Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Friday, January 30

Manusia di Langit

Bahagian 19 (3)

Untuk mengkaji dan menganalisakan ramalan Lobsang Rampa itu, dalam hubungan yang mengenai kedatangan manusia dari angkasa luarpada kira-kira tahun 2008 Masehi akan datang, secara perincian, maka perlu dipecahkan perkara-perkara ramalan beliau seperti yang telah disebut dalam bahagian kelapan betas, kepada beberapa peringkat:

1. Rusia dan China (waktu itu) telah beberapa tahun dalam persaingan, di mana pertarungan mereka tidak sahaja di bumi, tetapi hingga ber­laku pertempuran di angkasa luar.

2. Waktu itu nampaknya, Rusia dan Chinalah sahaja kuasa-kuasa besar yang paling cergas di bumi ini. Mereka sama-sama tidak percayakan Tuhan dan hari akhirat.

3. Rusia dan China mengakhiri pertentangan mereka, kerana didorong oleh keadaan yang tiba-tiba datang di bumi ini, yaitu satu angkatan manusia dari angkasa luar, yang tidak terlawan oleh mereka.

4. Manusia dari angkasa luar mahu menetap di bumi ini. Bermakna mereka menang dan menakluk penduduk bumi. Penduduk bumi yang asli me­mandang mereka dengan mata kuyu.

5. Mereka manusia penakluk dari angkasa luar akan memperlihatkan maksud perdamaian dan keamanan.

6. Mereka penakluk dari angkasa luar akan terus menetap di bumi bersama-sama penduduk bumi keturunan Adam.

7. Mereka dari angkasa luar akan berkawin dengan keturunan Adam, yang berakhir dalam beberapa jenerasi, seluruh manusia di bumi menjadi satu warna kulit yang mana bermakna hapuslah ke­turunan Adam tenggelam di dalam penaklukan atau dengan cara perkawinan campur ini.

8. Dalam masa inilah peringkat evolusi di bumi menuju kepada zaman keemasan, zaman keaman­an dan semuanya berjalan dengan harmoni. Demikian intisari yang dipetik dari ramalan Lobsang Rampa, yaitu apa yang didapati oleh beliau sewaktu berada di dalam keadaan khayal, menurut ilmu batinnya, yang dipercayai berdasar kepada ilmu kebatinan orang-orang Buddhis atau Hindu.

Dan mari kita analisa sedikit lagi dari gambaran peringkat-peringkat seperti yang telahdiperincikan di atas.

Peringkat pertama dan kedua memperlihat ke­muncak pertarungan antara manusia yang tidak ber­tuhan, di mana mereka telah sampai kepada keyakinan yaitu penduduk bumi telah mereka kuasai secara langsung, yang demikian mereka ingin menguasai penduduk langit pula, yaitu planet-planet lain di angkasa langit. Masa itu manusia yang ingkar itu merasa merekalah yang paling gagah. Dan mereka tidak menyedari ada makhluk MAN yang lebih gagah, yaitu yang dikatakan oleh Tuhan sebagai 'Golongan Yang paling Tinggi'.Di sini, mari kita kembali kepada bahagian yang ketiga, yang mana saya telah huraikan secara ring­kas pengertian dari maksud ayat 99 surah Al-Kaht, di mana ayat itu menyatakan:

'Dan Kami (Allah) akan tinggalkan (biarkan) sebahagian dari mereka pada hari (masa) itu beradu (bertempur atau berperang) dengan sebahagian yang lain. Dan akan ditiup sangkakala (atau serunai, yang menandakan satu perubahan babak), lalu Kami (Allah) kumpulkan mereka semuanya beramai­ramai.

Saya telah membayangkan dalam bahagian­-bahagian yang kedua dan yang ketiga yang lalu mengenai Dajjal-dajjal serta Yakjuj dan Makjuj. Dan saya katakan ikutilah dengan hati-hati, kerana saya sedang mencari rahasia dari pemberitahuan Allah kepada manusia yang beriman melalui AI­Quran. Mahasuci Tuhan yang sentiasa memberi pe­tunjuk, dan segala pujian adalah untuk Allah Seru Sekalian Alam. Saya sebagai hambaNya adalah memujiNya dengan apa yang didapati begini jelas sekali.

Peringkat ketiga dan keempat akan datang ma­nusia dan langit dengan kekuatan yang memang tidak akan dapat dilawan, sekalipun mereka coba melawan. Akhirnya manusia keturunan Adam yang tidak percayakan Tuhan terpaksa mengaku tunduk. Rusia serta Chinapun berbisik-bisik menyelesaikan perbalahan, pertentangan mereka yang ditimbulkan oleh hasad dengki sesama mereka, dan kerana perasaan sombong nasionalisma masing-masing itu.

Peringkat kelima, manusia dari langit akan mem­perlihatkan tujuan mereka ingin perdamaian clan mahukan keamanan, sekalipun mereka adalah lebih gagah perkasa dari manusia di bumi yang sombong clan ingkar kepada Allah. Ini adalah sifat-sifat semula tadi dari pengajaran Islam (Allah) dalam menghadapi peperangan. Yaitu sedia berperang dan sedia berdamai, sekiranya musuh mahu perdamaian dan keamanan.

Peringkat keenam dan ketujuh makhluk MAN dari langit akan menetap di bumi ini, bersama-sama makhluk MAN keturunan Adam yang dulunya juga turun dari langit. Maka berlakulah perkawinan di antara MAN yang memang dengan MAN yang kalah. Maka sampailah masanya janji Tuhan Ningga suatu Masa itu berlaku, yaitu keturunan Adam terhapus seperti terhapusnya mereka MAN yang digelar Cro-Magnon.
Peringkat kelapan menunjukkan sejak kekuasaan berada pada mereka yang datang dari angkasa luar, maka berlakulah kembali evolusi di bumi menuju kepada zaman keemasan, di mana semuanya her­jalan dengan harmoni.

Keharmonian kehidupan yang bakal berlaku tidak syak lagi apabila makhluk MAN tunduk menyerah diri kepada Allah. Selama manusia tidak tunduk menjadi muslimin, maka keharmonian masyarakat manusia adalah satu impian yang kosong sahaja.

Pembaca yang telah memahami rangkaian tulisan saya dan bahagian-bahagian yang lalu, akan dengan mullah memahami perkembangan ini. Perkembangan mana telahpun disebutkan oleh Allah di dalam Quran yang mulia, yaitu lebih dari seribu empat ratus tahun yang ialu, di dalam surah AI-Ma-ldah.

Perkembangan politik manusia di bumi ini me­nunjukkan betapa kebesaran, kekuatan dan kekuasa­an Yakjuj dan Makjuj yang sangat hebat di bumi ini, oleh kemajuan sains dan teknoloji. Maka seperti yang kita ketahui, sekarang ini pun, ada mereka dari muslimin yang asalnya beriman kepada Allah, telah ikut terpengaruh kepada jalan mereka yang telah dimurka dan dilaknat oleh Allah. Yaitu Yahudi yang telah mencetuskan faham-faham agama yang hdak dinamakan agama, baik secara Dajjal ataupun secara Yakjuj dan Makjuj.

Demikianlah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah itu pasti berlaku, dan tidak ada siapapun yang mengetahui, kecuali sesiapa yang dianugerahkan oleh Allah dengan Nur dan Hidayah.
Marilah saudara-saudaraku pembaca sekalian meneliti ayat Allah ini, semoga kita diselamatkan dan dipelihara Allah dari segala bencana yang sedang berlaku di masa peringkat hampir akhir zaman ini, yang akan sampai kepada matalamat akhir menerusi peringkat kemuncak akhir zaman kelak.

Saudara, Inilah kata peringatan dari Tuhan kita dan Tuhan sekalian makhluk semua yang ada, yang kita tahu ataupun yang kita tidak mengetahuinya 'flai orang-orang yang beriman, sesiapa 'MAN' di antara kamu murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan satu kaum, yang la (Allah) kasih kepada mereka, dan merekapun kasih kepada­Nya. Yang (bersikap) merendah diri kepada orang­orang yang beriman dan keras kepada orang-orang yang ingkar.

Mereka bersungguh-sungguh di jalan Allah, dan mereka tidak takut kepada celaan orang­orang yang mencela. Begitulah nikmat Allah yang la (Allah) berikan kepada sesiapa MAN yang di­kehendaki. Allah itu luas (pemberiannya-kekuasa­annya) sangat mengetahui.-AI-Ma-idah, 54.
Bagi memudahkan pengertian maksud ayat ini, saya pecahkan kepada beberapa pecahan, yaitu

1 Allah memberi ancaman dengan satu berita, yaitu andaikata dari muslimin yang beriman di kalangan MAN yang ada di bumi, mulai murtad meninggalkan agama Islam, secara terang atau tersembunyi sudah tidak beriman lagi, sudah membelakangkan ajaran Allah sebagai satu cara hidup menyerah diri kepada Allah, maka Allah akan bertindak:

2. Yaitu dengue cara Allah akan datangkan satu kaum atau satu golongan manusia yang lain untuk mengganti manusia yang kebanyakannya telah murtad dan tidak percaya kepada Allah clan akhirat.

3. Kaum atau golongan yang lain itu adalah kaum atau golongan yang Allah sangat kasih kepada mereka, kerana mereka sangat taat kepada Allah, dan merekapun sangat kasih kepada Allah. Menandakan mereka adalah kaum yang bersyukur dengan nikmat Allah kepada mereka.

4. Mereka itu apabila didatangkan kelak akan bersikap merendah diri kepada orang-orang yang beriman. Oleh kerana memang begitulah kete­tapan Allah, bahwa adapun yang dinamakan orang-orang yang beriman adalah sentiasa ber­saudara clan berkasih sayang sesama mereka.

5. Tetapi dalam menghadapi orang-orang yang kafir kepada Allah dan akhirat, yang merasa mereka­lah yang paling gagah, di bumi ini, maka kaum atau golongan yang akan didatangkan oleh Allah itu akan bersikap sangat keras, akan bertindak membanteras orang-orang kafir tanpa mengenal ampun maaf lagi.


6. Mereka yang akan didatangkan itu adalah go­longan yang tidak takut atau gentar terhadap maki hamun dan cercaan dari orang-orang kafir. Atau dengan lain perkataan, perlawanan yang akan dibuat oleh orang kafir. Kerana mereka adalah kaum yang lebih gagah perkasa, dengan peralatan clan persenjataan mereka, daripada MAN yang ada di bumi ini.

7. Allah menegaskan, bahwa Allah talah mengur­niakan nikmat yang lebih kepada mereka MAN yang akan didatangkan itu. Nikmat ini adalah dalam berbagai-bagai bentuk, terutamanya ialah pengetahuan yang daripadanya melahirkan ke­senangan dan kebahagian dalam kehidupan. Ini adalah kerana Allah itu sangat luas kekuasaan­Nya.

8. Allah memberi tahu perkabaran clan berita ke­datangan mereka kepada MAN di bumi ini, ia­lah kerana Allah Maha Mengetahui segala apa yang ada, yang tersembunyi atau yang ghaib di langit-langit dan di bumi semuanya. Dan segala-­gala yang akan berlaku semuanya adalah di dalam ilmu Allah belaka. Demikianlah kurnia Allah kepada satu kaum atau golongan yang lain yang akan didatangkan Allah untuk mengambil alih urusan di bumi ini andaikata dan apabila berlaku kejadian orang-orang Islam sendiri di bumi ini murtad, tidak mahu percayakan Allah dan akhirat.

Kelebihan nikmat Allah kepada mereka itu dalam segala lapangan menyebabkan mereka tidak gentar terhadap MAN di bumi yang menyangka terlalu gagah kerana kemajuan sain clan teknoloji yang telah dicapai setakat ini. Sebenarnya MAN yang akan di­datangkan oleh Allah itu adalah lebih gagah dan lebih maju daripada MAN di bumi ini.

Kerana kelebihan mereka itulah, dan kerana mereka adalah golongan yang taat beragama, maka mereka sangat dikasihi oleh Allah, dan yang demi­kian itulah menjadikan mereka layak mengambil alih urusan di bumi ini.

Sesungguhnya Allah telah memberi tahu kepada MAN di bumi ini, bahwa mereka itu adalah lebih gagah dari MAN yang ada di bumi ini. Mereka ada­lah MAN di langit. Merekalah 'golongan yang paling tinggi' dan merekalah yang nanti akan didatangkan oleh Allah mengambil alih tugas khalifah di bumi, setelah MAN keturunan Adam, yang sekarang telah terlalu sombong dan tidak berhenti-henti bertumpah darah di bumi ini, seperti yang sedang kita saksi­kan sendiri pada masa ini.


Apabila mereka itu didatangkan kelak oleh Allah, maka tugas mereka ialah menghapuskan semua sekali keturunan Adam yang murtad baik yang berasal dari muslimin, atau berasal dari Nas­rani atau berasal dari Yahudi atau dari musyrikin. Mereka tidak berkuasa melanggar perintah Allah untuk membuat apa juga yang lain daripada se­suatu yang telah ditetapkan oleh Allah.

Semua mereka yang tidak percaya kepada Allah dan hari akhirat akan menerima hukuman di bumi ini dan akhirat kelak.

Di sinilah perbedaan antara saya, dengan Lob­sang Rampa, yang mendapaf berita-berita dan curian clan sambaran syaitan. sedangkan saga dapat meng­ambil terus dari Quran berita kejadian kemuncak akhir zaman ini.

Biarlah saya beri gambarannya. Apabila sebahagian mereka (Yakjuj) beradu atau berperang dengan (Makjuj), maka akan datanglah mereka yang dijanjikan Allah akan didatangkan itu, dengan angkatan.atau barisan yang tidak dapat ditentang oleh Yakjuj dan ju'ga Makjuj. Maka merekapun me­nyerah diri.

Angkatan itu akan mengatakan, 'Mengapa kamu (Yakjuj clan Makjuj) tidak bertolong-tolongan dan bersekutu melawan kami. Tidakkah kamu menyangka kamulah yang paling gagah?'

Yakjuj dan Makjuj akan berbisik-bisik menye­lesaikan peperangan dan pertentangan mereka, oleh kerana kedatangan angkatan itu merupakan musuh mereka bersama, yang lebih perkasa dan tidak ada kemampuan untuk di lawan.

Yakjuj dan Makjuj akan berkata, 'Mengapa kamu (angkatan itu) datang dengan cara yang terlalu keras?' )awabnya ialah: 'Memang, kerana kamu semua tidak beriman. Kami tidak berkuasa untuk membuat apa-apa kerana kamu telah tidak percaya­kan Allah dan hari akhirat dan mengolok-olokkan agama Allah. Nah, sekarang terimalah balasan­nya.'

Mereka Yakjuj dan Makjuj akan menyesal dan mulai sedar akan adanya Allah. Tetapi tidak ada maaf lagi untuk mereka, kerana yang didatangkan itu bukanlah lagi sebagai Nabi yang memberi na­sihat, tetapi angkatan yang berbaris untuk melaksa­nakan tugas yang diamanahkan oleh Allah dan untuk menyempurnakan janji Allah.

Lobsang Rampa menyatakan seperti ramalannya, bahwa akan berlaku perdamaian di antara penduduk asli bumi (manusia keturunan Adam) dengan pen­duduk langit yang akan datang dan akan menetap di bumi. Saya mengatakan tidak betul. Kerana Allah mengatakan angkatan itu keras dan tidak takut kepada celaan atau perlawanan kafir-kafir yang mahu melawan.

Tetapi saya mengatakan, angkatan itu akan hanya bersikap mesra dengan orang-orang yang beriman baik dari keturunan Muslimin, juga dari keturunan Nasrani yang menyatakan keimanan mereka kepada Isa putra Maryam lalu menjadi muslimin.

Mereka dari langit clan mereka yang beriman di bumi akan merasa nikmat bersama, kerana mereka sama-sama beriman clan mereka adalah bersaudara.

Bayangan yang saya sebutkan di atas adalah untuk membuktikan walau bagaimana sekalipun berita-berita sambaran syaitan yang disampaikan kepada Lobsang Rampa itu adalah tidak tepat se­perti yang sebenarnya.

Sekarang mari kita membuat kesimpulan, yaitu di manakah mereka itu di antara planet-planet dunia kita ini. Berdasar kepada apa yang saya tuliskan di dalam bahagian yang lalu, berkenaan dengan 'go­longan yang paling tinggi', maka dapatlah dikata­kan bahwa mereka itu adalah MAN manusia seperti kita jua.

AI-Quran menerangkan di dalam surah Ash-Saf­fat bahwa mereka berada di langit dunia yang dekat. Di mana di langit dunia yang dekat itu Allah meng­hiasi dengan bintang-bintang yang kecil-kecil ter­lalu banyak sebagai perhiasan, yang juga bertugas untuk melontar syaitan-syaitan yang coba mencuri berita dan juga coba menyambar berita, yaitu perca­kapan-percakapan orang-orang yang dikatakan 'go­longan yang paling tinggi'
Seperti yang telah diterangkan, bahwa susunan keluarga matahari kita ini, apabila dimulai dari matahari sendiri, maka yang pertama ialah planet­Mercury, yang kedua planet Venus, yang. ketiga planet Earth (bumi) yang keempat planet Mars dan yang kelima planet Jupiter, dan seterusnya.

Adapun bintang-bintang yang kecil yang dikata­kan oleh Allah, Kami hiasai langit dunia yang rendah atau yang dekat itu dengan pelita-pelita atau bintang-bintang adalah terdiri daripada kumpul­an bintang-bintang kecil yang digelar asteroids, di mana kedudukannya ialah di antara ruang angkasa planet Mars dan planet Jupiter.

Yang demikian apabila diperhatikan susunan ayat-ayat Quran pada surah Ash-Saffat, seperti yang telah disebutkan, yaitu dari ayat 6 hingga 11 itu, maka pada hemat saya planet 'Jupiter' adalah yang paling sesuai, dan bukan 'Mars', untuk dikatakan itu lahtempat kediaman makhluk MAN yang dijadikan oleh Allah di langit, di mana mereka digelar sebagai golongan yang paling tinggi dan mereka adalah lebih perkasa dari makhluk MAN yang berada di bumi pada masa ini.


http://i38.tinypic.com/2n0vdqa.jpg

Lobsang Rampa
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=id&u=http://www.galactic-server.net/rampa/ramcontent.html

http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=1801080583461721459


--------------------------------------------------------
ditulis pada tahun 1976
Sedekah Fatihah buat Allahyarham...
Amaluddin Darus.... pemikir islam
...


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI