dibacakan ayat-ayat Allah (Quran) kepada kamu clan ada di sisi kamu RasulNya, (sekarang ada bukti-bukti sejarah, dan peninggalan sunnah Rasulullah (s) itu). Dan sesiapa yang berpegang dengan Allah, maka sesungguhnya akan dipimpin mereka itu ke jalan yang lurus.'-Ayat 101.

'Hal orang-orang yang beriman, takutlah (berbaktilah) kepada Allah dengan sebenar-benar takut (kebaktian), dan janganlah kamu mati melainkan adalah kamu semua di dalam keadaan muslimin (menyerah diri kepada A!lah).'-Ayat 102.

Demikianlah peringatan yang termaktub di dalam AI-Quran di mana perlu sekali setiap Pemimpin Muslimin berpedoman kepada keterangan-keterangan Quran itu dalam meng~adapi perkembangan politik clewasa ini.

Kembali kita kepada keadaan zaman keemasan untuk seribu tahun dari sekarang, di mana adalah dijangka akan datang dan akan turun Mahdi dan Isa, dan kemudian dari mereka mengembalikan kedudukan agama Islam dan umatnya di tempat kemenangan dan keharmonian, mereka juga akan mati dan meninggalkan dunia ini, yang mana telah dipersoalkan apakah yang akan terjadi selepas mereka tiada lagi.

Saya telah membawa gambaran hadis soal jawab selepas kewafatan Nabi Mohammad (s). Dan kemungkinan peristiwa itu akan berulang lagi kepada umat Islam, sebelum berlaku qiamat, kerana sesudah Mahdi dan Isa adalah nyata bertambah hampir kedatangan qiamat.


MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI
karya pemikir Islam: Sedekahkan pahalanya kepada ....AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI