Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Sunday, December 28

Hampir Akhir Zaman 3..


  Hampir Akhir Zaman 3

'Dan sesungguhnya Tuhanmu itu terlalu berbudi kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak menerima kasih.'-73.

'Dan sesungguhnya Tuhanmu mengetahui apa­apa yang disembunyikan di dalam dada-dada (hati) mereka, dan apa-apa yang mereka zahirkan.'-74.

'Dan tidak ada suatu juapun yang ghaib di langit dan di bumi melainkan (tertulis lengkap) pada buku yang nyata.'-75.

Ayat 75 ini menyebut tiap-tiap satu yang ghaib di langit dan di bumi ada tertulis pada kitab (buku) yang nyata.

Ada pendapat mengatakan tertulis di- AI-Lauhil­Mahfudz. Tetapi lebih cenderung mengatakan di dalam AI-Quran. Hanya sanya, kita yang belum dapat membongkar dan menggali rahasia-rahasianya kitab dari langit yang terakhir, yang ayat-ayatnya, pendek-pendek tetapi maknanya panjang-panjang.

Di dalam surah al-Kahf, ayat 109, Allah me­nyuruh Nabi Muhammad (s) mengatakan: 'Kata­kan (hai Muhammad) sekiranya air laut itu dijadikan dakwat bagi menusia menganaltsakan perkataan­perkataan Tuhanku, niscaya akan air semuanya air laut itu sebelum habis dianalisakan perkataan-perataan Tuhanku, sekalipun ditambah sebanyak itu juga tidaklah akan habis ditulis atau dianalisa­kan.' Demikian maksud dari ayat yang berkenaan.

Sebagai contoh di antara benda-benda yang ghaib di bumi, yaitu yang tidak dilihat oleh mata ialah atom yang begitu halus, tetapi ianya ada sebagai suatu benda yang hidup bergerak, dan di dalamnya ada lagi beberapa anasir yang bergerak hidup. Ilmu pengetahuan telah mergakui tentang adanya dan kuasanya, hasil kajian yang lama, berakhir dengan dibuat bom atom. Dan Amerika kulit putih telah menjadikan jepun kulit kuning sebagai ujian kepada ciptaan bom Atomnya.

Demikian juga kuman-kuman yang berbagai-ba­gai jenis, di dalam bumi dan beterbangan di dalam udara. lanya ada tetapi terlalu halus dan hidup membiak. Kuman-kuman ini adalah Dabbat yang ghaib di bumi, dan hanya dapat diketahui melalui ilmu (sains) pengetahuan dan kajian melalui alat­alat teropong pembesar sahaja.

Begitu juga anasir-anasir zat yang mempunyai daya kuasa di dalam berbagai-bagai benda yang tersembunyi. Hasil I kajian telah mendatangkan pengetahuan kepada manusia dan digunakan untuk berbagai-bagai faedah manusia, seperti bahan-bahan kimia. Sekiranya Quran tidak memberi faedah ke­pada muslimin, itu bukanlah salahnya Quran atau Muhammad Rasulullah (s). Tetapi kesilapan manusia muslimin akhir-akhir ini sendiri yang masih mem­baca Quran hanya sekadar membaca sahaja. 'Sesungguhnya Quran ini menceritakan kepada Bani Israel kebanyakan daripada perkara-perkara yang mereka perselisihkan.'-76.

'Dan sesungguhnya is (Quran) adalah memberi petunjuk dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang percaya.'-77.

'Sesungguhnya Tuhanmu, akan menghukum di antara mereka dengan hukumNya. Dan Dialah Yang Gagah, Yang Mengetahui.'-78. Ayat 78 ini cukup jelas menerangkan: Mereka itu Yahudi yang melahirkan berbagai-bagai macam perselisihan di bumi dunia yang berupa akidah politik clan ekonomi, clan yang menimbulkan ke­rosakan akhlak di kalangan manusia yang mengikuti kesan-kesan dari perkara-perkara perselisihan mereka yang disengaja atau yang tidak disengaja­kan, akan menerima hukuman Allah yang Gagah, yang Bijaksana. Bagaimanakah rupa hukuman Allah yang akan ditimpakan kepada Yahudi dan mereka yang mengikut tipu dayanya yang licin, akan di­ketahui dari satu ayat yang akan datang.

'Oleh itu, berserahlah kepada Allah, kerana sesungguhnya kamu (Muhammad) atas kebenaran yang nyata.'-79. 'Sesungguhnya kamu (Muhammad) tidak boleh menjadikan orang-orang yang mati itu mendengar, dlan kamu tidak boleh menjadikan orang-orang yang pekak itu mendengar doa (seruan atau rayuan' dakwah) apabila mereka berpaling belakang.'--80.

'Dan tidaklah kamu boleh memalingkan orang­-orang buta itu daripada kesesatan mereka. juga tidak boleh kamu membuat mereka itu mendengar. Melainkan hanya orang-orang yang beriman kepada tanda-tanda kekuasaan Kami, lalu merekapun menyerah diri (muslimin).'-81.

Ayat-ayat 79-81 menasihatkan Muhammad di zaman beliau, clan menasihatkan orang-orangnya yang beriman di zaman ini, supaya bersabar clan menyerahkan urusan itu kepada Allah, yaitu apabila tiba kepada kemuncak dari keganasan Yahudi, dan (Dajjal-Yakjuj dan Majjuj).


Sungguh-sungguh di waktu tiba di kemuncak itu tidak ada daya untuk mendengarkan kepada mereka atau memperlihatkan kepada mereka segala ke­benaran.

Sekalipun diseru dengan pujuk rayu, mereka tetap dengan kesombongan oleh kemajuan sains clan teknoloji mereka itu. (Kecuali sedikit yang mahu beriman apabila dijalankan 'Zikr' dengan sungguh-sungguh clan bijaksana.)

Hanya Allah dengan sendiriNya akan bertinclak. Dan sebahagian dari hukuman Allah yang merupa­kan azab ialah seperti yang dijanjikan di ayat yang berikut:

'Dan apabi la terletaklah (sampai lah waktu) atas (untuk) mereka, Kami (Allah) keluarkan untuk me­reka binatang merayap Dabbat daripada bumi yang akan mengatakan kepada mereka, yai to (yang mem­buktikan kepada manusia itu, betapa) manusia dulunya tidak mahu mempercayai ayat-ayat Kami (AI lah).'-82.,

Ayat 82 ini adalah kesimpulan daripada ketetap­an Allah untuk mereka. Bila tiba waktunya, (yang Allah sahaja yang mengetahui) keluarlah Dabbat dari bumi. Mengenai ini ada pendapat-pendapat yang mengatakan yaitu apabila akan hampir giamat Allah akan keluarkan seekor binatang yang amat besar dari dalam bumi yang acan membinasakan mereka.

Tetapi pada pendapat saya, adapun Dabbat itu lebih hampir dikatakan Kuman-kuman yang men­datangkan sejenis penyakit yang telah berjangkit, merebak dengan segera clan membunuh dengan siksa yang pedih. Saya cenderung mengatakan kuman­kuman yang seni, sebab binatang-binatang seni juga adalah Dabbat: Dan kerana daripada buku perjanjian lama juga menyebutkan mereka akan dibinasakan dengan penyakit samjar, yaitu wabak penyakit yang berjangkit.

Jika penyakit berjangkitlah yang ditentukan sebagai hukuman Allah, pasti lah akan datang melalui Dabbat yang berupa kuman-kuman yang seni. (Makhluk-makhluk yang merayap, besar atau kecil bagaimana sekalipun adalah termasuk di dalam Dabbat.)

Akal kita lebih dapat menerima apa yang dikata­kan Dabbat di dalam persoalan ini ialah kuman­kuman yang seni, daripada dikatakan seekor bi­natang raksasa.

Demikian sebahagian dari azab Allah yang akan dilakukan terhadap mereka yang tidak percayakan Tuhan dan hari akhirat.

Satu persoalan lagi, selain daripada Rusia 'Gog' dan komunis-komunis lain 'Magog' di satu pihak, pada masa ini England dan negeri-negeri Eropah yang saya katakan di antara golongan Dajjal se­clang menghampiri zaman akhir mereka menuju sosialis dan komunis. Di England misalnya, sekali­pun terdapat banyak gereja, tetapi berapa peratus­kah orang-orang di sana yang masih pergi kegereja? Demikian di negara-negara lain di Eropah.

Memandang kepada keadaan masa ini di mana kedudukan yarig nyata ialah Rusia dan negara­negara komunis menyokong Arab dalam perjuangan di Asia barat sekarang. Sementara Amerika dan Inggeris serta sekutu mereka menyokong.lsrael, maka kedudukan akhir zaman ini perlu dibahagi kepada dua peringkat, yaitu peringkat 'hampir akhir zaman' dan peringkat'kemuncak akhir zaman', bagi manusia keturunan Adam di bumi ini.

Dalam peringkat hampir akhir zaman ini, mungkin berlaku peperangan bumi dunia ketiga antara komu­nis Rusia dan Amerika, yaitu berhubung dengan Israel dan Palastin. England adalah di sebelah Amerika, tetapi mereka juga kebanyakannya tidak percaya atau tidak perdulikan Tuhan dan agama. Yang memerintah England sekarang ialah golongan sosialis dari Parti Buruh.lika ini teriadi, dan seperti pengakuan Churchill, Inggeris adalah juga 'Magog' di samping Rusia sebagai 'Gog', ntaka pada peringkat hampir akhir zaman ini Allah akan menghukum Inggeris di Pulau­pulau British melalui hujan bom-bom dan roket­roket seperti yang tersebut di dalam Injil perjanji­an lama:

'Dan Aku akan mengirimkan suatu api di atas Magog (atau Makjuj) dan di antara mereka yang durhaka yang duduk di tepi laut (di keliling laut, di pulau-pulau) itu, dan mereka akan mengetahui bahawa Aku inilah Tuhan,"-Jehezkiel, 39-6.

Pengiriman api kepada pulau-pulau itu telah berlaku melalui roket-roket clan bom-bom lerman dalam masa perang bumi dunia yang kedua. Tetapi pada hemat saya mereka adalah 'Dajjal' di masa Conservative dan 'Magog' atau 'Makjuj' di masa pemerintahan Labour party-parti buruh. lusteru kerana itu jika tiba masanya, di zaman sekaranglah yang paling tepat, tetapi api yang akan dikirimkan pada peringkat ini ialah oleh bom-bom dan roket­roket dari Rusia.

Begitu juga Amerika Syarikat yang berpangkalan di England akan menerima akibat yang sama di England, di Eropah, yaitu negeri-negeri asal orang­orang Amerika dan di Amerika sendiri yang ke­dudukan geografinya berada di tepi laut-timur dan baratnya-akan sama dihujani api (roket clan bom).

Peperangan ini, pada hemat saya China tidak ikut serta. China akan bersiap clan terns memper­siapkan dirinya untuk menjadi kuasa yang sungguh­sungguh besar dan gagah.

Selepas berlaku malapetaka bencana alam yang melibatkan banyak bahagian-bahagian bumi yang tenggelam dan banyak pula yang timbul di bumi ini, maka mulai berakhirlah peringkat pertama yang saya katakan peringkat hampir akhir zaman, dan akan di ikuti dengan permulaan dari apa yang saya kata­kan peringkat kemuncak akhir zaman bagi manusia keturunan Adam.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Al Fatihah buat Allah yarham AMALUDDIN DARUS.karya AMALUDDIN DARUS tahun 1976

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI