Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Friday, May 22

2-PERPECAHAN DI KALANGAN PENOLONG ALI ( 2 )

(KERUNTUHAN ARAB DAN KEBANGKITAN ISLAM )

KETIGA

Di bawah kekerasan pemerintahan keluarga Umaiyah, golongan Syiah Ali membela keluarga Ali sebagai Ahli bait Rasulullah s.a.w. terus menerus mengadakan tentangan terhadap pemerintah Umaiyah yang di­paksakan kepada rakyat menerimanya.

Pada awal abad kedua dari tahun Hijrah, satu pemberontakan yang hebat telah terjadi di bawah pimpinan Zaid bin Ali bin Hasan bin Ali bin Abu Thalib. Bagaimanapun pemberon­takan ini telah ditumpaskan oleh pemerintah­an Umaiyah yang berada di tangan Hisyam bin Abdul Malik. Zaid sendiri terbunuh dalam satu peperangan dalam tahun 122 Hijrah.

Golongan Syi'ah membawa diri dan menyu­sun tenaga mereka secara bersembunyi untuk mengelakkan dari buruan pemerintah. Me­reka berpecah lagi kepada beberapa golongan. Di antara golongan-golongan ini masing­masing berasal dari pengikut Zaid yang dikata­kan Syi'ah Zaidiyah, ialah golongan Shalihi­yah yang dipimpin oleh Hasan bin Saleh clan golongan Sulaimaniyah yang dipimpin oleh Sulaiman bin Jarir Az-Zaidi.

Kedua-dua golongan ini mempercayai akan ada Mahdi, tetapi bukanlah dari orang-orang yang telah mati atau dikatakan hilang dari pe­mandangan. Golongan yang lahir kemudian dan membangsakan diri sebagai ahli sunnah waljamaah berpendapat golongan Syi'ah Zai­diyah sebagai golongan Syi'ah yang dapat di­terima kerana kepercayaan mereka tidak jauh bertentangan.

Sementara itu dari pecahan Syi'ah Zaidiyah ini ada pula yang menamakan diri mereka se­bagai Jarudiyah, justeru mereka dipimpin oleh Jarud Ziyad bin Al Munzir. Golongan ini yang terus bersiap untuk menentang pemerintahan Umaiyah telah mempercayai seorang keturun­an Ali, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Abu Thalib, kerana orang ini ada tahi lalat pada belikatnya dan bila bercakap kadang-kadang tertahan-tahun suaranya.

Orang-orang yang membela ahli bait, terus menerus dizalimi oleh pemerintahan keturun­an Umaiyah. Bagaimanapun mereka tetap mengharapkan kelahiran Mahdi yang akan membawa keadilan setelah nyata pemerintah yang ada membuat kezaliman.

Yang demikian bila diketahui Muhammad bin Abdullah itu ada tahi lalat clan bereakap pula tertahan-tahun suaranya, di mana telah tersiar pula beberapa ucapan yang dikatakan ucapan Rasulullah s.a.w. tentang sifat-sifat Mahdi bertahi lalat dan bila bercakap ter­tahan-tahan suaranya, maka mereka pun mempercayai Muhammad bin Abdullah itu adalah Mahdi yang dijanjikan.

Muhammad bin Abdullah sendiri adalah juga bekerja keras menarik golongan yang membela ahli bait supaya menyokongnya sambil mengakui dirinya adalah Mahdi.

Kegiatannya bergerak secara diam-diam. Beliau mendapat banyak pengikut yang di antaranya- ialah keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Sebenarnya golongan keturunan Abbas seperti Ibrahim, Abul Abbas dan Abu Ja'afar AI-Mansur, ketiga-tiga mereka bersau­dara ini juga sedang bekerja untuk diri mereka sendiri. Oleh kerana golongan Syi'ah Ali begi­tu berpengaruh, maka mereka terpaksa me­nycludup ke dalam gerakan Muhammad bin Abdullah, sambil mencari jalan dan menunggu peluang untuk menjayakan rancangan mereka sendiri untuk keluarga Abbas.

Gerakan mereka berjalan lancar melalui bisik-bisik. Ibrahim A1-Imam, Abul Abbas dan Abu Jaafar menyusun rancangan mereka dengan membesar-besarkan Bani Hasyim, di mana apabila disebut Bani Hasyim, maka di dalamnya tergolonglah Rasulullah, Ali dan Abbas bin Abdul Muthalib sendiri, justeru kerana mereka semua adalah keturunan Bani Hasyim.

Di antara propondis mereka yang paling cergas ialah Abu Muslim, yaitu seorang Parsi atau Iran yang berasal dari Khurasan.

Kegiatan Abu Muslim pada mulanya masih bersembunyi di sebalik Bani Hasyim. Tetapi apabila beliau telah mendapat sambutan, maka dilahirkanlah bahwa perjuangan mereka adalah untuk menegakkan pemerintahan Ab­basiah. Kemudian Abu Muslim mulai bertin­dak di sekitar daerah asal di Khurasan, dan bermulalah cerita bendera hitam dari Khura­san dan lahir pula pakaian serab hitam sebagai masyarakat muslimin yang telah kehilangan persaudaraan seperti yang sepatutnya, maka dari rasa tidak puas dan rasa kecewa umat Is­lam oleh berbagai-bagai kejadian itu telah mendedahkan umat Islam kepada seruan-seru­an menjauhkan diri daripada dunia yang di­sifatkan sebagai bangkai, yang mana anjing sahajalah yang merebut-rebutnya.

Seruan meninggalkan dunia yang direbut­-rebut oleh orang-orang Islam hingga ber­bunuhan sama sendiri itu diterima oleh se­bahagian orang samada kerana benci kepada peperangan dan kezaliman atau oleh takut di­bawa terlibat kepadanya.

Maka lahirlah ajaran-ajaran mencari hakikat dan lahirlah ajaran-ajaran mencari ma'arifat dan muqarabah kepada Allah di sebalik men­dekati pemerintah-pemerintah yang saling ber­bunuhan.

Golongan-golongan ini tidaklah seperti ahli-­ahli perundangan (syari'at) yang mencari dalil dari sumber Qur-an dan hadits sebagai asas meletakkan hukum. Mereka tidak mempunyai asas kecuali mengambil secara mencabut dari Qur-an dan hadits apa-apa sahaja yang dapat dipadankan kepada seruan mempercayai amal­an tarigat masing-masing. Mereka menyesuai­kan sebahagian dari ayat-ayat Qur-an sebagai alasan perbuatan-perbuatan mereka.

Justeru bagi mereka yang menyahut seruan menjauhi dunia itu tidak mempunyai asas dari Allah dan RasulNya, maka segala amalan yang dilahirkan oleh golongan-golongan tasawuf ini hanyalah berdasarkan kepada bisik-bisik yang tidak boleh diketahui oleh orang-orang yang bukan golongan mereka.

Mereka menyebutkan sesuatu yang menjadi amalan tharikat mereka adalah langsung dari Nabi Muhammad s.a.w. yang tidak disampai­kan melainkan kepada orang-orang yang pilih­an. Pada umumnya tidak ada golongan­golongan tasawuf dan tharikat itu yang tidak mendakwa amalan mereka adalah terus dari dan kepada Rasulullah yang kemudiannya langsung kepada Allah.

Sebagai satu contoh saya telah menyebutkannya menerusi buku Pintu Langit Mula Dibuka.

Bagaimanapun tidaklah sesuatu itu bisa sam­pai melainkan melalui syeikh-syeikh yang ter­tentu. Perkembangan yang beranak dan ber­cucu ini telah bertunas dan tumbuh sejak be­berapa lama yang akibatnya telah menjadikan muslimin berpecah-pecah lagi kepada kelum­pok-kelompok yang lebih kecil, sehingga ke­rananya telah mematikan daya perjuangan umat seluruhnya.

Para ulama fiqih pada hakikatnya adalah bertentangan dengan golongan-golongan tasa­wuf pada zaman dahulu. Tetapi apabila ber­laku keruntuhan menyeluruh seluruh binaan umat Islam bermula dari penaklukan Mongol dan Tartar, dan mereka memerintah Baghdad beberapa lama, maka bertambahlah ulamak­ulamak yang mengatakan tidak ada ijtihad lagi sesudah imam-imam yang empat di bidang fiqih, seperti yang telah dicanangkan oleh agen-agen Umaiyah dan Abbasiyah sebelum­nya, justeru kerana hendak menekan penga­ruh gerakan politik Syi'ah yang tetap ber­pendapat bahwa akal perlu dipergunakan dan kerana itu ijtihad tetap hidup selama­lamanya.

Setelah Baghdad dijajah bertam­bah lemahlah para ulamak fiqih, maka dari antara mereka ada yang menerima tasawuf dan tharikat yang diamalkan bersama dengan syari'at. Yang demikian dapat dikatakan me­reka itu ahli syari'at pun tidak dan ahli tasa­waf pun tidak juga. Mereka adalah tukang­-tukang turut yang tidak bertenaga dalam hidup yang sentiasa dilanda cabaran, lalu ter­sebarlah satu pendapat yang lumrah, yaitu apabila tidak dapat semua, janganlah diting­galkan semua. Satu pendapat yang kiranya menjadi pegangan Nabi Muhammad s.a.w. ten­tu sekali tidak ada sejarah kegemilangan agama Islam di bumi ini.

Di zaman Ibnu Taimiyah, beliau dengan lantang menyerang golongan-golongan tasa­wuf yang lebih banyak merugikan umat Islam dari menguntungkannya. Ibnu Taimiyah yang begitu giat mengajak umat kembali kepada Qur-an dan sunnah tidaklah digemari oleh go­longan-golongan lain kerana beliau dari aliran Ahmad bin Hambal dengan pandangan-pan­dangan politik yang tegas.
Bagaimanapun se­waktu Ibni Taimiyah berada di Mesir dan ber­debat dengan golongan tasawuf, para ulamak fiqih yang juga tidak senang dengan golongan tasawaf' memuji-memuji Ibni Taimiyah kerana keberanian, ketegasan dan keteguhan hujjah­hujjahnya.

Apabila kita mengkaji kelahiran tasawuf dan kemudiannya tharikat-tharikat tidaklah dapat dipisahkan dari Iraq dan Iran [yang di­maksudkan dengan Iran termasuklah kawasan­kawasan di utara yang sekarang berada di dalam daerah kekuasaan komunis Rusia (Yak­juj)].

Carilah nama-nama ahli-ahli Sufi dan wali-­wali yang dibanggakan dari golongan mereka, maka akan didapati kebanyakannya adalah dari sana belaka.

Saya tidaklah hendak menamakan setiap ahli tasawuf dan tharikat-tharikat mereka yang antaranya telah disebut sebagai wali-wali yang keramat, ini ditulis bukan­lah dengan maksud hendak membicarakan ilmu tasawuf dan tharikat- tharikatnya.

Apa yang saya maksud dengan penulisan ini ialah mengajak muslimin berfikir dari berbagai-­bagai sudut untuk mencari jawaban kenapa dan mengapa muslimin telah berpecah-belah.

Sebagai bahan untuk berfikir, saya rasa ada baiknya saya sebutkan tentang pengasas yang boleh kita katakan bapa kepada Sufiyah dan tharikat. Jika anda kembali kepada sejarah tentulah ditemui orang pertama yang meng­gerak apa yang dikatakan ilmu tasawuf (Ian tharikat ialah Abul Qasim al Junaidi. Beliau meninggal dunia dalam tahun 297 Hijrah.

Apabila tahun matinya kita ketahui maka dapatlah difaham beliau telah hidup dalam abad ketiga Hijrah di mana di abad ini peme­rintah berada di dangan keluarga Abbasiyah yang telah bermula dari tahun 132 Hijrah.

Kekacauan yang berlaku sepanjang zaman itulah mendorong Abul Qasim al Junaidi men­cari jalan kehidupan zuhud, lalu dikuman­dangkanlah cara hidup tasawuf dan tharikat. Orang-orang yang merasa kecewa dengan ke­adaan muslimin di masa itu mulai cenderung kepada saranannya yang bukan berasal dari amalan Rasulullah s.a.w. dan para sahabat­nya.
----------------------------------------

NOTA catatan:

Ibnu Taimiyah
Abul Qasim al Junaidi
Ahmad bin Hambal
Mongol dan Tartar,
Bani Hasyim
Abu Muslim

Sedekahkan Al Fatihah buat ALLAHYARHAM... USTAZ AMALUDDIN DARUS
di tullis pada tahun 1981.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI