Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Thursday, November 6

Bahagian 17 Qiamat?

Bahagian 17 Qiamat?

MEMANG sifat manusia ini ingin tahu. Kerana ke inginan itulah apabila mengetahui sedikit, lal menimbulkan kemahuan untuk mengetahui lebih dar apa yang telah diketahui.
Allah menggalakkan manusia menggunakan aka clan fikiran untuk mengetahui sesuatu. Tetapi d antaranya ada juga yang tidak boleh diketahui Banyak sekali perkara-perkara ghaib yang berhubung dengan manusia baik.yang di dunia apatah lagi d alam sebaliknya.

Orang telah bertanya Nabi Muhammad (s) me­ngenai ruh. Lantas Allah menyuruh Nabi (s) menga­takan, adapun ruh itu adalah urusan Tuhanku Orang juga bertanya tentang qiamat clan bila akan terjadi qiamat itu. Dalam hal ini Nabi (s) sendiri berharap-harap akan mendapat penjelasan dari Allah. Tetapi Quran diturunkan lagi bukanlah menjelaskan apa-apa yang cliharap-harap oleh Nabi Muhammad (s), sebaliknya mendatangkan soalar, yaitu:

'Dalam urusan apakah engkau Muhammad yang menyebabkan terlalu mengingatkan bila giamat itu akan terjadi-kepada Tuhanmu terserah clan ter­sembunyi pengetahuan tentang qiamat itu tugasmu hanyalah memperingati manusia yang ingkar akan kejadian itu supaya merasa betapa ancaman qiamat Itu bila tiba masanya.'

Di atas ialah saringan bebas dari maksud ayat­ayat 42-44 dari surah An-Nazi'at. AI-Quran terlalu hanyak menyebut darihal qiamat, mengenai ke­jadiannya, clan selepas kejadian itu. Tetapi perkara hila akan terjadi qiamat itu tidaklah diterangkan. IIu adalah urusan Allah sendiri.

Dari keterangan-keterangan Quran, bila berlaku langit pecah, matahari terbelah, tergulung, meletup, bintang-bintang (planet-planet) bertaburan, bukit­Inikit beterbangan clan kelihatan berbaris-baris, tetapi semuanya adalah debu belaka. Api menyala berwarna merah jambu, laut jadi bersatu, ombak menggulung tinggi, isi bumf termuntah keluar segala lahar belerang yang mengalir panas clan nyala api yang menjulang, makhluk yang di bumi clan yang di langit-langit akan terperanjat dengan ketakutan. Kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Maka ber-lakulah qiamat itu.

Dapat difaham dari keterangan-keterangan Quran, liahwa giamat bagi dunia kita ialah kehancuran matahari clan planet-planet kita di sekeliling mata­hari kita. Yang demikian dapat difaham pula bahwa dunia kita adalah seluruh keluarga matahari kita ini.

Allah bertanya, 'Adakah orang-orang Kafir(me­reka yang ingkar) itu tidak melihat bahwa langit­langit clan bumi ini asalnya adalah satu. Kemudian Kami ceraikan.' Kajian pengetahuan oleh manusia telaj membenarkan apa yang diterangkan oleh Ouran, tentang asal usul kejadian alam ini, clan kejadian planet-planet sekeliling matahari.

Proses kejadian alam, berangsur-angsur berubah menurut pertumbuhan unsur-unsurnya menindakan kejadian demi kejadian. bintang- bintang di langit yang mati kelihatan putih tanpa sinar, timbulnya bintang-bintang baru keli.hatan cii langit adalah menandakan betapa alam ini diatur oleh Allah, dan semuanya ada permulaan dan semuanya menuju kepada ke akhirannya. Adapun yang tidak bermula dan tidak berakhir hanyalah Allah.

Dalam penulisan ini saya telah tidak mahu menyentuh tentang Malaikat clan ) in. Saya juga tidak mahu menyentuh tentang proses kejadiain alam clan bintang-bintang secara terlalu luas. Pembaca tentu boleh mendapat buku-buku berhubung dengan alam bintang-bintang dari penul i penulis I i s yang terdiri ri dari ahli-ahli ilmu bintang itu sendiri.

Saya hanya mahu menegaskan bahwa giamat bagi dunia kita tetap akan berlaku, seperti pemberitahu­an Quran. Dan ahli-ahli sains di zaman inipun mengakui akan tiba masanya kehancuran bagi dunia ini, yaitu matahari clan planet-planet kita seperti yang telah berlaku kepada matahari-matahari lain dan bintang-bintang (planet-planet lain. Ahli sains, para pengkaji perjalanan bintang Menduga kemung­kinan giamat akan berlaku mungkin berjuta-juta tahun lagi. Mereka juga menggaMbarkan berbagai­bagai teori yang tidak perlu saya huraikan di sini. Dalam hal ini saya mengatakan is boleh berlaku bila-bila sabaja yang dikehendaki oleh Allah.

Sementara giamat dunia kita ini clan giamat alam seluruhnya akan berlaku, Dada hemat saya ada beberapa hal yang lain yang boleh kita per­bincangkan tentang giamat ini. Yaitu giamat bagi
manusia, keturunan Adam di bumi yang bergelar planet Earth.

. Nabi Muhammad (s) adalah Nabi akhir zaman, heliau telah menyatakan Tdak ada nabi-nabi lagi kemudian dari beliau. Nabi (s) telah menerangkan: 'Orang yang mati, maka sesungguhnya telah datang giamatnya sendiri.' Dan beliau juga mengata­kan: 'Apabila sesuatu urusan itu diserahkan kepada mereka yang bukan ahli atau pakarnya, maka tung­gulah qiamatnya kepada kaum atau bangsa itu sendiri.' Demikian maksud dari Nabi (s).

Para Nabi-nabi dari dahulu kala seperti diketahui ielah menerangkan akan kedatangan Nabi kemudian dari beliau. Misalnya Nabi Isa telah memberitahu akan kedatangan Nabi Muhammad (s). Semuanya adalah aenar. Sesunggunnya tiap-tiap suatu dari Allah itu adalah benar belaka.
Tidak ada lagi Nabi-nabi kemudian daripada Muhammad. Sekalipun ada manusia yang mengakui din mereka Nabi. umat muslimin Tdak boleh me­iterimanya. Kedatangan mujahid-mujahid setiap ,wratus tahun untuk muslimin, mereka bukanlah Nabi-nabi. Kedatangan 'Mahdi' yang dijanjikan itu­Inin juga bukanlah Nabi. Bahkan kedatangan 'Isa' (a.s.), yang akan turun dari langit juga akan meng­ikul 'Mahdi' penegak kembali syari'at Nabi Mu­hammad (s) dan AI-Quran.

Apabila Nabi Muhammad (s) mengatakan Tdak ,ula Nabi-nabi lagi, dan yang dikatakan hanya Mahdi akan datang, dan hanya Isa akan turun, clan iii semua adalah akhir zaman atau tanda-tanda yang menandakan akhir zaman. Maka apabila di­int;atkan kata-katanya lagi, bila mati seorang manusia, maka qiamatlah dia, lalu timbul dalam fikiran saya apakah manusia keturunan Adam ini akan qiamat dari bumi ini? Adakah kita manusia di bumi akan binasa sebelum berlaku qiamat atau kebinasaan seluruh dunia dan alam?

Saya telah memikirkan persoalan ini bertahun-­tahun lamanya. Apabila manusia mencoba mencapai angkasa lepas, saya fikirkan lagi. Apabila manusia menjejak bulan saya fikirkan lagi. Tetapi pada masa saya menulis kali pertama secara ringkas lapan belas tahun dahulu, belum berani saya mengulas­nya. Sekarang manusia sedang mencoba-coba men­dekati planet-planet lain.

Maka perkara yang telah bertahun-tahun saya simpan ini, sudah sampai masanya saya kemukakan pendapat saya kepada pembaca semua.

Kita adalah makhluk keturunan Adam, yang ber­sambung-sambung kerana campuran 'Mani'. Dari campuran mani menjadikan darah seketul, clan setelah melalui proses berbulan-bukan di dalam kandungan lahirlah manusia keturunan Adam kem­bang biak, bermula dari zaman Adam clan Hawa diturunkan dari jannah atau syurga ke bumi.

Nabi Adam (a.s.) telah dijadikan oleh Allah daripada tanah di jannah. Di manakah jannah itu, adakah di salah satu planet keluarga matahari kita atau di lain tempat tidak perlu. dibincangkan. Allah mengatakan, la akan menjadikan Adam se­bagai khalifahNya di bumi. Pengumuman Allah itu menimbulkan reaksi daripada Malaikat. Di bawah ini diperturunkan beberapa ayat Quran yang her­hubung dengan Adam untuk menjadi bahan kajian selanjutnya.

Dan apabila Tuhanmu mengatakan kepada malai­kat: 'Sesungguh Aku mahu jadikan seorang khalifah di bumi,' merekapun berkata: 'Adakah Engkau mahu jadikan padanya (bumi) sesiapa Man yang akan berbuiat kekacauan padanya (bumi) dan akan me­numpahkan darah, sedang kami berbakti dengan memujiMu dan memuliakanMu?' la (Allah) berkata: 'Sesungguhnya Aku amat mengetahui apa yang kamu lidak mengetahui.'-AI-Bagarah, 30.

Malaikat adalah makhluk yang dijadikan dari cahaya. Mereka bukan lelaki clan bukan wanita dan lidak pula pondan. Mereka berbakti kepada Allah dan sentiasa memuji dan memuliakan Allah. Mereka adalah makhluk yang sepenuh-penuh taat kepada Allah. justeru kerana itu, apabila diceritakan oleh Allah sendiri bahwa malaikat menyatakan reaksi alas kejadian Adam dari jenis Man yang akan di­wdikan khalifah di bumi, tentulah ada sesuatu sebab mengapa terjadi reaksi itu.

'Malaikat menyatakan, untuk apa dijadikan Man yang akan ditempatkan di bumi sebagai khalifah alau pengganti Allah mengurus urusan di bumi. Pada pendapat para malaikat Man yang dinamakan Adam dan keturunannya kelak pasti akan bertumpah darah atau menumpahkan darah di bumi.

Allah meiigatakan: 'Sesungguhnya Aku amat mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui.' Memang benar malaikat tidak mengetahui apa-apa melainkan apa-apa yang teiah diberitahu atau dilihatnya. I i hatnya. Ayat 31 dari surah AI-Bagarah menjelaskan:'Dan ia (Allah) Telah ajarkan kepada Adam keterangan­kelerangan nama (benaa-benaa) semuanya, kemudian

la tunjukkan benda-benda itu kepada malaikat sambil berkata: 'Berilah tahu kepadaKu keterangan­keterangan (tentang benda-benda) ini, sekiranya kamu semualah yang benar.'
Dengan cabaran Allah di atas, lalu malaikatpun menjawab: 'Mereka berkata, 'Mahasuci Engkau, kami ticlak mempunyai pengetahuan melainkan apa­apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, kerana sesungguhnya Engkaulah yang amat mengetahui lagi bijaksana.'-AI-Bagarah, 32.


====================================

Sedekahkan pahalanya buat Allahyarham........ Amaluddin Darus... Al- fatihah

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI