Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Tuesday, November 25

Bahagian 17 Qiamat? (2)

Bahagian 17
Qiamat? (2)

Dari jawaban malaikat itu, jelaslah yang mereka itu tidak mengetahui apa-apa yang telah diajar oleh Allah kepada Adam. Adapun yang mereka ketahui ialah apa-apa yang diajar oleh Allah kepada mereka atau yang mereka lihat seperti benda-benda yang ditunjukkan oleh Allah kepada'' mereka. Yang demi.­kian dapatlah diambil pengertian, yaitu apabila malaikatmenyatakan reaksi terhadap kejadian Adam dari tanah, yang bakal dijadikan khalifah di bumi, yang mana Adam juga dari jenis Man, maka tentu­lah mereka telah ada pengetahuan tentang makhluk jenis Man yang telah ada di bumi sebelumnya atau masih ada lagi di bumi pada waktu itu.

Makhluk di bumi tentujah bukan clani jenis jin, kerana jin dijadikan dari api, yang demikian mung­kin mereka tidak mempunyai darah seperti makhluk­makhluk jenis Man clan seperti sebahagian dari makhluk jenis Dabbat.

Perkataan malaikat Man Yufsidufiha wayasfi­kuddimak yang bermaksud Man yang membuat bencana dan menurnpah darah padanya (bumi), adalah jelas dituiukan kepada jenis Man, yaitu makhluk yang boleh bercakap, berakal clan ber­ darah yang telah ada di bumi, yang mana mereka ketahui, sering melaikukan bencana dan berbunuh­bunuhan, menumpahkan darah sama sendiri.

Adam adalah jenis Man. Sungguhpun Adam di­jadikan di tempat lain, di planet lain, yang dikata­kan jannah atau Syurga. Tetapi dijadikan Adam itu sebagai bakal khalifah di planet bumi. Di mana Adam akan diturunkan dari sana ke bumi yang sudah tidak ada lagi makhluk Man, kecuali Dabbat atau mungkin masih ada lagi saki bakinya.

Bagaimanakah rupa makhluk Man yang boleh bertutur dan berakal yang telah berada di bumi ini tidaklah kita diberitahu. Tetapi memang telah ada di planet bumi ini makhluk jenis Man itu. Soalnya berapa lamakah sejarah mereka, dari permulaan, clan berapa lamakah pula telah berakhir riwayat mereka dari bumi irai. jika mereka telah hapus, bermakna telah qiamatlah mereka sebelum zaman Adam. Atau giamatlah mereka tenggelam di dalam keturunan Adam.

Ahli-ahli sains yang mengkaji kehidupan purba telah menemui bukti-bukti dari sejarah purbakala, apabila mereka bertemu dengan tengkorak-tengkorak yang dianggarkan telah berlalu kurang lebih 500 ribu tahun yang silam. Hasil kajian demi kajian ahli-ahli biologi telah mendatangkan kepercayaan, yaitu telah ada makhluk-makhluk seperti manusia di zaman air batu dan di zaman batu dal am ti ga 'bentuk yang sedikit berbeda.

Manusia pengkaji ini menggelarkan manusia prehistory atau prasejarah itu sebagai: JavaMan, Neanderthal Man dan Cro-magnon Man. Nama-nama ini diberi oleh pengkaji-pengkaji makhluk purbakala dalam bahasa mereka. (Man yang terdapat pada bahasa ittu hendaklah dibaca clan disebut Men). Tulang-tulang dan tengkorak-tengkorak yang dikatakan lava Man adalah didapati di pulau jawa. Perlu diketahui, bahwa pada zaman purbakala, ke­pulauan Melayu belum ada lagi. Pulau jawa, Pulau Sumatera clan pulau Ceylon semuanya daratan yang satu dengan tanah besar Asia.

Ahli-ahli biologi menduga bahwa makhluk yang dinamakan lava Man itu adalah yang tertua, clan makhluk yang dinamakan Cro Magnon yang telah ditemui tulang-tulang dan tengkorak mereka di Eropah sebagai yang termuda, di mana orang-orang Cro Magnon itu dianggap telah hidup kira-kira 20,000 tahun dahulu di zaman yang dikatakan sebelum sejarah. Saya akan membawa pembaca kembali kepada persoalan ini kemudian daripada disalin maksud-maksud dari Quran berhubung dengan Adam, seperti yang terdapat di dalam surah AI-Bagarah dan surah AI-A'araf. Setelah malaikat mengakui bahwa mereka tidak tahu, lalu Allah menyuruh Adam: la (Allah) berkata: 'Hai Adam, kabarkanlah kepada merekaketerangan­keterangan (tentang benda-benda itu).' Maka setelah is (Adam) kabarkan kepada mereka (malaikat) keterangan-keterangan itu, la (Allah) berkata: 'Bukankah Aku telah katakan kepada kamu, bahwa Aku amat mengetahui rahasia langit-langit clan bumi, clan Aku amat mengetahui apa-apa yang kamu nyatakan dan apa-apa yang kamu rahasiakan.'­AI-Bagarah, 33.

Dan apabila Kami berkata kepada malaikat: Tunduklah kepada Adam, maka mereka tunduk. Tetapi Iblis eiiggan dan menunjuk sombong. Kerana itulah, maka is (Iblis) di dalam golongan kafir (ingkar).'-AI-Bagarah, 34.

Dan kami berkata: 'Hai Adam, diamlah engkau clan isterimu di jannah ini, dan makanlah daripada­nya sepuas-puas dan semahu-mahu kamu berdua. Tetapi janganlah kamu berdua hampiri pohon ini, kerana kamu berdua akan menjadi orang-orang yang menzalim.'-AI-Bagarah, 35.
Maka syaitan (Iblis) itu telah memperdayakan mereka berdua daripada taat, hingga menyebabkan mereka berdua terkeluar daripada tempat yang mereka berada. Dan Kami berkata: 'Turunlah kamu di dalam keadaan sebahagian daripada kamu jadi seturu bagi sebahagian. Dan kamu akan dapati di bumi itu tempat menetap dan bekalan hingga satu masa.'-AI-Bagarah, 36.
Sesudah itu Adam telah menerima beberapa perkataan dari Tuhan, lalu la (Allah) ampunkan dia, kerana sesungguhnya Allah itu pengampun, penya­yang.' AI-Bagarah, 37.
Kami berkata: 'Turunlah kamu sekalian dari (jannah-Syurga) ini. Kemudian jika datang kepada kamu satu petunjuk daripadaKu (Agama) maka siapa yang menurut petunjukKu itu, tidaklah mereka akan merasa ketakutan dan merasa'dukacita.'-AI-Bagarah, 38.
Nyatalah kejadian manusia Adam lebih banyak diberi pengetahuan. Manusia mempunyai kelebihan dalam sebahagian perkara dari lain-lain makhluk seperti malaikat clan jin. justeru kerana itu Allah memerintah malaikat dan jin tunduk hormat kepada Adam. Semua malaikat tunduk hormat kecuali iblis. Iblis adalah dari golongan jin atau juga bergelar syai tan. I bl i s menunjukkan sombong, kerana dia dijadikan dari api clan Adam dijadikan daripada tanah. Allah menerangkan di dalam AI-Quran apabila iblis tidak tunduk menghormat Adam, lalu Allah bertanya kepada i bl i s, seperti yang terdapat di dalam surah AI-A'araf: la (Allah) berkata: 'Apakah yang menyebabkan kamu tidak sujud (tunduk hor­mat) bila Aku perintah kamu?' 1a (iblis) men­jawab: 'Aku lebih mulia daripadanya (Adam). Engkau jadikan aku dari api, clan Engkau jadikan dia (Adam) dari tanah.'-AI-A'araf, 12. Keingkaran iblis ini menimbulkan kemurkaan Allah lalu Allah memerintah supaya iblis turun dari jannah. Quran menyebutkan: la (Allah) berkata: 'Turunlah dari jannah-Syurga ini, kerana tidak patut engkau menunjuk sombong kepadanya (Adam). Maka keluarlah (hendaklah kamu keluar), sesung­guhnya engkau daripada golongan mereka yang rend ah.'-AI-A'araf, 13.
Quran menerangkan pada ayat-ayat 14, clan 15, yaitu iblis meminta tempoh untuknya supaya dapat menggoda Adam clan anak cucunya sehingga hari dibangkitkan kembali. Dan Allah menyatakan: 'Sesungguhnya engkau di dalam golongan yang di­beri tempoh.'
Quran menerangkan pada ayat-ayat 16, 17 clan 18, iblis bersumpah akan menghalangi Adam clan keturunannya dari jalan Allah yang lurus. la akan datang dari hadapan, belakang, clan dari kiri kanan mereka (manusia keturunan Adam), sehingga ke­banyakan dari keturunan Adam menjadi orang-orang yang tidak bersyukur atau tidak berterimakasih kepada Tuhan atas segala limpah kurnia yang amat banyak dari Tuhan. Allah menyatakan kepada iblis, 'Turunlah engkau dari jannah (yaitu mungkin satu planet) dengan terhina clan terhalau. Siapa daripada mereka (manusia) yang menurut kamu nanti Aku penuhkan bersama-sama kamu di dalam neraka jahannam.'
Demikian saringan maksud-maksud dari ayat-ayat surah AI-A'araf itu Setelah iblis terusir dari jannah, lalu Allah menyatakan kepada Adam supaya tinggal atau diam di jannah. Tetapi jangan dekat kepada sepohon kayu. Di dalam ayat 35 dari surah AI-Bagarah telahpun disebutkan. Tetapi di dalam surah AI-A'araf ayat 19, Allah mengulangi lagi se­telah iblis diusir dari jannah: 'Dan hai Adam, berdiamlah (tinggallah) engkau dengan isterimu di jannah ini. Maka makanlah apa-apa juga yang kamu berdua mahu, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini kerana kamu akan termasuk golongan yang zalim (menzalimkan diri sendiri).'
Baik di ayat 35 surah AI-Bagarah atau ayat 19 surah AI-A'araf ini, hanya menyebutkan jangan dekati, jangan hampir kepada sepohon kayu (pohon kayu ini), tanpa menjelaskan apakah dia pohon kayu itu, clan buah kayu itu yang dilarang oleh Allah jangan dimakannya.
Di kalangan Muslimin clan Yahudi mengatakan 'Khaldi', clan dari Nasrani mengatakan 'Apple', itulah pokok clan buah yang dilarang oleh Allah supaya Adam clan Hawa jangan mendekati atau memakannya. Pada hemat saya setelah menel iti dengan sungguh-sungguh clan lama sekali memikirkannya, maka saya cenderung mengatakan yai tu apa yang di­maksudkan dengan mendekati pohon kayu ini clan memakan buah kayu itu, ialah 'hubungan sex antara Adam clan Hawa'.
Ayat-ayat seterusnya dari surah AI-A'araf mem­beri dorongan kepada daya berfiki r saya dari mem­buat pendapat bahwa yang dilarang kepada Adam semasa di jannah ialah: Melakukan hubungan sex dengan isterinya Hawa. Di bawah ini saya per­turunkan ayat-ayat20 hi ngga22 darisurahAl-A'araf:

'Maka syaitan (iblis) membisik kepada keduanya (Adam clan Hawa) yang akhirnya menampakkan kepada keduanya AURAT mereka yang di tutup dari (pengetahuan) kedua-duanya. Sambil is (iblis) ber­kata: "Tidaklah Tuhan kamu melarang kamu (me­makan buah) dari pohon ini, melainkan kerana kamu akan jadi malaikat atau kerana kamu akan termasuk golongan orang-orang yang kekal padanya?"'.

'Dan is (iblis) bersumpah kepada mereka berdua, "Sesungguhnya aku ini bagi kamu adplah daripada mereka yang memberi nasihat."'

'Maka ia (iblis) anjurkan keduanya dengan tipu­daya. Maka apabi la keduanya (Adam clan Hawa) merasa (buah) pohon itu, lalu terbukalah aurat mereka clan mulailah mereka menutup atas (ke­maluan) mereka dengan daun dari jannah (Syurga). Dan Tuhan mereka berdua menyeru mereka: "Bukan­kah Aku larang kamu berdua dari pohon itu, clan bukankah telah Aku katakan bahwa syaitan itu musuh (seteru) kamu yang nyata (yang terang se­kali)?"' Dari tiga ayat-ayat di atas, dapat diambil ke simpulan yaitu Adam clan Hawa tidak mengetahui persoalan sex, clan iblis membisikkan dengan tipu­daya. Akibat dari kejadian ini, maka Adam clan Hawapun menyesal, clan berkata seperti keterangan AI-Quran ayat 23 surah AI-A'araf: 'Mereka berdua berkata: "Hai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimkan diri kami. Dan sesungguhnya sekiranya Engkau tidak ampiankan kami clan beri rahmat kepada kami, maka jadilah kami daripada orang-orang yang rugi."'

Dengan kejadian ini lah, maka Adam yang me­mang dijadikan untuk dijadikan khalifah di bumi, telah diperintah turun ke bumi, di mana di bumi kita inilah baru timbul perkara Hawa mulai mengandung clan melahirkan anak-anak clan daripada itu ber­kembang biaklah keturunan Adam, di mana hingga sekarang telah hampir empat ribu juta di bumi ini. keturunan Adam, di mana hingga sekarang telah hampir empat ribu juta di bumi ini.

Allah berkata: "Turunlah kamu, sebahagian dari' kamu jadi musuh bagi sebahagiannya clan adalah bagi kamu di bumi itu eempat menetap clan bekalan, hingga satu masa.'-AI-A'araf, 24. Dari keseluruhan keterogan-keterangan AI­Quran dapat diambil kesimpulan, bahwa Adam clan Hawa telah diturunkan dari langit, yaitu dari se­buah planet lain ke planet tumi. Adam clan Hawa (clan kita keturunan mereka) mungkin makhluk MAN yang keempat di bumi ini, di mana sebelumnya telah ada di bumi ini makhluk-makhluk MAN yang telah didapati tanda-tanda prasejarah sebagai JAVA, NEANDERTHAI clan CRO-MAGNON. JAVA telah hapus, mungkin hapus semuanya atau ditenggelami oleh NEANDERTHAL. Kemudian NEANDERTHAL telah hapus atau ditenggelami oleh CRO-MAGNON. Kemudian pula CRO-MAGNON telah hapus atau ditenggelami oleh MANKIND atau HU­MAN atau INSAN atau MANUSIA keturunan Adam clan Hawa yang turun dari planet lain ke planet bumi kita-ini. Sejarah New Stone Age, atau Zaman Batu Baru adalah bermula dari kira-kira 10,000 atau hanya 6,000 tahun yang lalu. Tidak syak lagi bahwa apa yang dikatakan sejarah zaman batu baru, adalah bermula dari sejarah manusia kita yang masih ada lagi hingga sekarang di bumi ini.

Adam telah diturunkan di suatu tempat, yang sekarang dikenal sebagai Ceylon yang telah men­jadi pulau. Adalah dipercayai pada masa itu Ceylon adalah tanah daratan yang bersatu dengan benua Asia. Di Ceylon terdapat sebuah gunung yang di­panggil Gunung Adam. Tingginya gunung itu 2,250 meter. Di sinilah Adam menangis kerana menyesal yang terlalu'amat sangat, dan di samping itu pula Hawa telah terpisah daripadanya, kemudian mereka bertemu semula setelah sama-sama mencari satu sama lain, di Mekah (di 'Arafat atau 'Arafah . Di gunung ini juga, menjadi tempat ziarah bagi orang-orang Buddhis, kerana terdapat bekas kaki Gautama Buddha di sana. Peri datangnya Buddha di sana, di tempat Adam, Nabi pertama bagi manusia kita, pasti pula ada hubungan dengan cerita-cerita yang tidak termasuk cerita-cerita yang diceritakan kepada Nabi Muhammad (s) oleh Allah di dalam AI-Quran.

jika makhluk-makhluk MAN yang terdahulu telah terhapus samasekali atau tenggelam dalam makhluk-­makhluk MAN yang terbaharu, maka apabila tidak ada lagi Nabi-nabi kemudian dari Nabi Muhammad (s), maka akhir zaman yang kita sedang berada di dalamnya, adalah merupakan akhir zaman bagi manusia keturunan Adam yang akan hapus atau akan tenggelam pula di dalam makhluk-makhluk MAN yang lain yang juga akan datang dari langit.

Allah telah menyebutkan di dalam AI-Quran ' . . . dan adalah bagi kamu di bumi itu tempat me­netap dan bekalan, hingga sate masa.' Ini ber­makna manusia boleh tinggal di bumi, dengan segala persediaan bekalan yang disediakan oleh Allah di darat, di laut clan di perut bumi untuk kehidupan mereka, dan juga untuk mereka mempersiapkan bekalan amalan clan bakti mereka untuk kembali menemui Tuhan. Manusia tidak akan kekal di dunia. Seorang manusia akan mati, dan itu adalah qiamat baginya, satu umat manusia akan hancur, dan itu adalah giamat, bagi mereka. (Seperti kisah bangsa Rum yang telah tenggelam di dalam bangsa-bangsa lain, hingga cerita dan nama bangsa Rum itu tinggal menjadi sejarah sahaja).

Berdasar kepada kejadian-kejadian makhluk­makhluk MAN sebelum Adam, yang telah sampai 'masa' mereka, maka,kita manusia keturunan Adam juga adalah akan sampai kepada SATU MASH yang ditetapkan oleh Allah.

Mahasuci Allah yang mengatur segalanya dengan jlmuNya. Hanya Dia sahajalah yang mengetahui bilakah masanya qiamat dunia dan giamat seluruh alam akan berlaku.

Pada hemat saya, giamat kepada manusia ke turunan Adam, yang berada di suatu keadaan di akhir zaman manusia ini sendiri, adalah satu ke­mungkinan yang lebih hampir sekali akan terjadi. Tidak ada kisah manusia di bumi ini pada waktu­waktu akhir ini, melainkan melakukan berbagai­bagai bencana dan peperangan yang menumpahkan darah, manusia sesama sendiri, pada hal manusia adalah .daripada keturunan Adam dan Hawa, dan Hawa adalah dari di ri Adam yang satu jua,.

Kemajuan sains dan teknoloji manusia telah sampai ke peringkat yang paling tinggi, dan sedang menuju kepada kemuncak kemajuannya. Mereka yang Kafir dengan Allah sedang mengliala ke langit dengan roket-roket mereka. Apakah tidak akan ada reaksi dari makhluk-makhluk MAN di langit-langit (planet-planet lain dari keluarga matahari kita) terhadap makhluk-makhluk MAN dari planet-bumi yang begitu sombong dan tidak mengindahkan Tuhan? Bahkan ada yang tidak mengakui adanya Allah maha pencipta dan pencipta kepada apa-apa jua ciptaan yang diciptakan. Sesungguhnya Allah ialah Tuhan yang menguasai semua MAN dan DABBAT di bumi dan di langit-langit dan juga lain-lain makhluk­makhluk yang ada di antara dan di dalam bumi dan langit-langit.

Makhluk-makhluk MAN di langit-langit juga sujud kepada Allah. Mereka juga boleh.bertutur dan ber­akal. Adam dulunya adalah dijadikan di langit dan diturunkan ke bumi. Adam lebih berpengetahuah, lalu keturunannya menguasai bumi ini untuk ribuan tahun.

Sekarang adalah masa akhir zaman. jika Allah menghendaki, dan akan 'sampailah masanya', se­ bagai giliran qiamat bagi keturunan Adam, maka besar kemungkinan makhluk MAN yang lain akan datang menetap di bumi ini dan mengambil serta menyediakan bekalan mereka di planet ini seperti halnya Adam dan Hawa di permulaan sejarahnya dahulu.

Ini bukanlah suatu perkara yang ajaib atau ter­lalu susah kepada Allah hendak melakukannya. Bahwa sesuatu yang ada di dalam alam ini, dulunya tidak ada, kemudian ada, kemudian akan binasa menjadi tidak ada, dan kemudian akan diadakan kembal i. Di mana mengadakan kembali benaa-benaa yang telah ada tentulah lebih mudah dari memula­kan sesuatu yang belum ada. Manusia dulunya mati (tidak ada) kemudian hidpp, (diadakan) kemudian mati (tidak ada) kemu­dian akan dihidupkan kembali semuanya. Demikian­lah sunnah Allah yang tidak berubah-ubah. Orang-­orang sekarang mahu mengatakan semuanya itu 'Nature' dan 'Law of Nature'.

Tetapi saya mengata­kan tidak betul, yang betul dan yang benar bahwa kejadian itu' semuanya ialah sunnah Allah dan kodrat Allah. Yang demikian bagi muslimin, sekali­pun di dalam pengajian sains, setiap perkataan 'Law of Nature', hendaklah disebut 'sunnah Allah' atau 'Hukum Kodrat Allah'.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SEDAKAHKAN PAHALANNYA..... AL FATIHAH BUAT
Allahyarham AMALUDDIN DARUS...semoga rohnya bersama-sama para .wali dan syuhada hasil ilmunya yang membawa manfaat pada manusia ... bumi. Amin.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI