Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Friday, December 19

Hampir Akhir Zaman 2

Hampir Akhir Zaman 2

Dalam peringkat ini evolusi bumi menuju kepada zaman keemasan. Zaman keamanan dan semuanya berjalan dengan harmoni.

Di atas adalah ramalan Lopsang Rampa (manusia yang berasal dari barat, tetapi lama berada di India dan Tibet hingga menjadi seorang Sami Buddhis, atau 'Lama' di Tibet), yang saya ambil secara ringkas, beberapa telahan-telahan atau ramalan­ramalan beliau perhubung dengan kedatangan makhluk lain jenis MAN dari angkasa lepas, pada 2008 Masehi akan datang.

Beliau juga meramalkan, yaitu menurut per­hitungan. tahun Hindu 'Tahun Kali', tibalah masa nya seorang pemimpin besar dunia 'World Lord' akan datang untuk memimpin manusia clan kemudian seorang lagi, akan datang menyusul pula. Adapun pertama di penghujung abad ini, clan yang kedua di permulaan abad akan datang. Orang yang akan datang itu di lahirkan di tempat antara barat dengan timur. Saya tidaklah tertarik hati untuk membincangkan terlalu banyak segala ramalan-ramalan manusia sari dari Tibet ini, kerana kita telah membicarakan perkara kedatangan 'Mahdi' clan perkara 'Isa' turun dari langit. Apa yang dapat saya ambil perhatian ialah:

Pertama, mengenai kedatangan pemimpin yang akan memimpin manusia clan pemimpin itu akan memerangi manusia tidak bertuhan. Dan kedua, berkenaan dengan makhluk dari angkasa luar yang akan datang untuk menetap di bumi ini hingga ber­laku perkawinan campur antara mereka clan ke­turunan Adam di bumi ini. Di mana dengan kejadian itu bermakna akan tenggelam clan terhapuslah manusia keturunan Adam di dalam keturunan makh­luk MAN yang baru datang dari langit, seperti ter­hapusnya makhluk MAN yang telah ada di bumi ini yang dikenah sebagai Cro-magnon, setelah kedatangan Adam dari langit.
Tetapi bagaimanapun saya sungguh hairan.


Seperti tukang-tukang ramal atau ahli-ahli nujum barat, clemikian juga yang dari timur ini, tidak pernah menyertakan Nabi Muhammad (s) clan Islam dalam ramalan-ramalan mereka. Misalnya Lobsang Rampa telah menyebut tentang Itali akan dirampas oleh komunis. Vatican ditutup (buat sementara) kerana komunis akan membunuh Pop, kardinal clan biskop-biskop Kristian (katolik) di sana. Selain daripada itu, mereka yang bukan manusia muslim ini, mahu pula menyebut tentang Adam, Brahma, Wisnu, Veda, Buddha, Ibrahim, Musa, Isa, Taurat, Zabur, Injil, tetapi tidak mahu menyentuh Quran clan Muhammad, seolah-olah Muhammad clan Quran tidak pernah ada di dalam sejarah manusia clan dunia ini. Mengapa?

Demikian mereka. Maka biarkanlah mereka itu dengan sikap mereka. Adapun saya ini seorang hamba Allah, clan seperti yang telah saya sebutkan dahulu bukanlah ahli nujum clan samasekali tidak mengerti selok belok ilmu nujum itu. Buku Lobsang Rampa yang bertajuk Capters of Life ini baru saya dapati, clan pada hari ini 16 haribulan )anuari, 1975, bersamaan 3hb. Muharram.1395,, saya mem­bacanya clan kemudian terus menyambung tulisan saya, dengan memasukkan beberapa ramalan beliau seperti yang telah disebutkan di atas tadi.

Apabila diperhatikanramalan-ramalan T. Lopsang Rampa, clan diperhatikan apa-apa yang telah saya kemukakan sebelum ini, nyatalah besar kemungkin­an kedatangan makhluk dari lang~t ke bumi kita suatu hat yang tidak bertentangan. Soalnya be­liau bukan muslim clan saya seorang muslim yang mempercayai sesuatu bukan dengan nujum atau astral atau occult, tetapi dengan panduan Quran dan hadis, dan kebebasan berfikir yang dianjurkan oleh Allah dan agama Islam. Dan saya tidaklah menyertai beliau dalam ketentuan tahun-tahun yang akan berlaku, kerana semuanya urusan Allah.

Telah saya tul i skan bahwa pertentangan antara Rusia dan Cina yang sama-sama komunis adalah kerana perasaan sombong kebangsaan masing-ma­sing.

Bagi China merekalah bangsa yang paling ramai di bumi ini, dan negara mereka juga besar. Nasio­nalisma atau perasaan kebangsaan yang terkutuk itulah menyebabkan manusia membunuh manusia. Yang demikianituadalah kejayaaniblisdalam usaha memperdayakan Adam dan anak cucunya, seperti yang telah dikatakan oleh iblis sewaktu is terusir dari iangit.

Telah saya katakan bahwa sekarang adalah kemuncak dari perjuangan MAN keturunan~ Adam. Dan kemuncak dari perjuangan manusia tidak ber­tuhan, yang bermakna tidak bersyukur dan berterima­kasih kepada Allah Yang Maha Pemurah dan Pe­nyayang.

Pada bahagian yang ketiga telah saya tuliskan berkenaan ayat-ayat dari Injil berkenaan dengan Yakjuj dan Makjuj, yaitu beberapa ayat dari )e­hezkiel fasal 38 dan 39.

Yakjuj dan Makjuj akhirnya akan dihukum Allah dengan berbagai-bagai cara, termasuk dengan bala penyaki t yang menjangki t dan merebak dengan cepat. Kejadian akhir yang akan menghancurkan kekuatan mereka itu ialah di kawasan gunung Huwa atau pergunungan Israel atau kawasan pemerintahan Israel di mana mereka akhirnya akan membantu Israel pada suatu masa kelak. Demikian dari perjanjian lama.

Pembaca boieh melihat kembali beberapa ayat­ayat dari perjanjian lama yang disebut dahulu. Dan seterusnya marl kita ikut pula beberapa ayat AI­Quran dan coba memahaminya, yaitu dari surah AI-Namf dari ayat 65 hingga 82.

Sesungguhnya seluruh persoalan yang melahir­kan golongan Dajjal-dajjal dan Makjuj dan Makjuj dengan faham liberal kapitalis dan faham komunis adalah asalnya dari bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Dan yang melindungi Yahudi dengan terang­terang sekarang ialah Dajjal-dajjal. Dan yang membela Yahudi secara diam-diam setakat ini ialah Yakjuj atau Gog dan Makjuj atau Magog. )usteru kerana itu AI-Quran te(ah menyebut 1,400 tahun dahulu hal-hal Yahudi dan mereka yang tidak percaya kepada perkara-perkara ghaib dan hari akhirat.


AI-Quran menjelaskan di dalam surah An-Namf: 'Katakanlah (hai Muhammad) tidak ada sesiapa MAN di iangit-iangit dan di bumi yang mengetahui perkara ghaib, melainkan Allah. Dan tidaklah mereka sedar bilakah akan dibangkitkan mereka.' -65

`Bahkan telah rosak pengetahuan mereka tentang akhirat, malah mereka dalam keadaan ragu-ragu mengenainya. Bahkan mereka dalam keadaan buta mengenainya (akhirat).'-66. Ayat 66 di atas menunjukkan ada tiga golongan manusia keturunan Adam, dalam persoalan ghaib dan akhirat, yaitu pertama telah salah pengetahuan tentang akhirat. Kedua telah ragu-ragu tentang akhirat, dan yang ketiganya menjadi buta terus dari melihat atau mempercayai tentang akhirat. Adapun yang buta terus ialah Yakjuj dan Makjuj.

'Dan orang-orang yang kafir (ingkar, degiI, keras kepala, tidak mahu menurut perintah Allah) berkata: "Apakah sesudah kita jadi tanah clan (juga) bapa­bapa kita (datuk nenek kita yang telah menjadi tanah) nanti akan dibangkit (dihidupkan kem­bali- 67.

"' Sesungguhnya hal ini telah dijanjikan kepada, kita clan bapa-bapa kita lebih dahulu.lni tidak lain, melainkan kisah-kisah dongeng orang-orang da­hulu."'-68.
Ayat 67 dan 68, menjelaskan perkataan atau perasaan yang ada di dalam hati orang-orang yang kafir, yaitu manusia yang ingkar, degil, keras kepala tidak mahu menurut perintah Allah, baik di masa atau di zaman purba atau di zaman sekarang. Memang nyata sekarang ini, di mana-manapun ada manusia yang tidak percaya Tuhan dan akhirat, yaitu golongan sosialis clan komunis clan juga dari kalangan yang tidak mengindahkan agama, sekali­pun mereka dari keturunan umat-umat yang men­dapat kitab-kitab yang turun dari langit.


Soal seperti ayat 67 dan 68 ini sentiasa ber­ulang-ulang dulu clan sekarang. Dan persoalan tidak percaya akan akhirat dan dibangkitkan kembah semua manusia untuk dihisab clan diadili, pada masa ini diperolok-olok oleh manusia yang tidak percayakan Tuhan clan manusia yang tidak meng­indahkan Tuhari. Dahulu cara dahulu, clan sekarangcara sekarang.
'Katakanlah (hai Muhammad): "Mengembaralah kamu di muka bumi, maka lihatlah betapa jadinya orang-orang yang berdosa itu."'-69.

'Dan janganlah kamu (Muhammad) berdukacita atas (perbuatan) mereka itu, janganlah kamu me­rasa kesempitan (dalam menghadapi) ti pu dayayang mereka lakukan.'-70.
'Dan mereka (orang-orang kafir) berkata: "Bila­kah (agaknya akan sampai azab Allah itu) per­janjian itu. Sekiranya adalah kamu (Muhammad, dulu, dan muslimin sekarang) orang-orang yang benar?"'-71.

'Katakanlah (hai Muhammad-clan sekarang hai muslimin): "Boleh jadi telah hampir benar akan datang sebahagian 'azab' seperti yang kamu cabar kedatangannya."'-72.
Ayat-ayat 69 clan 72, Allah menyuruh Nabi Mu­hammad menyatakan kepada mereka yang mendusta­kan kekuasaan Tuhan supaya mengembara di bumi ini, clan perhatikan kesan-kesan sejarah yang ter­paksa ditinggal oleh manusia yang ingkar sejak purbakala. Dan sekarang juga boleh diperhatikan kejadian-kejadian terhadap bangsa-bangsa clan kerajaan-kerajaan selepas dari zaman Nabi (s) hingga selepas perang bumi dunia yang kedua. Muslimin henoaklah tidak merasa kesempitan dalam hidup, atau seolah-olah sukar hendak bernafas, kerana melihat kejayaan dan kesombongan mereka yang kafir. Sesungguhnya dulu telahpun diberi sebahagian balasan untuk mereka yang dahulu. Dan bagi mereka yang sekarang akan ada pulauntuk mereka sebahagian balasan azab di dunia ini, tidak lama lagi, selain dari azab yang akan ditentu­kan di akhirat kelak.

------------------------------------------------------------
Al Fatihah buat Allah yarham AMALUDDIN DARUS.
karya AMALUDDIN DARUS tahun 1976

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI