Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Friday, January 16

KERUNTUHAN ARAB DAN KEBANGKITAN ISLAM...

RENUNGAN KE ZAMAN SILAM (2)

Suatu hal yang malang sekali, ialah Ali se­bagai Khalifah tidak dapat mengadili perkara pembunuhan terhadap Utsman, justeru secara kebetulan beliau adalah Khalifah yang ditun­juk oleh pemberontak, malah merekalah yang sedang mengelilinginya pada masa itu.


Abdullah bin Sabak tetap memperlihatkan dirinya sebagai pembela Ali. Fitnah yang telah lama dirancangkan telahpun menjadi api dan menyalakan api peperangan yang mengorban­kan terlalu ramai Muslimin. Peperangan Ali dengan Mu'awiyah sekalipun kemenangan hampir akan dicapai oleh Ali, telah dihentikan kerana tipudaya pihak Mu'awiyalh yang men­julang Quran sambil menyeru kembali kepada Allah dan RasulNya.

Tertipunya Ali, membawa kepada beliau dianggap telah dipecat dari jabatannya. Aki­bat daripada sikap Ali yang terpaksa berhenti perang untuk berunding, sate golongan dari para penyokong Ali mengeluarkan din dari­pada barisan tentera Ali, clan mereka yang pada mula berjuang bersama-sama Ali menen­tang Mu'awiyah mengambil sikap menentang Ali dan Mu'awiyah.

Golongan ini digelar sebagai `Kawarij' di dalam sejarah umat Islam. Peristiwa kelahiran apa yang disebut golongan 'khawarij' adalah merupakan gerakan politik oposisi yang pertama di dalam sejarah umat Islam.


Golongan yang mengeluarkan diri ini meng­anggap Ali, Mu'awiyali dan 'An,ru bin 'Ash adalall punca dari perpecahan dan peperangan sesama• Muslimin, kerana itu mereka berpen­
dapat, ketiga-tiga orang ini mestilah dihapus­kan. Ali telah dapat mereka bunuh, tetapi orang-orang yang ditugaskan membunuh Mu'awiyah dan `Amru bin `Ash telah tidak berjaya melaksanakan tugas mereka.


Dengan terbunuhnya Ali, para penyokong­hya yang digelar Syi'ah telah melantik Hasan bin Ali sebagai pengganti dengan gelaran Imam Hasan. Tetapi demi mengelakkan per­tumpahan darah sesama Muslimin, Hasan bersetuju menyerahkan jabatan Khalifah atau dengan lain perkataan mengakui kekhalifahan Mu'awiyah.

Sebab-sebab lain yang mendorong Hasan membiarkan kekuasaan terlepas ke tangan Mu'awiyah ternyata di kalangan penyokong­penyokong Ali dan kemudian dikatakan penyokong-penyokong Hasan, di antara me­reka itu ada yang lebih tertarik kepada janji­janji yang lebih menarik daripada Mu'awiyah.

Penyokong-penyokong Ali atau yang di­katakan Syi'ah Ali pada masa itu malah penyokong-penyokong Mu'awiyah juga adalah terdiri dari berbagai-bagai golongan dan beranekaragam pula. Mereka kebanyakannya adalah manusia yang baru menerima Islam. Setelah kemaraan Muslimin dari Hijaz yang dipelopori oleh para sahabat yang terdiri dari­pada Muhajirin dan Anshar.


Mu'awiyah yang pintar telah menggunakan hartabenda membeli manusia yang kebenda­an, dan di atas asas kebendaan inlahi Mu'a­wiyah telah dapat mengumpul kekuatan dan mengasaskan kerajaan Bani Umaiyah.

Sebenarnya pengambil alih kuasa me­merintah oleh Mu'awiyah dan diwarisi kepada ketururrannya adalah satu pencabulan ter­hadap konsep republik yang menjadi asas dari kebangkitan Nabi Muhammad s.a.w. bahwa pemimpin itu hendaklah dipilih menurut aturan yang telah digariskan oleh beliau.

Pada waktu pegeseran antara Mu'awiyali dengan Ali bin Abu Thalib, ternyata sekali Mu'awiyah tidaklah dimasuk kira sebagai orang-orang yang layak untuk jawatan Imam atau pemimpin Muslimin. Apatah lagi di kalangan Muslimin pada waktu itu masih hanyak Muhajir dan Anshor yang masih hidup samada dari keturunan Arab atau bukan Arab, di mana di antara mereka sahajalah orang-­orang yang layak dipilih untuk jawatan Imam Muslimin atau yang digelar sejak Umar bin Khattab sebagai Amirulmukininin.

Rasulullah s.a.w. telah memberi garis-garis panduan dalam perkara memilih Imam atau pernimpin yaitu:


1. Adapun yang menjadi Imam pada satu kaum itu hendaklah yang lebih mengerti isi kitab Allah.

2. Kalau mereka bersamaan tentang it u maka hendaklah yang lebih mengerti tentang sunnah Rasulullah.

3. Kalau mereka bersamaan pula tentang ]tu hendaklah yang lebili dahuJu hi, rah 4. Kalau mereka bersamaan pula tentang hijrah maka hendaklah yang lebih tua umurnya.
Demikianlah antara lain panduan yang di­tunjuk oleh Nabi Muhammad s.a.w. untuk kebaikan umatnya supaya jangan terpedaya oleh iblis ..... terjatuh ke dalam jurang ke­binasaan.
Garis panduan di atas adalah bersumber dari hadits yang dicatat oleh Muslim.

Ternyata tindakan Mu'awiyah adalah salah dan penyokong-penyokongnya juga adalah pihak yang tidak benar. Ketidak benar inilah yang mernbawa kepada tentangan dem ten­tangan telah diperalatkan oleh Muslimin se­liingga kepada pemberontakarr oleh Abdullali bin Zubir di Mekah. Sayarng sekali, semua ten­tangan itu telah dapat ditumpaskan dengan cara yang kejam olehh pemerintah di Damsyik, yang mana kerana itu bersemaraklah gerakan bawah tanah yang disusun untuk menggulingkan kekuasaan Umaiyah.

Di dalam keadaan yang kucar kacir ini, di samping kesedaran MUslimin terhadap ticlak betulnya pemerintahan Umaiyah, golongan Yahudi dan yang bukan Yahudi, tetapi mem­punyai niat yang buruk terhadap Islam telah menimbulkan berbagai-bagai ragam sehingga gerakan Syiah sebagai partai oposisi ber­pecah-pecah dan menjadi berbagai aliran yang mrembawa kepada berlaku campur aduk an­tara 'aqidah dan urusan politik.

Perpecahan yang hebat berlaku lagi setelah kejatuhan kekuasaan Umaiyah yang diganti oleh kekuasaan Bani Abbas di dalam sejarah dikenali sebagai daulah Abbsiyah. Golongan Syiah yang telah memberi sokongan kepada gerakan bawah tanah untuk menjatuhkan pe­merintahan Umaiyah, rupanya terperangkap kepada tipudaya golongan keturunan Abbas yang mempergunakan mereka untuk cita-cita yang sama sahaja salahnya seperti golongan Umaiyah.

Kezaliman berlaku dengan sewenang­wenangnya. Orang-orang Syi'ah baik Arab atau Parsi menentang dengan hati mereka me­lalui kegiatan bawah tanah yang beraneka­ragam. Syi'ah di waktu itu bukanlah satu maz­hab Fiqih, malah sebenarnya diceritakan oleh sejarah bahwa mereka itu yang dikatakan imam-imam mazhab oleh orang-orang dikemu­dian mereka, seperti Abu Hanifah, Malik, Shafie clan Aihmad bin Hambal, adalah di an­tara orang yang pernah menjadi korban dari kezaliman pemerintahan di zaman Umaiyah dan Abbasiyah.

Muhammad bin Idris yang lebih dikenali se­bagai Imam Shafie pernah ditangkap dan di­belenggu dengan rantai dan dibawa dari Yaman ke Baghdad bersama orang-orang lain atas tuduhan bekerjasama dengan golongan Syi'ah di Yaman yang terkenal kegiatan-kegia­tan mereka di lapangan politik bawah tanah dengan tujuan untuk menggulingkan pemerin­tahan Abbasiyah yang pada waktu itu dipim­pin oleh Harun Ar Rasyid.

Demikian yang terjadi dari segi politik se­hingga Allah mendatangkan bangsa Monggol dan Tartar mengajar pemerintahan ashabiah Arab langsung dihancur leburkan mereka. Muslimin tidak berdaya mengalahkan mereka lagi. Tetapi Allah telah mengalahkan mereka dengan menjadikan mereka menerima Islam. Dengan keislaman mereka barulah daerah Islam yang telah ditawan oleh mereka kembali kepada kekuasaan Muslimin.

Golongan oposisi terhadap politik Umaiyah dan Abbasiyah yang dikenali sebagai Syi'ali bertambah lumpuh dan lemah dan tertambah jauh menyimpang dari kebenaran oleh sebah begitu lama ditekan dan ditindas sehingga ter­jadilah berbagai-bagai kepercayaan tahyul yang didorong oleh rasa putus asa hasil dari kezaliman pemerintahan orang-orang yang zalim.

Setelah tidak ada daya untuk melawan lagi maka timbullah ingatan kepada Imam Mahdi justeru kerana memang ada hadlts-hadits dari Nabi Muhammad s.a.w. mengenai kedatangan Mahdi dari keturunan Fatimah yang akan me­merintah dengan adil setelah orang-orang me­memerintah dengan slim.

Segala kegiatan ini sekalipun untuk me­lawan kezaliman sejak dari mula lagi didalangi oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabak yang berpura-pura menjadi Syi'ah Ali Onaknanya menyokong Ali). Kegiatan Abdullah bin Sabak mengadu dombakan Mus­limin telah lama berlaku, dan hash dari main­annyalah maka terjadi pertentangan terhadap khalifah Utsman bin Affan.

Orang-orang Yahudi clan orang-orang Arab yang ada penyakit di dalam hati mereka, telah memasukkan jarum perpecahan politik di samping memesongkan keimanan orang-orang Islam, seperti Saul atau St. Paul telah meme­songkan keimanan umat Nabi Isa dan meme­cahbelahkan mereka sehingga menjadi go­longan Katolik.

Pemerintahan khalifah-khalifah dari keluar­ga Umaiyah dan Abbasiyah adalah di antara perkara-perkara yang terdapat MA'ARUF di dalamnya di samping terdapat MUNKAR ber­sama-sama dengannya.

Begitu jualah dengan yang berlaku kemu­dian daripada itu bertambah-tambah jua MUNKAR di samping terdapat jua di antara­nya yang MA'ARUF. yang mana kerananya muslimin yang mukmin di mana-mana sahaja tidak tertahan melihat perpecahan umat Islam balk dari segi perpaduan politiknya, maupun dari sudut perbedaan perundangannya. Hal yang demikian berjalan terus hinggalah keluar DAJJAL dalam bentuk yang luas setelah Kon­stantinopal atau Istanbul jatuh ke tangan Mus­limin Turki, maka pada umumnya beberapa ratus tahun kemudian Muslimin pun mulai di­jajah oleh kuasa-kuasa yang dikuasai oleh Dajjal dari Barat.-


______________________________________

Nota: Mudah-mudahan Allah memberkati ilmu yang menfaat ini bagi jagat penghuni bumi daril karya orang-orang yang terdahulu bagi kita yang kemudian ini dan seterusnya..
Al Fatihah buat Allahyarham AMALUDDIN DARUS.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI