Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Saturday, March 7

Bahagian 20 Kemuncak Akhir Zaman (2)

Kemuncak Akhir Zaman (Akhir)


Kemajuan sains manusia di bumi telah menjadi­kan mereka sedikit demi sedikit mengakui adanya makhluk-makhluk Allah di lain-lain planet, seperti sebenarnya telah diberitahu oleh Allah melalui Quran, yaitu memang ada Man dan Dabbat, di langit-langit seperti Man dan Dabbat yang ada di bumi. Berangsur-angsur para ahli-ahli sains memper­katakan soal terjadinya qiamat dan adanya makhluk­makhluk lain di planet-planet lain di dalam dunia dan alam kita.
Dari gambaran-gambaran atau teori yang mereka coba gambarkan, maka lahirlah cerita­cerita di filem, seperti cerita 'Superman', yang menggambarkan atau mengkhayalkan tentang telah berlakunya qiamat kepada sebuah planet di angka­sa, yang mana sebelum berlaku letupan atau ke­hancuran planet tersebut, penduduk di sana telah coba menyelamatkan keturunan mereka dengan menghumbankan seorang bayi laki-laki ke planet bumi kita ini. Maka itulah yang digambarkan di dalam filem sebagai 'Superman'.

Sementara itu kian lama kian banyak filem-filem yang dikeluarkan oleh penerbit-penerbit filem yang telah dan sedang ditayangkan dipanggung-panggung wayang gambar atau terus dipancarkan ke rumah­rumah manusia menerusi peti talivisyen. Cerita­ cerita itu menunjukkan tentang piring-piring terbang, kapal-kapal angkasa, kemungkinan kehidupan di planet-planet lain dan kemungkinan bentuk rupa makhluk-makhluk di planet-planet lain.Sehingga sekarang ini kajian-kajian mengenai apa yang dikatakan UFO sedang diteruskan. Se­mentara itu ahli-ahli nujum telah meramalkan ten­tang kemungkinan akan ditemui ada benda-benda hidup di planet Jupiter, dan perhubungan mungkin juga akan dilakukan dalam masa lima tahun yang akan datang dari tahun 1975 ini.

Seorang ahli nujum yang lain, bernamaKebrina Kinkade telah juga meramalkan, yaitu di awal 1975 ini, hubungan akan dapat dibuat dengan UFO (pi­ring terbang) hingga bulan Februari tahun 1976. Di mana dengan itu satu kerajaan akan membuat pengakuan dan mengesahkan tentang adanya dengan sebenar apa yang dikatakan benda terbang yang tidak clikenal, yang selama ini diragu-ragukan itu.

Ramalan daripada Kebrina Kinkade, tidak pula nnenyebutkan kerajaan dan negara atau bangsa apa­kah yang akan membuat pengisytiharan bahwa pi­ring-piring terbang itu adalah sebenarnya satu ke­nyataan.

Bagi orang ramai di seluruh bumi tidaklah mereka hiraukan. Tetapi bagi ahli-ahli sains dan bagi orang-orang yang berfikir adalah juga suatu hal yang menggelisahkan. Bagi mereka yang beriman dan yang mengetahui isi AI-Quran, hal ini adalah suatu yang ajaib dan menggembirakan. Tetapi umum­nya manusia kafir dengan Allah dan akhirat kalau diceritakan tentu mereka olok-olokkan dan mereka ketawa besar.

Saya telah membicarakan tentang beberapa ayat Quran dari surah Ash-Saffat, yaitu daripada ayat 6 hingga ayat 11 yang telah pembaca ikuti di dalam bahagian yang lalu. Sesungguhnya saya telah membaca berkali-kali clan memikirkan isi kandungan surah Ash-Saffat keseluruhannya dengan berhati­hati. 
Saya baca lagi berkali-kali dari ayat 1 hingga ayat 182, yaitu yang terakhir dari surah Ays-Saffat. Surah ini adalah bermakna, 'Berbaris atau perbaris­an atau orang-orang yang berbaris atau Brigade' dan surah ini ditutup atau diakhiri dengan, 'Dan segala pujian bagi Allah, Tuhan seru Sekalian Alam' sama seperti ayat pertama dari surah Al-Fatihah, yang berbun'yi, 'Segala pujian bagi Allah, Tuhan Seru Sekalian Alam'. Sungguh-sungguh saya merasa ke­lazatan membaca surah ini, sungguh-sungguh saya terpekun mengikutinya, sungguh-sungguh saya ter­pesona memikirkan kebenaran perkabaran Allah, dan sungguh-sungguh saya merasa sesuatu yang tidak dapat saya gambarkan melalui pena, sekalipun telah berkali-kali saya Cuba menulisnya.

Setalah berhari-hari, maka ku ambillah penaku, dan kurenung sejauh-jauh yang sampai oleh ruhku. Tidak berdayalah aku Ya Allah, Tuhanku, Engkau Maha Mengetahui, Engkau ketahui apa-apa jua yang tersembunyi di dalam hatiku. Engkau mengetahui apa-apa yang telah aku fikirkan setelah kubaca isi kandungan 'surah Ash-Saffat. Engkau mengetahui bagaimana keinginanku hendak menghuraikan apa ­apa yang telah aku fahami.

Ya Allah, Tuhanku, Engkau Maha Mendengar. Engkau mendengar ratapanku. Engkau mendengar apa-apa yang telah kucakapkan kepada beberapa orang daripada hamba-hambamu secara berasingan berhubung dengan apa yang telah kudapati dari seluruh ayat-ayat kitab anugerahMu.

Ya Allah, Tuhanku, Engkau Maha Melihat. Engkau melihat betapa keadaanku di dalam beberapa hari ini siang dan malam, selama aku bersungguh-sung­guh merenung tiap-tiap patah dan tiap-tiap baris perkataan-perkataanMu yang tersusun indah penuh rahasia yangmengkagumkan. Engkau melihat betapa tangisanku siang clan malam, di mana sahaja aku berada, sehingga Engkau tidurkan aku. Engkau melihat dalam beberapa hari ini aku memegang penaku mencoba menulis, tetapi tidak ada keberani­anku. Yang demikian Ya Allah maka kutangisilah kebesaranMu, dengan seluruh ruh yang Engkau pinjamkan kepadaku, akan kebenaran kandungan kitab Quran.

Ya Allah, sesungguhnya-aku telah dapat mema­hami maksud-maksud dari apa-apa yang kubaca, dan hasil dari apa yang aku fikirkan dan yang aku renungkan. Tetapi tidak berdaya aku hendak me­nulis menceritakan semuanya. Bagaimanapun telah kutulis juga mengenai beberapa ayat-ayat daripada­nya. Adapun yang lain itu kuserah kepada Engkau Ya Tuhanku menyatakan sendiri bila tiba waktu dan masa itu.

Ya Allah, hambamu ini adalah milikMu, clan seluruh alam ini adalah milikMu. Engkaulah Raja segala makhluk. Engkaulah zat yang berdiri sendiri. Engkaulah yang awal dan Engkaulah yang tidak berakhir. Kepada Engkaulah aku akan kembali. Ya Allah ampunilah aku dan redzalah akan hambamu ini sebelum matiku dan setelah Engkau hidupkan aku kembali sesudah qiamat dunia ini, di akhirat kelak.

Ya Allah, aku berdoa kepadaMu seperti yang Engkau tunjukkan. Sejahteralah atas Nuh bagi seluruh alam. Sejahteralah atas Ibrahim. Sejahtera­lah atas Musa dan Harun. Sejahteralah atas Ilias. Sejahteralah atas 'Sekalian Rasul-rasul. Dan berilah keselamatan kepada sesiapa MAN manusia keturun­an Adam yang beriman yang masih hidup pada ke­tika clan bila tiba masa seperti yang Engkau. telah tentukan.

Para pembaca, saya tidak berdaya hendak me­nerangkan apa-apa yang saya ingin menerangkan. justeru kerana itu saya serahkan kepada Allah sahajalah semuanya itu. Bagaimanapun ada satu perkara yang telah saya bicarakan dahulu, yaitu berkenaan Nabi Isa yang akan turun dari langit. Adakah Nabi Isa akan turun bersama-sama MAN yang berada jauh di langit dunia yang rendah, yang mereka itu bergelar 'golongan yang paling tinggi?' Demi Allah, yang diri saya di dalam kekuasaan­Nya, tidaklah juga saya berani membuat penegasan di dalam soal ini.

Biarlah Allah sendiri mengatur segala yang mengenai urusanNya.
Saya hanya berfikir, dan saya telahpun berfikir dan telah saya sebutkan menurut hemat saya ke­jadian-kejadian akhir ini adalah akan berlaku di dalam dua peringkat yang terakhir, yaitu peringkat hampir akhir zaman dan peringkat kemuncak akhir zaman manusia keturunan Adam di bumi ini.

Sungguhpun begitu, oleh kerana perkara-perkara yang berhubung dengan kedatangan Mahdi, clan akan turun pula Isa anak Maryam telah dikatakan oleh Nabi Muhammad (s), maka masih lagi dapat difikir­kan sekadar yang terfikir oleh seorang hamba Allah yang serba kekurangan seperti saya ini.

Di antara hadis-hadis Nabi yang paling menarik hati saya ialah satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang berbunyi:
'Bagaimanakah hal kamu (muslimin) apabila anak lelaki Maryam turun dan Imam kamu daripada kamu?'

Gambaran hadis ini menggambarkan pertanyaan, Betapakah? Bagaimanakah? hal kamu yang beriman, muslimin, pada waktu Isa putra Maryam turun. Keadaan turunnya dan keadaan kedatangannya itulah yang digambarkan oleh hadis di atas dengan per­kataan KAIFA yang bermakna, Betapakah? atau Bagaimanakah?

Waktu itu telah saya terangkan, suasananya ialah suasana perang. Peperangan yang mengguna­kan segala senjata moden hasil rekaan manusia MAN keturunan Adam di bumi ini, yang menyangka telah begitu maju dalam bidang sains dan teknoloji. Turunnya Isa anak lelaki Maryam, adalah untuk ikut membunuh Yahudi dan Dajjal-dajjal yang mem­punyai persenjataan lengkap. Pada waktu itu, Muslimin di bawah pimpinan Mahdi yang berperang atas sunnah Nabi (s) seperti Nabi (s) telah ber­perang atas wahi (wahyu) dari Allah. Saya percaya waktu itu Rusia tidak lagi menyokong muslimin, apabila muslimin kembali ke jalan Allah, yang akan bertentangan dengan mereka yang tidak percayakan Allah. Dan mungkin Rusia juga akan ikut memerangi muslimin, kerana membantu Yahudi.

Pada waktu seperti itulah muslimin sangat­-sangat memerlukan pertolongan Allah. Maka ke­datangan Isa putra Maryam, adalah pertolongan Allah pada waktunya. Persoalan sekarang ialah, adakah Isa anak lelaki Maryam hanya turun sendiri­an, atau bersama-sama dengan tentera Allah yang lebih maju di bidang sains clan teknoloji?

Tugas Isa anak Maryam adalah juga membersih­kan fitnah-fitnah terhadap dirinya, yang dikatakan sebagai telah dibunuh dan disalib, dan juga dikata­kan sebagai anak Tuhan, yang digambarkan sebagai Tuhan itu tiga. Maka Allah, Maryam dan Isa, di­katakan adalah satu di dalam tiga, dan tiga di dalam satu. Hal yang-tidak benar samasekali inilah yang akan dibersihkan oleh Isa putra Maryam.

AI-Quran menerangkan: 'Dan tidak akan ada se­orangpun dari Ahli kitab (Nasrani yang benar-benar memegang Injil) melainkan semuanya akan beriman kepadanya, sebelum matinya. Dan pada hari qiamat is (Isa) akan jadi saksi atas mereka.'

Ayat ini telah saya huraikan dahulu, tetapi perlu dibawa kembali di bahagian ini, kerana ini adalah di antara tugas Isa putra Maryam bila beliau turun kembali di humi ini. Setiap orang Nasrani yang benar-benar. Ahli kitab akan mengikutinya sebelum Isa anak Maryam mati yang sebenarnya. Dan beliau­lah akan menjadi saksi terhadap orang-orang Nas­rani yang benar-benar Ahli kitab, yang telah mati di masa sebelum beliau turun kembali.

Kesaksian Isa putra Maryam terhadap mereka yang benar-benar Nasrani Ahli kitab Injil, tetapi telah mati sebelum beliau turun untuk membersihkan fitnah-fitnah yang tidak benar dihadapkan pada dirinya dan Allah itu, akan dilaku di hari qiamat, yaitu setelah beriaku qiamat bagi dunia kita ini. Adapun apabila berlaku kejadian qiamat dunia seluruhnya, maka segala kubur-kubur akan dibongkar, semua yang telah mati akan dihidupkan kembali clan akan diadili oleh Allah sendiri secara langsung sebelum dihukum ke syurga atau ke neraka di akhirat kelak.
Yang demikian menunjukkan betapa rahmat Allah yang Pemurah, Penyayang, terhadap hamba-hamba­Nya, di dalam alam ini.

Allah telah memberi nikmat kepada hamba-hamba­Nya di bumi dunia, yang dapat dibayangkan se­bagai syurga di bumi dunia. Dan Allah juga men­datangkan azab pembalasan kepada hamba-hamba­Nya yang ingkar di bumi dunia ini, yang dapat di­bayangkan sebagai neraka di bumi dunia.

Adapun balasan akhir dan ganjaran akhir bagi seluruh yang telah mati, yang baru mati dan yang akan mati kelak dari bumi dunia ini ialah apabila telah diqiamatkan dunia kita ini, melalui kejadian matahari kita me­letup dan terbelah, berkecai dan berhamburan, bintang-bintang atau planet-planet di sekeliiingnya, dan bintang-bintang kecil semuanya bertaburan menjadi debu kembali. Hari itu adalah terlalu jauh dari kita, apabila diperhitungkan dari segi ilmu falak, ilmu perjalanan bintang-bintang dan matahari dunia ini.

Bagaimanapun Allah telah memberitahu jua, yaitu sebagai satu berita penghibur kepada Nasrani Ahli kitab.Sepertilah jua muslimin pemegang Quran telah diberitahu oleh Nabi Muhammad (s) yaitu akan ada Syataat kepada umatnya, di akhirat kelak.

Sekiranya Isa turun bersama mereka MAN dari langit dunia, samada dari Venus atau Mars ataupun Jupiter, maka keadaan pada masa itu menunjukkan tibalah peringkat kemuncak, di mana hakikatnya Rusia dan Amerika adalah telah bersatu atau be­kerjasama, seperti yang telah dibayangkan oleh Winston Churchill pada tahun 1951 dahulu.

Di mana di waktu itu juga; sedang berlaku kemuncak per­tarungan antara Gog dengan Magog, atau di antara Yakjuj dengan Makjuj.

Sesungguhnya segala kejahatan Yahudi yang dilaknatkan oleh Allah itulah yang telah melahir­kan faham-faham liberal demokrasi dan sosialis komunis, yang bertujuan akan memadamkan cahaya agama Allah clan menghapuskan kepercayaan kepada Allah di bumi dunia ini.

Buku yang saya tulis ini, adalah lebih banyak membicarakan perkara MAN di bumi, dan diikuti dengan persoalan MAN di langit dunia kita, yaitu mengenai apa-apa yang telah berlaku dalam sejarah manusia, terutamanya dari zaman Nabi Muhammad (s) hingga ke zaman sekarang.

Juga saya mene­rangkan apa yang mungkin berlaku mengenai qiamat manusia MAN keturunan Adam di bumi dunia ini, yang akan ditenggelamkan nanti oleh MAN dari langit dunia kita ini juga. bila tiba masanya kelak. Seperti Adam dan Hawa telah turun ke bumi ini lalu tenggelamlah cerita Cro-Magnon di bumi ini.

Oleh kerana saya ini bukanlah ahli nujum, maka tidak dapatlah saya membuat ramalan bulan dan tahun seperti ahli-ahli nujum.

Apa yang dapat saya lakukan ialah dengan memberi gambaran dan bayang­an secara langsung dari apa-apa yang saya ambiI dari Quran dan hadis, sebagai bukti yang paling. benar, dan itulah sahaja saya jadikan asas tulisan saya ini.

Di dalam kitab (Bible) perjanjian lama banyak sekali ayat-ayat yang ditunjukkan berhubung dengan siksaan Allah terhadap Gog dan Magog atau Yakjuj dan Makjuj.

Ayat-ayat itu menerangkan kejadian­kejadian siksa Tuhan kepada mereka di bumi ini. Saya ulangi kembali menulis beberapa ayat dari Bible perjanjian lama untuk diperhatikan, yaitu: Ayat 22 dan 23, Jehezkiel, fasal 38.

'Dan Aku akan menghukumkan dia dengan bala sampar dan tumpahan darah, dan dengan hujan yang terlampau deras, dan dengan hujan air batu yang besar, dan dengan api dan belerang. Aku akan menghujani dia dan balatenteranya, dan segala bangsa yang menyertainya.'

'Dan Aku akan memu I i akan diriKu, dan meng­kuduskan diriku, dan menyatakan diriku kepada mata segala kafir, dan akan diketahuilah Aku ini Tuhan.' Sesungguhnya di dalam fasal-fasal 38 dan 39

Jehezkiel ini, terdapat berbagai-bagai keterangan tentang Gog dan Magog, yaitu keterangan-keterangan yang menunjukkan berita penghancuran terhadap Gog di satu pihak dan Magog di pihak lain. Cuma di dalam Bible perjanjian lama itu menyebutkan Tuhan Israel, gunung Israel, yang saya percaya asalnya mestilah dimaksudkan mukminin dan mus­limin.

Ayat-ayat itu adalah menyebutkan panah, pedang dan sebagainya, yaitu sesuai dengan apa yang di­ketahui oleh manusia di zaman itu. Dan juga mem­bayangkan bunyi deruman seperti guruh dan datang seperti menutup awan, hujan api clan belerang, yang mana ini menunjukkan bunyi kapal terbang yang terlalu banyak hingga melindungi awan, clan hujan­hujan bom api clan kimia, yang tentu di zaman itu orang-orang tidak dapat memahami akan ada kapal­terbang clan bom-bom clan sebagainya.

Mereka akan turun dari tempat-tempatyang tinggi, demikian keterangan Quran dari surah AI-Anbia. Mereka akan datang dari sebelah utara sekali (utara dari Baitulmaqdis), demikian keterangan dari Bible, perjanjian lama. Ini surah saya terangkan di dalam bahagian ketiga.

Dari ayat-ayat Bible di atas nyatalah disebutkan secara terang sekali. Tetapi di dalam Quran, ayat­ayat yang menyebut secara terang hanya didapati beberapa ayat di dalam surah AI-Kahf, dan hanya satu ayat sahaja di dalam surah AI-Anbia, di mana telah saya bicarakan di bahagian yang lalu. Tetapi ayat-ayat Quran itu tidak menerangkan hukuman Allah.

Apabila Bible atau perjanjian lama telah me­nerangkan dengan lengkap clan begitu jelas sekali, akan siksaan Allah clan kebinasaan terhadap me­reka, yaitu akan dilakukan oleh Allah, di bumi ini. Maka sayapun berfikir, tidak ada suatu sebab me­ngapa Quran sebuah kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah, yang dikatakan kandungan isinya me­liputi seluruh kandungan kitab-kitab Allah yang terdahulu dari langit, tidak menerangkan perihal ini denganjelas.

Sayapun mencarinya. Akhirnya saya dapatilah di dalam kitab Allah yang bernama AI-Quran yang bergelar AI-Furqan itu, sesuatu yang ingin saya mencarinya.

Ya, saya telah menemuinya. Segala pujian bagi Allah, Tuhan Seru Sekalian Alam. Itulah yang saya telah serahkan kepada Allah, kerana saya tidak berdaya hendak menulisnya, kerana sesuatu sebab.

Saya telah fikirkan, bahwa di sana, yaitu di dalam kitab-kitab Allah, baik Bible atau Quran, telah menerangkan sebahagiannya dengan cara iba­rat-ibarat atau kiasan-kiasan, yang sesuai dengan kesanggupan akal manusia menerimanya pada zaman itu.

Quran telah menerang tentang bumi dijadikan terhampar, supaya senang diterima oleh akal ma­nusia waktu itu. Tetapi di surah fikirkan bagaimana Allah memasukkan malam kepada siang clan me­masukkan siang kepada malam.

Saya juga telah menulis tentang kuda, baghal, kaldai dan kendaraan-kendaraan yang Allah katakan akan dijadikan oleh Allah apa-apa yang manusia di zaman itu tidak tahu, dan memang tidak dapat di­mengertikan oleh mereka, segala kendaraan-kenda­raan yang ada pads masa kita ini, jika disebutkan kereta, lori, keretapi, kapalterbang dan sebagainya.

Maka perkataan sangkakala atau tiupan serunai itu, adalah juga kata-kata ibarat yang menandakan perubahan dari babak ke babak, sesuai dengan keadaan raja-raja di bumi yang meniup terompef atau serunai di dalam majlis-majlis istiadat mereka. Demikian Allah menggambarkan sesuatu itu di­sesuaikan dengan apa-apa yang ada di bumi, yang boleh dijadikan ibarat clan dapat diterima oleh akal manusia pada waktu dan di zaman itu.

Seperti yang kita ketahui dari sejarah Arab, di Hijaz pada zaman dahulu tidak mempunyai raja. Abdul Mutalib, datuk kepada Nabi Muhammad (s) adalah mengetuai orang-orang Mekah, tetapi beliau bukanlah raja.

Nabi Muhammad (s) juga bukanlah seorang raja seperti Nabi Daud clan Nabi Sulaiman umpamanya. Orang-orang Arab di Mekah, di Madinah dan di gurun pasir Hijaz tidak betaja.Mereka hidup bebas dengan masyarakat cara mereka turun temurun.

Tetapi me­reka tahu di timur clan di barat mereka ada kerajaan­kerajaan besar, yaitu Parsi (Iran) dan Rum. Kedua kerajaan-kerajaan besar ini, Rum memakai terompet dalam istiadat mereka, dan Parsi memakai serunai di dalam istiadat mereka.

Demikianlah raja-raja besar itu, masing-masing menggunakan terompet atau serunai dalam setiap istiadat di Istana mereka atau di sebarang upacara yang dihadiri oleh mereka, sebagai menandakan sesuatu permulaan babak istiadat, perubahan babak clan pengakhiran babak dari sesuatu upacara atau istiadat mereka.

Allah menerangkan di dalam Quran, pada surah AI-Hasyr: 'Jika Kami turunkan Quran ini atas satu gunung niscaya kamu lihat dia tunduk merendah, terbelah, kerana ketakutan kepada Allah. Dan demikianlah perumpamaan-perumpamaan (atau mi­salan-misalan) itu Kami adakan untuk manusia, supaya mereka berfikir.'-21.

'Dialah Allah yang tidak ada sebarang tuhan (tuhan-tuhan yang lain) melainkan Dia, yang Me­ngetahui perkara yang ghaib dan yang nyata. Dialab Pemurah, Penyayang.'-22.

'Dialah Allah yang tidak ada sebarang tuhan (tuhan-tuhan yang lain) melainkan Dia. Raja yang Mahasuci, Yang Sejahtera, Yang Mengurnia ke­amanan, Yang Mengawal, Yang Gagah Perkasa, Yang Mahakuasa, Yang Berhak dengan Kebanggaan. Mahasuci Allah dari apa yang mereka sekutukan.'-23

'Dialah Allah, Yang Menjadikan, Yang Mengujud­kan, Yang merupakan. BagiNyalah nama-nama yang baik. Berbakti kepadaNya apa-apa yang ada di langit-langit dan di bumi. Dan Dialah Yang Gagah Perkasa, Yang Bijaksana.'-24.

Di atas adalah ayat-ayat yang terakhir dari surah AI-Hasyr, yang menerangkan betapa kehebatan AI­Quran. Justeru kerana itu setiap golongan manusia yang dapat berfikir, terutama ahli-ahli politik clan semua ahli-ahli. dalam berbagai-bagai cabang ilmu pengetahuan hendaklah membaca, memikir, men­dalami, mengkaji bersungguh-sungguh segala raha­sia yang terkandung di dalamnya.

Dan seterusnya tiga ayat lagi menggambarkan akan kebesaran Allah, semoga tidak ada manusia merasa sombong di dalam kehidupan di bumi dunia yang hanya sementara waktu sahaja. Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad (s) untuk manusia dan Jin di dunia ini. Justeru kerana itu, sekalipun akan datang perubah­an babak akhirzaman bagi manusia keturunan Adam.

Namun Quran akan terus dipakai oleh umat yang baru, yang memang telah beriman dengannya, yaitu umat yang akan bercampur, di antara MAN lelaki clan wanita yang akan datang dari langit, dengan lelaki clan wanita yang beriman kepada Allah yang masi,h tinggal di bumi, setelah tiba waktunya dihancurkan clan dibinasakan seluruh keturunan Adam yang murtad di bumi ini.

Apa-apa yang dijanji oleh Allah clan RasulNya akan terjadi. Adapun kerana kita tidak tahu bi la masanya akan terjadi, maka serahkanlah kepada Allah sahaja. Bila sesuatu itu telah tiba masanya, akan terjadilah apa-apa yang dijanjikan itu.

Sementara akan terjadi apa-apa yang akan terjadi, mari saya terangkan akan perjanjian Quran dengan kabar berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman. Pada zaman Nabi Muhammad di Madinah, mereka orang-orang yang berpindah dari Mekah ke Madinah kerana beriman kepada Allah dan Rasulnya, sangatlah merasa rindu akan negeri Mekah yang terpaksa mereka tinggalkan.

Quran telah memberi kabar gembira: 'Dan satu lagi yang kamu sukai (yaitu) pertolongan daripada Allah dan penaklukan (kemenangan) yang hampir. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Ash-Shaf, 13.

Kabar yang menggembirakan ini telah terjadi, yaitu Rasulullah dan 10,000 orang muslimin telah menawan kembali Mekah, dan meruntuhkan semua berhala-berhala yang disembah oleh manusia.

Ayat ini tidak menyebut perkataan Mekah di dalamnya. Maka kabar gembira ini akan berulang sekali lagi bagi orang-orang yang beriman dengan menawan semula Baitulmaqdis, oleh Mahdi dan turunnya Isa anak Maryam.

Baitulmaqdis adalah kota sejarah Nabi-nabi, dan qiblat muslimin yang pertama yang ditunjukkan oleh Allah, sebelum diperintah berqiblat ke Baitullah, di Mekah. Muslimin adalah berazam akan merampas kembali dari Yahudi, yang sekarang berada di sana sejak tahun 1967.

Rasulullah (s) telah menyebutkan: 'Tidak akan binasa satu umat yang aku permulaannya, Isa bin Maryam pada akhirnya dan Mahdi pada pertengahan­nya.'

Dan Rasulullah (s) juga menerangkan tentang Mahdi, yaitu: Penduduk bumi, penduduk langit clan burung di udara akan suka kepada kekhalifahannya atau pemerintahannya.

Dan Allah sendiri menerangkan: 'Adapun mereka yang kufur (ingkar) itu, Aku akan siksa mereka dengan siksaan yang keras di dunia clan di akhirat. Dan tidak ada bagi mereka sebarang pertolong­an.

Biarpun akan berlaku perubahan babak, namun Islam dan MAN yang beriman dengan Allah, akan terus menyambung cerita di bumi dan di dunia ini. Mereka akan mendapat kehidupan di dunia yang penuh dengan berbagai-bagai ni'amat. Dan akan bersinarlah kembali agama Allah di bumi ini.

Bagaimanapun Allah sahajalah yang mengetahui betapa jalan ceritanya yang akan berlaku sesudah 'kebaikan' yang akan datang itu. Dan Allah sendiri Yang mengetahui bila dunia (keluarga matahari kita) akan diqiamatkan.

Sementara itu, sebagai menutup tulisan saya yang serba ringkas dan terlalu sederhana kupasan­nya ini, saya ulangi sekali lagi apa yang telah di­sebut di dalam Quran pada ayat 100 surah AI-Kaht yang merupakan suatu peringatan yangterlalu jelas, yaitu:

'Katakanlah Ya Muhammad, sesungguhnya saya seorang manusia seumpama kamu yang diwahikan kepada saya. Bahwa Tuhan kamu, Tuhan Yang Satu. Barangsiapa yang hendak berjumpa dengan Tuhan­nya, hendaklah beramal yang balk dan janganlah dia mempersekutukan Tuhan dengan seseorang atau sesuatu juapun'.

Ya Allah, sesungguhnya hambaMu ini adalah seorang daripada mereka yang menjadi saksi bahwa RasulMu, Muhammad (s) telah mengatakan dan telah menyampaikan semuanya.
Segala puji bagiMu ya Allah.


.......... tamat............


2 Safar 1395 ( 14 Februari 1975)
Al Fatihah buat Allahyarham Ustaz Amaluddin Darus...
semoga pahalanya berterusan dengan hasil karya beliau ini..semoga Allah menempatkan rohnya bersama-sama orang solleh....

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI