Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Wednesday, January 7

KERUNTUHAN ARAB DAN KEBANGKITAN ISLAM....


  1- RENUNGAN KE ZAMAN SILAM

`Kamu ini, hai (bangsa Arab) yang diajak supaya membelanjakan (mengorbankan harta dan juga diri kamu ) pada jalan Allah, tetapi diantara kamu ada yang bakhil. Barangsiapa yang bakhil (maka kebakhilan itu hanya membahayakan) terhadap dirinya sendiri. Allah adalah kaya, sedang kamu adalah faqir. Sekiranya kamu berpa­ling (maka Allah akan) menggantikan (kamu) dengan bangsa yang lain daripada kamu. Adapun bangsa itu tidaklah bersikap (berperangai) seperti kamu."
Maksud AlQuran Surah 47 (Muhammad) : 38.


Apabila mahu memperkatakan perkara kebangkitan Islam yang akan membawa ke­menangan kepada manusia yang percayakan Allah dan hari akhirat di akhir zaman manusia keturunan Aclatn, maka saya perlu memulai dengan sejarah ringkas kejatuhan muslimin clan sebab-sebabnya, justeru tentu sekali tidak pantas diperkatakan perkara kebangkitan kembali Islam clan penganutnya, jika di sana ticlak ada kejadian kejatuhannya setelah is di­bangun dan dike dikembangkan.

Islam telah dibangun dan dikembangkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. bersama-sama para sahabat Muhajir clan Anshar di mana me­reka itulah sebagai teras kepada perjuangan menyiarkan risalah Islam dengan kata-kata clan tindakan-tindakan yang Setelah Rasullulah s.a.w. wafat, setelah Abu Bakar wafat clan sesudah Umar wafat, maka bermulalah fitnah yang diatur olch Abdullah bin Sabak, seorang pendeta Yahudi dari Yaman yang telah tnenjadi muslim clan memperlihatkan dirinya sebagai seorang yang paling warak clan tagwa

Jarum fitnahnya mulai marak di zaman pe­merintahan Utsman bin Affan, disebahkan sate kesilapan kccil yang rupanya seperti ke­tumpahan minyak yang memberi peluang ke­pada Abdullall bin Sabk di satu pihak dan Mu'awiyah di satu pihak lagi menyalakan api­nya lalu bernyala dan membakar, membara dan meredap beberapa abad lamanya.


Kesilapan yang mulanya kecil sahaja itu, ialah terjadi sesudah sesuatu yang paling dibimbangkan dan diperingatkan oleh Umar bin Khattab, seolah olah sebagai wasiatnya, supaya sesuatu it itu tidak akan terjadi di dalam tubuh umat muslimin. Sekalipun Umar telah berwasiat, namun dengan sangat malang ke­jadian yang sangat ditakuti oleh Umar itu te­lah terjadi jua.

Sebagai panduan untuk memahami kejadi­an yang merupakan kesilapan kecil pada mula­nya, di mana katakan sebagai sangat ma­lang itu, marilah kita mengikuti catatan se­jarah mengenai pesanan atau wasiat Umar bin Khattab. Sebelum beliau menghemhus nafas yang akhir.
Umar, telah ditikam sebanyak tiga kali oleh seorang abdi yang bukan muslim, sewaktu be­liau sedang hendak memulakan sembahvang subuh. Umar rebah berlumuran darah dan be­liau meminta Abdur Rahman bin `Auf men­jadi imam sembanhyang. Apabila selesai sem­bahyang barulah Umar diusung keluar dari masjid menuju ke rumahnya. Orang ramai ber pusu-pusu melihatnya, dan mereka meminta beliau menunjuk bakal gantinya sebagai Khalifah.


Dalam keadaan kecemasan itu, Umar ber­kata: Demi Allah, saya tidak memaksa kamu semua semasa hidupku, dan tidak memaksa kamu pada masa kematianku. Saya sendiri, kata Umar, telah ditunjuk oleh orang, menjadi Khalifah. Adapun yang memilih dan menun­juk saya, dia (Abu Bakar) adalah orang yang mulia daripada saya. Jika saya telah ditinggal­kan, maka yang meninggalkan saya adalah se­orang yang lebih mulia daripada saya (yaitu Nabi s.a.w.).
Berkata Umar lagi: Jika Abu Ubaid bin Jarrah masih hidup, saya pasti akan memilih­nya, j justeru saya pernah mendengar Rasul­ullah s.a.w. berkata, bahwa Abu Ubaid ada­lah wakil rakyat. Atau sekiranya Salim, abdi kepada I-lazifah itu masih hidup lagi, saya ten­tu akan menunjuk dia untuk jabatan Khalifah, kerana saya pernah mendengar Rasulullah s.a.w. menyebut bahwa Salim adalah seorang pencinta Allah yang paling baik.

Kemudian Umar meminta supaya dikumpul beberapa sahabat Nabi s.a.w. yang diketallui oleh orangramai, bahawa orang-orang itu ada­lah mempunyai keutamaan di sisi Nabi Mu­hammad s.a.w. Yang dimaksudkan oleh Umar ialah Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan,


Thalhah bin Ubaidullah, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Wqas clan Abdur Rahman bin `Auf. Umar meminta supaya keenam-enam sa­habat itu diterima sebagai calon Khalifah. Se­mentara pemilihan itu dibuat, pimpinan sembahyang ditugaskan kepada seorang lelaki be­kas ahdi bernama Shuhaib.
Umar mengarahkan supaya semua ketua-­ketua dari orang Anshar hendaklah dijemput. Begitu juga Hasan bin Ali dan Abdullah bin Abhas, kerana mereka keluarga dekat Rasu­lullah S.A.W.
Beliau juga menyatakan supaya anaknya Abdullah diundang sama untuk menyaksikan dan menyelesaikan perkara pemilihan Khali­fah itu. Tetapi mereka yang lain dari enam orang itu tidak diperbolehkan untuk menjadi calon, dan anaknya Abdullah hendaklah men­jadi jurubicara atau sebagai pengerusi dalam perbincangan tersebut

Dalam suasana sedih yang menyelubungi orangramai, ada di antara mereka menyatakan perasaan hati secara jujur: Ya Amirul Mukmi­nin, anak amh (Abdullah) adalah sangat layak memegang jawatan ini. Tunjuklah dia sebagai pengganti anda kami hersedia menerimanya.Kepada sarman ini, Umar menjawab: Tidak ada tujuan keturunan Al Khattab hendak mengambil jawatan Khalifah untuk mereka Abdullah ticlak akan ikut merebut jawatan ini.


Cukuplah seorang sahaja dari keluarga Khattab yang akan menghadapi Allah dengan tanggung jawabnya terhadap umat ini. Kemudahan, sambil memandang kepada anaknya, Abdullah, Umar berkata: Anakku Abdullah! Sekali kali jangan! Sekali-kali jangan anda meletak­kan keinginan hendak mengambil jawatan ini.

Abdullah bin Umar menyambut perminta­an ayahnya dengan berkata: Baiklah ayah. Abdullah sungguh patuh kepada ayahnya, ke­rana itu sampai di saat akhir beliau tidak ikut serta dan tidak berpihak ke mana-mana dalam perbalahan antara Ali dan Mu'awiyah.
Umar mungkin telah merasa salah satu dari­pada sahabat yang menjadi menantu Rasul­ullah s.a.w. mungkin terpilih, kerana itu

Umar berpaling kepada Ali bin Abu Thalib dan ber­kata: Wahai Ali, sekiranya anda yang dipilih menjadi Khalifah maka takutlah kepada Allah, ya Ali! Jangan anda beri jalan kepada Bani Hasyim untuk menekan kepala manusia.

Kemudian beliau berpaling kepada Ustman bin Affan dan Berkata: Sekiranya andalah yang mereka pilih menjadi Khalifah, maka dengan memegang jawatan itu janganlah anda beri hati kepada suku anda Bani Umaiyah se­hingga ditekannya kepala manusia.

Umar bin Khattab adalah juga seorang dari keturunan

Quraisy, seperti Ali dan Ustman juga. Tetapi beliau bukanlah dari suku yang dikatakan Bani Hasyim seperti Ali dan tidak

juga dari suku Bani Umaiyah seperti Utsman.


Bagi orang-orang Arab, kesukuan adalah satu persoalann hesar. Inilah di antara kejahat­an jahiliyah mereka sebelum Islam. Tetapi Islam telah datang rnenghancurkannya. Rasul­ullah s.a.w. pernah menyatakan:Bukanlah daripada saya mereka yang menyeru kepada `ashabiah' (kesukuan) atau Kebangsaan). Umar tentulah sangay mengetahui akan bahaya se­mangat jahiliyah itu dan beliau mempunyai pandangan yang sangat jauh dalam hal ini. Kita sebagai orang yang telah mengikuti sejarah Arab akan dapat merasai kenapa Umar merasa bimbang dan kerana kebimbangan­nyalah maka secara langsung beliau memberi nasihat kepada All dan Utsman.

Setelah Umar wafat, maka persoalan memi­lih seorang Khalifah daripada enam orang calon itu mulailah dirasai keberatannya. Ab­dur Ralunan bin `Auf menyedari akan kesulit­an yang bakal dihadapi disebabkan jumlah calon yang ramai itu. Beliau mengemukakan pertanyaan kiranya ada sesiapa yang rela me­narik diri diri pencalonan, siapa yang mena­rik diri maka dialah orang yang boleh menun­juk calon Khalifah. Semuanya diam, menan­dakan masing-masing mahu kepada jabatan Khalifah itu. Apabila semuanya diam, Abdur Rahman bin `Auf menyatakan beliau menarik diri, dan dialah yang akan memilih siapa di antara mereka itu sebagai Khalifah.

Tiga hari telah berlalu, Khalifah belum dapat dipilih lagi. Abdur Rahman bertanya kepada Ali siapakah yang layak untuk jabatan itu, Ali rnenunjuk Utsman. Ditanya pula kepada Utsman, katanya Ali yang pantas untuk itu. Persoalan yang rumit ini memanglah ter­sangat rumit kerana sebelumnya tidak ada cara memilih timbalan Khalifah telah dibuat. Sekiranya Khalifah dan timbalannya telah di­pilih bersama, maka tentulah tidak menjadi kesulitan lagi apabila berlaku kekosongan ja­watan itu oleh apa-apa hal jua pun. Pada masa itu orang belum sampai kepada memikirkan soal betapa perlunya jawatan timbalan diada­kan.

Dalam beberapa hari Abdur Rahman rneng­hubungi orangramai untuk mengetahui pen­dapat umurn.
Beliau dapati orang-orang dari Bani Hasyim semuanya mahu kepada Ali
,
se­baliknya orang-orang lain lebih cenderung ke­pada Utsman. Alasan orangramai, sekiranya jabatan Khalifah diberi kepada Ali, mungkin akan menjadi warisan kepada suku Banff Hasyim Yang demikian pendapat umurn lebih cenderung diserahkan kepada Utsman yang diharap beliau akan mencontohi Umar dan Abu Bakar dalam perkara kekhalifahan.


Orang ramai bimbangkan Bani Hasyim akan menggunakan kedudukan Ali untuk kepen­tingan mereka, kerana memang sifat Bani Ha­syim merasa merekalah semulia-mulia suku
dari suku bangsa Quraisy, malah dari segala bangsa Arab. Sifat dan perasaan ini adalah si­fat bangsa Arab, maka kerana itulah Rasulu­lah s.a.w. telahpun memajukan beberapa con­toh untuk mematikannya. Sayang sekali sam­pai sekarang perasaan berasaskan jahiliyah yang sepatutnya telah hapus, masih lagi hidup subur sekalipun tanpa kuasa.


Orangramai tidak bimbang kepada Utsman, bukan sahaja kerana peribadinya yang lembut dan ternyata tagwanya seperti Ali dan lain-­lain sahabat juga, tetapi mereka ketahui be­tapa Utsman telah herkorban untuk Islam, padahal beliau adalah dari suku Umaiyah, ya­itu satu sukubangsa dari Quraisy yang cerdik dan paling hebat menentang Nabi clan Musli­min. Mereka baru menerima Islam setelah Me­kah ditawan oleh muslimin, maka suku Bani Umaiyah inipun terpaksa menerima Islam se­sudah tidak ada pilihan lagi.

Abdullah bin Sabak yang telah lama men­cari jalan untuk melaga-lagakan muslimin mendapat kesempatan yang baik untuk mengadu domba Muslimin dengan bersikap membela Ali, dan menunjukkan Ali sepatut­nya menjadi khalifah dengan bermacam­macam alasan selain daripada bisik-bisik ten­tang wasiat Rasulullah s.a.w. bahwa Ali adalah penggantirnya dan khalifahnya.

Sejarah menceritakan kepada kita, Ali telah menerima pemilihan Utsman sebagai khalifah,
dan sentiasa bersikap sebagai penasihat kepada Utsman sebelum Utsman dikelilingi oleh keluarganya dari Bani Umaiyah.

Kesilapan Utsman secara sedar atau tidak sedar telah menyebabkan suku Bani Umaiyali menguasai Khalifah Utsman, di mana Abdul­lah bin Sabak dengan begitu licin telah me­mainkan peranannya, sehingga api fitnah pun bernyalalah yang menyebabkan timbul pem­berontakan terhadap Utsman, sedang beliau yang tetap bersikap lembut dan tidak rela ber­laku pertumpahan darah sesama Muslimin akhirnya terbunuh di tangan pemberontakan yang datang dari Mesir dan Iraq.

Di saat Madinah dikuasai oleh kira-kira 6,000 pemberontakan, ketua-ketua pembe­rontak itu melantik Ali bin Abi Thalib men jadi Khalifah mengganti Utsman, dan memak­sa para sahabat mengakui kekhalifahan Ali dengan pedang.
Peristiwa pembunuhan Utsman telah dijadi­kan satu isu politik oleh Bani Umaiyah dan Mu'awiyah bin Abu Sofian yang berkeduduk­an sebagai Gabnor dari Syria (meliputi Syria, Lubnan, Jordan dan Palestin sekarang) telah mengambil kesempatan menentang Ali atas alasan menuntut bela darah Utsman yang terbunuh oleh pemberontak.

-----------------------------------------------------------------------


Sedekahkan pahalanya kepada AMALUDDIN DARUS... Al FATIHAH.
semoga Allah menempatkan rohnya bersama-sama orang solleh.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI