Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Tuesday, October 28

Menjelang Babak Peralihan(3)

Bahagian 16
Menjelang Babak Peralihan(3)

Adapun makhluk di bumi kita ini, apabila di­katakan perkataan siapa atau sesiapa atau mereka tentulah untuk manusia.

Dan yang dikatakan per­kataan melata, merayap atau merangkak tentulah untuk binatang-binatang halus, kecil dan besar. Yang demikian jika Quran telah menyamakan per­kataan Man dan Dabbat keduanya ada di bumi dan di langit-langit (planet-planet lain), maka nyatalah ada makhluk-makhluk berupa manusia dam binatang­binatang di planet-planet lain yang berjuta-juta banyaknya di langit itu.

Di dalam perbicaraan ini saga kecualikan per­soaian jin clan malaikat. Makhluk-makhluk ini juga dijadikan Allah terlalu banyak, tetapi mereka tidak sama dengan kita asal kejadiannya. Yang demikian yang saya mahu bincangkan hanyalah tentang apa­apa yang bersamaan dengan kita. Oleh kerana ayat­ayat Quran menyebut perkataan yang sama untuk kita yang ada di bumi seperti makhluk di langit jua, yaitu Man dan Dabbat.

Di sini disebutkan contoh dari AI-Quran, yaitu dalam surah An-Naml, 65: 'Katakanlah (hai Mu­hammad) sesiapa Manpun yang di langit-langit clan yang di bumi tidak mengetahui perkara ghaib, melainkan Allah. Dan sesiapa Manpun tidak sedar biia (mereka-sesiapa Man) itu akan dibangkit.'

Ayat di atas terang menunjukkan, persamaan makhluk di bumi, yaitu kita manusia dengan mereka di langit (planet-planet lain). Kita di bumi tidak mengetahui perkara-perkara ghaib clan mereka di langit-langit juga tidak mengetahui, sama seperti ki ta kita di bumi akan mati dan tidak tahu bi la hari giamat clan hari mahsyar, hari dibangkitkan kembali.

Dan mereka yang di langit-langitpun sama ja seperti kita di bumi ini tidak mengetahuinya. Satu ayat lagi berkenaA Man dalam surah An-Naml jua, ayat 87 bermaksud: 'Dan pada hari tiup sangkakala, maka terkejutlah (mereka Man sesiapa yang di langit-langit dam di bumi. Kecuali -mereka Man sesiapa) yang dikehendaki Allah. Dan semuanya (mereka Man sesiapa) datang kepadaNya dengan merendah diri.'

Ayat ini menyatakan berhubung dengan qiamat dunia ini. Adapun sangkakala itu bagaimana ben : nya atau rupanya tidaklah diketahui, sekalipun - difahamkan is adalah 'Saur', yaitu terompet atau serunai (masih saya fikirkan.) Mungkin bunyi letup­pan matahari yang mengejutkan makhluk di bumi dan langit-langit. Kecuali yang dikehendaki Allah tidaklah akan terkejut. Dari sini dapat difahamkan kiamat akan berlaku pada salah satu keluarga matahari sahaja.

Perkara giamat nanti akan di­- dibicarakan dalam bahagian yang lain dalam buku ini. Di dalam beberapa surah dari AI-Quran terdapat . at-ayat yang menyebutkan Man dilangit-langit di bumi. Saya sebutkan hanya dua daripadany~a sebagai contoh yang menuniukkan ada persamaan di antara yang di bumi dam yang di langit, yaitu seperti kita boleh bercakap-cakap clan berakal ran. mengenai dengan Dabbat yang tersebut dalam -Quran juga dikemukakan di sini dua ayat untuk diperhatikan maksudnya. Pertama ayat dari surah A-Naml 49. 'Dan kepada Allah semuanya sujud, apa-apa yang ada di langit-langit dan apa-apa yang ada di bumi daripada Dabbat (makhluk yang ...... ta) dan juga malaikat, di mana mereka semua tidaklah sombong.'

Dari surah Ash-Syura, 29, ditemui lagi ayat lain yang bermaksud: 'Dan daripada tanda-tanda ke­kuasaanNya ialah kejadian langit-langit dan bumi clan apa-apa yang ditebarkanNya (pada langit­langit clan bumi` daripada Dabbat (makhluk vang melata). Dan la (Allah) berkuasa mengumpulkan mereka semuanya bila mana dikehendaki.'

Contoh yang pertama ayat 49 dari surah An­Nahal Menerangkan makhluk yang melata atau me­rayap Dabbat yang adadi langit-langit clan di bumi semuanya sujud kepada Allah. Adapun malaikat tidaklah termasuk di dalam Dabbat. Dari ayat 29 surah Asy-Syura sebagai contoh yang kedua me­nunjukkan dengan jelas Allah menempatkan di langit-langit dan di bumi makhluk-makhluk yang melata, merayap Dabbat. Dan Allah akan mengumpul semuanya bi la sampai saktunya kelak.

Nyatalah ayat-ayat ini dimaksudkan termasuk manusia jua, kerana itu tentu ada persamaan apa-apa yang ada di bumi dengan yang ada di langit-langit (planet­planet lain).

Dari Quran jelas sekali menerangkan yaitu pada ayat 45 dari surah An-Nur: 'Dan Allah telah jadikan tiap-tiap Dabbat makhluk yang merayap, daripada air. Maka sebahagian dari mereka berjalan atas perutnya, clan sebahagian dari mereka atas dua kaki, clan sebahagian dari mereka berjalan atas empat (kakinya). Allah menjadikan sesuatu yang la (Allah) kehendaki, kerana sesungguhnya Allah berkuasa di atas tiap-tiap suatu.'

Ahli-ahli bahasa Arab me,nberi huraian, bahwa Dabbat abbat dipergunakan untuk binatang-binatang yang melata yang merayap, yang berjalan dengan berkaki dua berkaki empat, yang boleh ditunggang. Malah termasujk juga setiap yang hidup bernyawa , berakal atau tidak, jantan atau betina, lelaki atau pe­rempuan AI-Quran tidak menerangkan di langit-langit -anakah yang terdapat Man clan Dabbat, selain dart bumi kita ini. Tetapi dari keadaan bumi kita merupa­can sebuah planet atau bintang yang mengelilingi matahari sebagai bintang besar yang sentiasa ber­nyala bolehlah difahamkan makhluk-makhluk itu ia berada di planet-planet di sekeliling rnatahari kita to dan di planet-planet anggota galaxi-galaxi yang berupa pulau-pulau alam yang tidak dapat dihitung langit sana

Sepanjang yang saya ketahui hanya Quran saha­hajalah ah kitab yang telah menerangkan tentang adanya -akhluk-makhluk selaim dari malaikat dan jin di langit iaitu sejak 1400 tahun dahulu.

Bagaimanapun abli-ahli kaji bintang, ahli-ahli sain dan ahli-ahlikaji bumi, mereka di antara Manusia yang telah dapat mengetahui dan mula mempercayai adanya makhluk-makhluk di langit, setelah dibuat kajian kepada serpihan-­serpihan dari sebahagian pecahan bintang (planet) yang berupa batu yang telah gugur di hutan Siberia dalam am tahun 1908 dahulu.

Biasanya yang dikatakan muntah-muntah bintang ­bintang yang gugur tidak sempat sampai di bumi kerana telah hancur dan terbakar sewaktu menempuh kawasan kawasan tarikan bumi kita. Muntah-muntah bintang itu atau bintang-bintang (planet-planet) yang pecah di langit, ada pula yang berupa besi dan berupa batu.

Adapun yang gugur di Siberia pada 30 Jun, 1908 itu mungkin berasal dari sebuah planet yang terlalu besar di luar angkasa planet-planet keluarga mata­hari kita. Yang gugur itu adalah hanya,sebahagian yang berupa batu yang terlalu besar. Sekalipun kerana terlalu besar, lalu tidak terbakar dan hancur semuanya, sewaktu menempuh kawasan tarikan bumi, namun is telah berpecah-pecah berselerak di satu kawasan yang meliputi kira-kira 4000 batu luasnya, dan telah meranapkan hutan-hutan di sekitar itu dengan bunyi letupan clan kebakaran.

Sisa dari pecahan-pecahan ini yang berupa ser­pihan-serpihan telah jatuh terbenam ke dalam tanah hingga ada yang sampai 150 kaki panjang lintangnya.

Dari serpihan-serpihan batu ini telah dibuat peperiksaan yang teliti oleh ahli-ahli- sains dan mereka mendapati dari batu itu to mengandungi benda­benda logam seperti arang batu clan binatang-bina­tang-binatang seni yang biasanya hidup di laut di bumi kita. Hasil kajian secara ilmiah telah mem­buktikan di sana ada kehidupan, kerana dapat di­kesan adanya oksigen dan hidrogen pada batu-batu itu.

Dengan adanya binatang-binatang laut yang be­gitu seni, menunjukkan di sana juga ada taut. Dengan adanya logam-logam yang ditemui menanda­kan di sana juga ada tumbuh-tumbuhan yang hidup. Dengan adanya oksigen dan hidrogen membuktikan dengan jelas bahwa di tempat asal dari many ser­pihan-serpihan batu itu datang, adalah iuga mem­punyai Man dan Dabbat seperti di bumi kita ini.

Allah telah mencabar jin dan manusia yang ingkar supaya mencoba keluar dari kawasan-kawa­an bumi dan langit. Dan Allah tidak mengatakan tidak tidak boleh. Hal ini telah diterangkan di permulaan buku ini, yaitu keterangan Quran dari surah Ar-Rah­man ayat 33.

Adapun yang menerima cabaran itu ialahmanusia dan keturunan muslimin, yang sekarang kita lihat betapa usaha dan kegiatan mereka. Ini berlaku tepat seperti yang dikatakan oleh Muhammad Rasulullah yaitu semasa umat keturunan Islam tersingkir. Seperti yang kita ketahui, setelah Amerika ber­jaya mendarat di bulan beberapa kali, Rusia dan Amereka nampaknya telah menunjukkan kerjasama am pengetahuan menyelidiki angkasa luar bumi -

Ada berita-berita mengatakan, penyelidikan­penyelidikan yang dilakukan di bulan, bermaksud akan menjadikan bulan sebagai pangkalan bags melancarkan ancarkan roket-roket ke planet-planet lain.

Hingga ini Amerika dan Rusia hanya menghantar - roket-roket dan satelit-satelit menuju ke beberapa bintang planet-planet seperti Venus, Mars clan jupiter satelit-satelit itu mengambil gambar­gambar dan mengirim laporan-laporan langsung ke bumi melalui cara yang direka khas untuk maksud­maksud pengkajian mereka. Tidak banyak laporan yang dapat diikuti dari pihak Amerika, atau Rusia sehingga ini. Mungkin masing-masing sedang meng­kaji dan merahasiakan hasil-hasil yang telah di­dapati atau barangkali belum begitu lengkap lapor­ran-lapuran aporan yang mereka terima, dari makmal-makmal mereka yang telah berada di angkasa.-----------------------------------------------

karya pemikir Islam: Sedekahkan pahalanya kepada ....AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS
Sedekahkan Al- fatihah buat Amaluddin Darus...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI