Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Monday, January 5

Bahagian 19....Manusia di Langit

Bahagian 19
Manusia di Langit


SESUNGGUHNYA kebanyakan dari manusia-manusia bukan Islam itu, balk yang di Barat atau di Timur, baik yang mendapat berita-berita curian dari langit melalui syaitan yang mengintip, atau melalui hikmah 'wisdom' yang dikurniakan oleh Allah kepada siapa jua di antara hamba-hambaNya di bumi ini adalah sombong terhadap kenyataan. Itu­lah yang saya katakan mereka telah menghurai pengetahuan mereka kepada manusia, tanpa meng­hiraukan telah ada seorang Nabi besar Muhammad (s), Nabi akhir zaman. Dan telah ada sebuah kitab Quran yang lengkap segala rahasia-rahasia alam ini di dalamnya, yang memberi petunjuk dan Hikmah atau Wisdom atau seni kebi)aksanaan yang ter­sembunyi dari kebanyakan manusia, yang dikatakan oleh Allah jika dikurniakan kepada hambaNya, maka itu adalah satu kurnia yang amat banyak, yang tidak boleh dinilai dengan wang dan emas.

Dalam hal ini pembaca perlu membaca dan memahami surah Ash-Syura seluruhnya. Saya telah menghurai dalam satu bahagian yang lalu ayat 15, dan bagi maksud memperkatakan kesombongan manusia bukan Islam, baik yang ahli nujum atau bukan ahli nujum, perlu saya tambah beberapa ayat­ayat lain lagi untuk dibuktikan kebenaran Allah, seperti yang telah dibentangkan di dalam Quran:

'la (Allah) telah terangkan bagi kamu (manusia keturunan Adam (Agama) yaitu urusan dan cara hidup dalam hubungan dengan Allah dan dengan manusia) bagaimana yang telah la (Allah) tentukan­nya (wajibkan) kepada Nuh, dan yang Kami (Allah) wahyukan kepadamu (Muhammad), dan bagaimana yang telah Kami (Allah) wajibkan (tentukan) agama itu kepada Ibrahim dan Musa dan Isa, bahwa hendak­lah kamu dirikan agama dengan sempurna dan jangarrlah kamu (manusia) berpecah belah (ber­selisih faham atau bercerai berai) padanya (agama Allah). Sungguh berat bagi musyrikin dengan seruan engkau (Muhammad) kepada mereka untuk menerima­nya (agama itu). Allah memilih sesiapa MAIv yang la (Allah) kehendaki kepada agama itu, dan la (Allah) pimpin kepadaNya sesiapa Man ya-ng kem­bali kepadaNya. Yaitu yang mahu menurut dan taat kepada Allah dan agama yang diwahyukan kepada manusia melalui Nabi-nabi yang berakhir dengan Nabi Muhammad ( s).

'Dan tidaklah mereka itu (manusia keturunan Adam) berpecah belah, melainkan setelah datang (diberi kepada manusia) ilmu pengetahuan, lalu timbullah rasa dengkr (kerana sombong, merasa terlalu pandai, ingin dipuja, tidak mahu ke bawah) di antara mereka (manusia keturunan Adam). Dan sekiranya tidaklah (kerana) kalimah (perkataan yang te'ah ditetapkan yaitu "tagdir" yang telah terdahulu dan Tuhanmu, hingga suatu masa yang tertentu. Niscaya dihukumlah (dibinasakan) antara mereka (sekarang juga).


Dan sesungguhnya mereka (Nasrani) yang mewarisi kitab (Injil) sesudah me­reka itu (Yahudi yang mewarisi kitab Taurat, adalah juga) di dalam keraguan mengenainya'.

Maksud dari perkataan 'sekiranya -tidaklah kera~ra perkataan ketetapan Allah yang ditakdir pada suatu masa yang ditentukan oleh Allah ke­pada Bani Adam', ialah, perkataan Allah kepada Adam sewaktu akan diturunkan dari langit ke planet bumi ini yang telah disebutkan di dalam buku ini menceritakan kisah dijadikan Adam dan diperintah turun ke planet bumi, yaitu:

'Turunlah kamu dalam keadaan sebahagian daripada kamu seteru bagi sebahagian, dan kamu akan dapati di bumi itu tempat menetap dan bekalan, hingga suatu masa'. nemikian saringan bebas dari inaksud ayat-ayat 13 dab 14 dari surah Ash-Syura. Adapun sikap muslimin yaitu ditunjukkan pada ayat 15 dan telah­pun saya terangkan dengan jelas terdahulu.

Biar bagaimanapun orang-orang bukan muslimin itu, hendak menyembunyikan kebenaran, Tetapi Allah tetap mendedahkan sifat-sifat keburukan mereka dengan jelas sekali, dan semuanya ituter­dapat di dalam Quran yang bergelar Furgan. Bacalah dengan penuh iman seluruh isi kitab Allah. Mohon­lah Taufik dan Hidayah dari Allah untuk memahami­nya.

Musyrikin di zaman Nabi, dan mereka yang Yahudi atau yang Nasrani adalah sama sahaja sekarang ini, menyekutukan Allah dengan berbagai­bagai benda seperti ketua-ketua di kalangan manu­sia, Tuk Pekong, bert~ala yang diukir dengan tangan, wang, pangkat, dan sebagainya dijadikan Tuhan-tuhan pujaan selain daripada Tuhan, Allah yang Maha Gagah clan Bijaksana.

Allah telah memberitahu kita melalui Quran se­suatu yang ghaib di langit dan yang ghaib di bumi. Kecuali yang sungguh-sungguh bukan hak kita untuk mengetahuinya, maka tidaklah dapat kita mengetahuinya.

Menerusi Quran kitamengetahui adanya MAN di langit-langit dan di bumi. Menerusi Quran kita mengetahui adanya malaikat bermacam-macam di dalam alam ini, dan menerusi Quran kita menge­tahui adanya jin-jin di dalam dunia ini, termasuk iblis atau yang digelar syaitan yang adalah juga dari keturunan jin. Menerusi Quran juga kita me­ngetahui adanya Dabbat di langit-langit dan di bumi.

Melalui Quran clan hadis kita mengetahui ten­tang adanya percubaan-percubaan syaitan-syaitan mencuri rahasia percakapan di langit-langit dari makhluk-makhluk di sana (Man atau Mataikat?). Hasil pencurian inilah yang disampaikan kepada manusia yang meniadi tukang nujum yang ber­tenung dan menjadi asas ilmu tenung dan nujum. Tetapi bagaimanapun syaitan-syaitan itu tidak bo­leh mencari atau mencuri berita-berita percakapan pada satu golongan yang paling tinggi yang Tuhan katakan pada surah Ash-saffat: 'Sesungguhnya Kami (Allah) telah hiasi langit dunia yang dekat dengan perhiasan dari bintang­bintang.'-6.

'Dan kerana hendak memeliharakan (berita­berita) daripada riap-tiap syaitan yang darhaka.'-7. 'Tidak akan dapat mereka (syaitan-syaitan) mendengar sampai kepada golongan yang paling tinggi, kerana mereka (syaitan) dilontar dari se­genap jurusan.'-8. '(Dan) dengan sekeras-keras pergusiran, dan (adalah) bagi mereka (syaitan) siksaan yang kekai.'-9.

'Melainkan mereka (syaitan) yang dapat me­nyambar sedikit sambaran (berita), lalu diikutinya oleh bintang yang berkilat.'-10.

'Maka tanyakanlah mereka (hai Muhammad) ada­kah mereka (manusia keturunan Adam) yang lebih perkasa atau MAN yang telah Kami jadikan (golong­an yang paling tinggi itu lebih perkasa).Sesungguh­nya Kami (Allah) jadikan mereka dari tanah yang Iiat.'-11. Demikian beberapa ayat yang menerangkan tenta,ig syaitan mencuri berita percakapan di langit dari makhluk MAN yang bergelar 'golongan yang paling tinggi'.

Ayat 6 menerangkan: dihiasi langit 'dunia' yang dekatatau rendah dengan bintang-bintangperhiasan. Bintang-bintang perhiasan ini, yang berada di langit rendah, telah saya sebutkan sebagai ASTEROIDS, yaitu kumpulan bintang-bintang kecil sebagai pelita-pelita yang beribu-beribu hanyaknya berada di antara planet Mars dan Jupiter. Allah menyebut­kan langit 'dunia' yang deka• atau rendah. Perkata­an ini menambahkan kepercayaan saya bahwa bumi kita adalah sebahagian dari dunia, dan dunia kita ialah keluarga matahari.

Ayat 8, 9 dan 10 menyatakan yaitu bagaimana sekalipun syaitan-syaitan itu tidak boleh mencari atau mencuri pendengaran dari percakapan-percakapan 'golongan yang paling tinggi'. Kerana dilontar dan dihujani panah semburan api tahi bin­tang (asteroids?) di sana (di antara Mars dan Ju­piter?). Sementara itu ada juga yang berjaya me­nyambar sedikit, tetapi diikuti oleh bintang yang berkilat (panahan bintang berekor, komet dari asteroids?).

Dan pencurian berita-berita beginilah yang ahli­ahli nujum yang bertenung clan juga sebahagian manusia di bumi yang mendakwa mereka mempunyai khadam-khadam atau orang-orang halus, dari golong­an ghaib, telah atau sentiasa mendapat ilham mereka. Ayat 11 membuat pertanyaan yaitu siapakah yang lebih gagah perkasa, makhluk MAN yang di­katakan 'golongan yang paling tinggi' di langit dunia yang rendah atau makhluk MAN yang ada di bumi ini, yang mereka itu semua adalah dibuat dari tanah I iat.

Berdasar kepada bacaan-bacaan saya pada masa yang lalu, makhluk ini dikatakan 'Malaikat'. Tetapi apabi la saya mengkaji susunan ayat dan perkataan MAN yang disebutkan di dalam ayat ini, maka se­perti yang telah dihuraikan tentang adanya makhluk­makhluk MAN di langit-langit dan di bumi, maka saya berpendapat mereka adalah dari jenis ma­nusia yaitu jenis MAN.

Mereka MAN berada di langit-langit dan di bumi. letapi MAN yang dikatakan 'golongan yang paling tinggi' ini berada di langit dunia yang rendah. Yang demikian jika kediaman mereka di langit dunia yang rendah, maka kedudukannya dapat digambarkan yaitu mungkin di satu planet yang mengelilingi matahari kita, sama ada di Jupiter atau di Mars. Yang mana di antara kedua bintang-bintang atau planet-planet ini berada bintang-bintang kecil seperti pelita-pelita yang kita di bumi memanggil­nya 'Asteroids'.

Jelas sekarang di langit dunia yang rendah ada makhluk MAN seperti kita juga di bumi. Maka se­karang timbul satu persoalan, yaitu apakah mereka yang di langit dunia yang rendah, (yaitu planet­planet keluarga matahari kita) beragama dengan agama seperti yang telah diaturkan oleh Allah untuk kita di bumi ini? Persoalan ini juga perlu kita kembali bertanya kepada Allah clan RasulNya.

Adapun makhluk-makhlukAllah yangkitaketahui, ialah pertama, MAN yaitu seperti kita berakal clan boleh bercakap, dijadikan dari tanah. Kedua, Ma­laikat, d.jadikan dari cahaya. Ketiga, /in, dijadikan dari api, dan keempat Dabbat, dijadikan dari air.

Semuanya makhluk-makhluk Allah sama ada yang kita tahu clan juga yang kita tidak tahu, adalah tunduk sujud kepada Allah belaka, kecuali 'manu­sia' yang kita tahu ada yang ingkar, clan begitu juga 'jin' ada yang ingkar clan mereka itu digelar syai tan.

Sebenarnya, ada pada saya sedikit pengetahuan mengenai malaikat dan jin, yang didapati dari Quran clan hadis-hadis. Tetapi seperti yang telah saya nyatakan terdahulu, yaitu saya tidak mahu membicarakan terlalu luas perkasa-perkara yang lain dan yang mengenai kita makhluk MAN keturun an Adam di bumi dunia ini.

_______________________________________________

Al Fatihah buat Allah yarham AMALUDDIN DARUS.
karya AMALUDDIN DARUS tahun 1976No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI