Tentang Iskandar Zulkarnain dan kemunculan Yakjud dan Makjud..

Ustaz Zainul Asri Ramli Kuliah Kitab Bahrul Mazi(Hadis 29) Ustaz Muhammad Alexander bertajuk Yakjuj & Makjuj

Sunday, October 25

6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT (2)

6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT (2)
.
Sebenarnya jika mereka mahu mengambil pimpinan dan memainkan peranan di Seme­nanjung Arab perlu sekali mereka berbelanja di jalan Allah dengan hartabenda dan diri-diri mereka bersama. Sesungguhnya ini adalah di antara perintah Allah yaitu berjuanglah di jalan Allah dengan segala hartabenda kamu dan diri-diri kamu dan janganlah kamu cam­pakkan diri kamu kepada kebinasaan dengan takut berbelanja dan tidak menyiapkan se­gala peralatan perang. Mereka tidak bersedia berkorban, malah mereka lebih dapat disesuai­kan oengan apa yang pernah disebut oleh Rasulullah s.a.w. yaitu kasihkan dunia dan bencikan mati, justeru kerana mereka dihiasi dengan kesenangan oleh kemewahan yang me­lalaikan.

Adapun Iraq, mereka itu kebanyakannya adalah orang-orang yang bercampur darah, dan keaslian Arab itu sangatlah sukar hendak dicari di sana.
Iraq juga ingin menjadi pemimpin Arab, te­tapi mereka tidak memikirkan soal kepimpin­an Islam. Kalau Arab Saudi dikenali. dengan negara Arab konserbatif, maka Iraq pula di­kenali sebagai negara Arab radikal, kerana I ray berpemerintahan sosialis ala Marxisma.

Parti Ba'ats yang memerintah Iraq adalah parti yang diasaskan oleh seorang Arab Kris­tian dengan cita-cita kebangsaan Arab dan dasar sosialisma. Matlamat parti Ba'ats yang bermakna `Kebangkitan' adalah untuk menya­tukan seluruh orang yang berbahasa Arab yang dikatakan bangsa Arab, di mana mereka akan menguasai minyak di Semenanjung Arab dan dengan itu mereka akan menentukan po­litik dunia.

Mengingatkan kepada latar belakang cita­cita politik mereka, sungguhpun mereka me­nerima ajaran Yahudi, dan sekarang berada di dalam pelukan Yakjuj, namun tidaklah me­reka menyerahkan bulat-bulat kepada Yak­juj (RUSia). Kiranya mereka berada bersama Rusia, maka itu adalah disebabkan terpaksa jadi begitu kerana kepentingan cita-cita ke­bangsaan Arab mereka yang meluap-luap. Demikian kepercayaan mereka.

Adalah sangat sukar untuk mengharapkan pemerintahan Iraq akan kembali kepada Islam, seperti sangat sukar juga untuk meng­harapkan Yakjuj akan melepaskan mangsanya yang telah berada ditangannya. Yakjuj adalah tidak jauh dari Iraq, dan mereka telah lahir dan turun dari tempat-tempat yang ting­gi, kerana mereka telah keluar dan telah turunlah maka Yahudi dapat menguasai kem­bali Baitulmaqdis. Demikian keterangan Allah dalam Al-Quran. Dan mereka akan mara terus dari utara tempat mereka, dan Makjuj juga akan ikut mara. Demikian yang tersebut di dalam Taurat atau kitab perjanjian lama.

Anda akan mendapati betapa negara­negara Arab termasuk Arab Saudi dan Iraq sendiri menghadapi mujahid-mujahid Islam di dalam daerah mereka. Keadaan ini sedang berlaku justeru mereka yang sedang memerin­tah adalah dalam keadaan asyik dan mencintai dunia dan hartabenda.

Tentang Iraq dengan segala sejarahnya anda dapat mengambil satu kesimpulan dari sebuah hadits Rasulullah s.a.w. yang dicatatkan oleh Bukhari:

"Sahal bin Hunaif menerangkan: Saya men­dengar Nabi berkata sambil mengisyarat tangannya ke arah Iraq: Akan keluar dari Iraq satu kaum yang membaca Al-Quran, padahal Al-Quran itu tidaklah melampaui kerongkong mereka. Mereka keluar dari Islam sebagai anak panah yang keluar menembus dari tubuh binatang yang dipanah."

Demikian maksud satu hadits Rasulullah s.a.w. yang saya serahkan kepada anda sendiri memikirkannya apa yang tersirat. Adapun yang saya mahu jelaskan ialah dalam ibarat yang disebut oleh Rasulullah s.a.w. itu mem­bayangkan akuan Islam mereka sekadar her­tanam tebu di bibir, dan keluarnya mereka dari agama Islam laksana panah menembus dari kanan ke kiri begitu deras tembusnya hingga tidak kelihatan luka yang ditembus­nya.

Sekarang mari kita ikuti selanjutnya be­berapa maksud dari Al-Quran dari surah 47 (Muhammad) untuk mengenal mereka yang dikatakan Arab, di mana ayat-ayat ini adalah berhubung langsung dengan peranan mereka sendiri.

Sebelum ini kits telah mengikuti dua ayat yaitu ayat 25 dan 26, yang mana Allah telah menyatakan bahwa akan terjadi di antara orang-orang Arab itu murtad atau berputar kembali kepada kekafiran kerana syaitan menghiasi mereka dengan kesenangan dunia yang bertimbun-timbun dan mereka meneri­ma dan mematuhi cara hidup Yahudi melalui Amerika dan Rusia dari beberapa sudut. Se­sungguhnya dengan ayat 26 dari surah Mu­hammad, Allah telah mendahului memberi khabaran tentang apa yang akan terjadi pada masa ini. Hal ini tidak perlu dihairankan kera­na Islam itu adalah berasaskan IMAN.

Adapun iman itu sesuatu yang masuk ke dalain hati dan sesuatu yang bisa masuk itu sudah pasti ianya juga bisa keluar. Adapun bila dikatakan iman tidaklah cukup dengan pengertian per­caya akan Tuhan sahaja. Iman adalah men­cakup iman kepada Allah, Malaikat, Nabi­Nabi, Kitab-kitab Allah dan isi kandungannya, Qada dan Qadar dan jugs kehidupan sesudah mati di akhirat kelak.

Orang-orang Arab sekalipun keturunan Nuh, Ibrahim dan Ismail, tetapi mereka ke­banyakkannya adalah penyembah berhala se­waktu kebangkitan Nabi Muhammad s.a.w. Kemudian mereka Islam, dan kemudian apa­kah yang menghalang mereka seperti jua. ma­nusia bangsa apa jua pun untuk berpaling dari agama mereka, justeru kerana agama itu berhubung dengan iman di hati, tidak seperti kebangsaan yang biasanya dipertali dengan warisan oleh persamaan bahasa, persamaan nasib dan persamaan geografi politiknya.

Asia Barat akan melalui satu tahap yang sangat hebat dan dasyat di mana dari buku saya Impian Yahudi Menjelang Ajalnya ada­lah menggambarkan suasana yang bakal ter­jadi di sana. Oleh kerana memang ada Arab yang bersama dan berbimbing tangan dengan Yakjuj dan Makjuj, di samping ada Arab yang bersama Dajjal, maka Allah menyebut melalui ayat 27 dengan bentuk pertanyaan:

"Maka bagaimanakah (dahsyatnya keadaan mereka) apabila MALAIKAT TAWAFFAT MEREKA sambil memukul muka dan pung­gung me reka?"

Biasanya di dalam beberapa terjemahan, perkataan °T'AWAFFATHUM' yang tersebut di dalam ayat ini diterjemahkan sebagai 'me­matikan mereka, mengambil mereka, atau mencabut nyawa mereka.' Pengertian ini di­dasarkan kepada adanya perkataan Malaikat yang berturutan dengannya. Pada hemat saya, perkataan Malaikat di dalam ayat 27 surah Muhammad ini tidaklah tepat untuk diertikan sebagai Malaikat (maut), justeru semata-mata kerana adanya perkataan TAWAFFAT mere­ka.

Perkataan tawaffa ini juga dipakai oleh Allah dalam Qur-an sewaktu menyebut cerita Nabi Isa alaihisalam diangkat ke planet lain, yaitu INNI MUTAWWAFFIKA, disebut oleh Allah dalam perkara Nabi Isa, dan IZA TAWAFFATHUM disebut oleh Allah me­ngenai kehancuran Arab yang berpaling dari jalan yang ditunjukan oleh Allah.

Sesungguhnya perkataan TAWAFFA ini telah menimbulkan berbagai perselisihan pengertian mengenai kisah Isa, maka demi kianlah perkataan TAWAFFA ini juga men­jadi satu perkara tanda tanya di samping ada­nya perkataan MALAIKAT, TAWAFFA, pukul muka mereka (Arab) dan pukul pung­gung mereka (Arab).

Ayat 27 ini adalah satu pertanyaan betapa dan bagaimana nanti keadaan mereka pada kc­tika kejadian apa yang dihubungkan dengan MALAIKAT, TAWAFFA, PUKUL MUKA MEREKA DAN PUKUL PUNGGUNG me-REKA.

Jawaban yang terdapat di dalam ayat 28 berikutnya tidak merupakan penjelasan ke­pada kejadian yang akan terjadi. Ayat 28 yang bermaksud: "Yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan (kerana) mereka membenci (apa yang menim­bulkan) keredhaanNya, sebab itu Allah meng­hapuskan pahala amalan mereka."

Dari maksud ayat di atas kita hanya dijelas­kan sebab kejadian yang disebut pada ayat 27 adalah kerana sifat mereka yang menyebab­kan sekalipun pada lahirnya mereka dilihat Islam namun pada sisi Allah adalah tidak, yang demikian segala perbuatan Islam yang mereka lakukan tidak dimasuk kira segala amalan-amalan itu.

Ayat 27 tetap menjadi tanda tanya. Saya telah meneliti ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat 27 ini, ianya seolah-olah muncul begitu secara mendadak dan seolah-olah tidak ber­hubungan dengan yang lain-lain. Pada hemat saya, belum tiba waktunya untuk membicara­kan maksud ayat ini secara perincian. Bagai­manapun sabarlah sehingga apabila me­nulis mengenai siapakah Isa putra Maryam, maka persoalan ayat 27 dari surah Muham­mad ini akan saya huraikan kerana ada per­talian dan perkataan dengan penduduk langit.

Di dalam buku Manusia di Langit dan Ma­nusia di Bumi saya telah menghuraikan satu ayat dari surah Al-Maaidah, di mana Allah telah menyebutkan berkenaan orang-orang yang tadinya beriman kemudian apabila me­reka murtad, nanti Allah datangkan satu kaum yang lain yang mana mereka tidak se­kali gentar kepada celaan orang-orang yang mencela mereka.

Semuanya ini adalah per­istiwa-peristiwa di saat kemuncak dari akhir zaman yang sekarang ini telah hampir sekali masanya.

Supaya kita tidak menjadi buntu oleh ayat 27 ini, maka saya bawa anda terus kepada ayat 33 yang merupakan nasihat dan per­ingatan daripada Allah yang bermaksud: "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan jangan­lah kamu membatalkan (merosakkan) segala amalan kamu."

Dengan ayat ini Allah menarik perhatian orang-orang yang mengaku beriman supaya rnentaati Allah dan Rasul, di mana samalah dengan maksud ucapan Nabi s.a.w. di hari haji terakhir atau haji selamat tinggal, yaitu Nabi s.a.w. mengindahkan umatnya bahawa ditinggalkan dua perkata kepada umatnya yang sekiranya dipegang sungguh-sungguh maka tidaklah akan tersesat jalan sesudah kc­tiadaan pesuruh Allah. Yang diingatkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. ialah kitab Allah (al­Quran) dan sunnah Rasulullah yaitu segala contoh tauladan yang berhubung dengan urus­an mengatur kehidupan umat.

Dalam ayat 33, Allah menegaskan dengan perkataan 'Janganlah kamu rosakkan segala amalan kamu'. Sesungguhnya kalau amalan dirosakkan, justeru oleh tidak mengindahkan peringatan Allah dan RasulNya, maka itu bermakna telah membelakangkan perintah Allah dan menunjukkan tidak taat kepada Allah dan RasulNya. Erti yang lain dari per­kataan tidak taat itu adalah jelas termasuk dalam istilah KAFIR. Sesungguhnya apabila kebanyakan manusia merasa malu-malu, Began dan takut untuk menyebut kafir, itu adalah urusan manusia. Tetapi bagi Allah yang men­jadikan manusia yang kepadaNya semua ma­nusia akan dikembalikan, tidaklah ada takut kepadaNya untuk menyatakan KAFIR ke­pada hamba-hambaNya yang degil, keras kepala ingkar dan berpura-pura dengan .malannya sambil menyangka kononnya mereka adalah muslimin semata-mata kerana sejarah kelahirannya dari muslimin.

Dalam ayat 34 Allah menggunakan perkata­an KAFIR secara langsung. Mari kita ikuti se­cara perincian maksud dari ketegasan Allah:

1. Sesungguhnya orang-orang yang kafir (yaitu yang merusakkan amalan me­reka) dan

2.(sesudah itu, dengan kekuasaan mereka, demi untuk mempertahankan kekuasa­an mereka, lalu mereka) menghalangi (manusia yang beriman) dari jalan Allah (untuk menghayati ajaran Allah)

3. Kemudian mereka coati dalam keadaan kafir (kecuali mereka bertobat sebelum kematian)

4. Maka Allah sekali-kali tidak akan meng­ampunkan mereka.

Adapun orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah dan Rasul hendaklah berjuang dengan sabar untuk menghayati ajaran Allah sebagai bukti taat kepada Allah. Kepada orang-orang yang beriman, Allah memberi panduan menerusi ayat 35 yang bermaksud:
"Janganlah kamu merasa lemah dan lantas meminta damai (atau bertolak ansur dengan mereka yang menghalangi), kerana kamulah yang tertinggi, sedang Allah bersama kamu, dan tidak akan menghaangi (perhitungan ten­tang) segala amalan kamu."
Di saat yang genting di akhir zaman ini, jihad atau perjuangan bersungguh-sungguh di jalan yang dituntut oleh Allah adalah merupa­kan satu usaha perbuatan atau amalan yang mempunyai risiko yang amat berat.

Bagai­ manapun siapa dari hamba-hamba Allah yang; percaya akan kembali kepada Tuhannya, ber­amallah bersungguh-sungguh, kerana Allah itu sangat cepat menghitung.

Sesungguhnya kita mengetahui dan Allah lebih mengetahui bahwa di Asia Barat sana, sekalipun kekuasaan berada di tangan orang­-orang yang membelakangkan petunjuk Allah, namun di sana masih ada mujahid-mujahid yang gigih berjuang untuk menghiclupkan kembali ajaran Allah. Tetapi mereka ditindas, diburu dan dibunuh oleh orang-orang yang berkuasa yang dibiasi oleh iblis dengan angan­angan kesenangan dunia menurut ciptaan Dajjal.
-------------------------------------

6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT (1)
----------------------------------------------------------
Sedekahkan Al Fatihah... buat ALLAHYARHAM...
USTAZ AMALUDDIN DARUSNo comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

----------------------------------------------------

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Pages

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails
................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ............................ Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ...................................... Orang tua yang tidak mempunyai ibadah, ibarat orang yang tidak ada kekayaan dunia dan akhirat ..................... ..................... Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........ Allah taala memberi modal tubuh (dua) roh dan badan pandai-pandailah untuk menjadikan untung........

Taubat... itu mengumbah nafsu ( mencuci nafsu )

bazar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Labels

'Magog' atau 'Makjujj "Khawarij" 000 injured 000 people . killed 250 2009 2010 2012. 40 hari Rasulullah s 40kms north of Khartoum 6-QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT A massive 8.9 a.w wafat Adolf Hitler.. meninggalkan baki African Union peacekeeper Agama Awal Suku Aryan agen-agen Yahudi AHLI NUJUM ahli-ahli nujum air taubat Akan Di Sambut Akhirnya Kutemukan Kebenaran Aku mahu tinggalkan dunia dalam sujudku Al Arqam AL Fatihah buat AMALUDDIN DARUS Al-Mahdi Al-Quds all glaciers Allah ada dua jalan. Allah dalam Al-Quran AMALLUDDIN DARUS AMALUDDIN DARUS Amaluddin Darus.Qiamat Amerika menyerang China An Israeli naval patrol killed at least Antarctica is warming Apa itu Islam? Apakah Allah dapat dikenal Arab yang asli Asal-usul Keagamaan Orang India Assad regime was Astronomers using NASA asy-syam attacked Awal Tahun ayat kursi Ayatullah Khomeini Babak Peralihan Bacaan Doa Akhir bangsa Arab Bangsa-bangsa Arab Bani Hasyim Bashar Assad membakar Beirut Not Enough Death to Go Round 1983 BERSABDA Berwudhu BILA DAJJAL TELAH KELUAR bintang ber­ekor blast in Syria's BLOG cerca Islam Bomb Attacks BOMOH Burma's Rakhine State Cairo's central Cho-i-Rong district of Thailand's Christians kill Muslims converge on the holy cities converted to islam .. Daata Darbar Shrine PAKISTAN Dabbat yang ghaib di bumi dajjal Dajjal bermaharajalela.Amaluddin Daru Dajjal telah lama keluar dalam tiga katagori DENDAM YAHUDI Derro ditemui hidup di bawah bumi Di Amerika Pada 9 Sept Dialog Antara Ahlus Sunnah dan Syiah Imamiyah DIBALIK PERANG diganggu digoda dipesong Discovery Channel - Revealed The Hajj diving gear Doa yang disuruh oleh Embah Agung untuk cucu-cicit Dongguan Great Mosque.Xining Dua Dunia Dua Dunia Gedong Songo dua kiblat earthquake Earthquake ...More than 50 egypt history egypt history Mummies Egyptian and Palestinian flags Egyptian anti-government Egyptian army soldiers Egyptians to participate emas hitam.AMALUDDIN DARUS embah agung ENAM PERKARA WANITA engkau kahwini Fatimah az-Zahra February 1 Filipino firaun fled from southern Somalia following the 7.6 magnitude food and water Free Syrian Army Galactic Super-Volcano Erupts Gambaran Neraka Dunia Gaza bound aid flotilla Genghis Khan Genghis Khan 2 gerakan Wahabi Gog and Magog Gog atau Yakjuj Gog dengan Magog golongan Sulaimaniyah Golongan Syi'ah Gunmen stormed in killing Haiti Earthquake: Chronicles of Inferno Haitian earthquake Hamas militants Hampir Akhir Zaman Hari Bakar Quran heard in the Libyan Heavy explosions helicopters massacred holy fasting .Muslim Eid al-Fitr holy fasting .Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta holy month of Ramadan holy month of Ramadan. Lahore Horn of Africa Hundreds of thousands gather for the Friday noon prayer at Mecca's Grand Mosque IBLIS ADALAH NENEK MOYANG SYAITAN IBLIS BELUM BER­SARA.musuh itu adalah memberi erti racun yang bisa. Ibni Taimiyah Ilmu mengenal ILMU TAUHID Imam Mahdi Imam Mahdi as IMAN Semut in Jammu Indonesia Indramayu MAKAM SELAWE INFO RENCANA SENSASI Inside Story - Peace for Darfur investigasi gus im Isa Al Masih Isa Turun ke Bumi Islamic calendar Israel Storming of Gaza aid convoy to Gaza Israeli forces Isu kalimah Allah January February 10 Jarum fitnahnya JATIM Jewish settlers of setting fire to the mosque jihadciptaan Dajjal. JIN dan ALAM GAIB JIN DI RUMAH JIN TIDUR DI BILIK KOSONG KAFIR Kaisaniyah Zaidiyah dan Imamiyah kamu adalah fakir KAMU PASTI MATI Kamu PASTI mati Kamu PASTI mati (3) Sakit keras Karya NAHMAR JAMIL Kathmandu Kaum keluarga Saudi KeArah Kebangkitan kebangkitan kembali Islam KEBERKATAN iLMU Kebrina Kinkade kegilaan manusia kehancuran Arab Kehidupan dan kematian. kejatuhan muslimin Kematian Kematian membongkar wajah sebenar dunia Kemuncak Akhir Zaman Kerajaan Tuhan [174] Kertas Wang Amerika KERUNTUHAN ARAB Keruntuhan ekonomi KETERUBATAN YAHUDI keturunan Adam Keturunan Ham Keturunan Ham Kush KHAHTHAN killing Muslims Kisah BILAL BIN RABAH konco-konconya kuburku kuman-kuman KUNCI dunia Lahore largest demonstration Madinah magnitude earthquake makhluk MAN malaikat dan jin MALANG Man dan Dabbat Manusia di Langit MANUSIA DI LANGIT dan MANUSIA DI BUMI manusia MAN Mars dan Jupiter Maryland MASJID MISTERI DI TUREN Masjid Nabawi: The Prophet's Mosque Mecca and Medina melaknat Yahudi Melihat hitungan hari puasa dari ALMANAK...jawa asli membongkar wajah sebenar dunia.jatuh sakit memesongkan manusia MEMPERBAIKI KEADAAN DUNIA Mengapa Yahudi Bijak me­ngelabui umat MENGGENAL ALLAH menggerunkan menjajah negara-negara Menjelang Babak Peralihan Menjelang wafatnya Mesir dan Hittite sering muncul berperang Millions of people MIMPI RASULLULLAH Misraim MISTERI SETAN 18 - DIBALIK PERANG Mistisisme Mogadishu's Mole People Mongol dan Tartar More than three million Muslims mosque Mount Merapi volcano..25 on October 27 Mt. Ararat Mummies Muslim Muslim Mamilla cemetery in downtown Jerusalem Muslim Rohingya Muslim Suriah National Geographic Nepalese Muslim Ramadan niat penjajahan November 20 occupied West Bank Orang Mole over Pakistan's cultural Pakistans army headquarters in Rawalpindi Palestinian killed Palestinian militants Pandanglah sifat Allah PEKERJAAN ISA pembawa panji hitam. PEMBERSIHAN RUMAH SYAITAN Penemuan Rangka Manusia Raksaksa Kaum A’d peneroka China dan Turki Quaker pengikut Dajjal Perbezaan Semut Dengan Manusia perbuatan syirik Peristiwa Di Masjidil PERKAHWINAN IBLIS perut bumi perut padang pasir pic POKOK politik dan ulamak porak peranda ekonomi PROPAGANDA Protesters remained Put dan Kanaan Qadiriya Badiriya Sufi .mosque in the village of Umm Dawban Qiamat QUAKE HITS INDONESIA quake rocked QUR-AN MENYIMPAN MAKLUMAT Raiwind on the outskirts Rakaman Dalam BaitUllah. dalam kaabah Ramadan at Istiqlal mosque in Jakarta Ramadan fast Ramadan in Jeddah Ramadan in Manila RASULULLAH SAW Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam Ratu Dunia read the Koran RENUNGAN KE ZAMAN SILAM retreating ripping RUMAH MAKHLUK HALUS DURJANA SEPERTI IBLIS Rusia 'Gog' Sabai'yali sakaratul maut. Salahuddin Al­Ayubi Sayidi Syeikh Muhammad AsSuhaimi Scared Sacred (2004) Scientists warn that glaciers in the Andes second largest city of Aleppo Sejarah Ngeri Penindasansyiria Semenanjung Arab Serahkan diri kepada tuan yang empunya diri. shocking image Silver Spring Sixty-third anniversary SOLATNYA Somali women Somalia government southern Indonesia Sumatra island survivors fought Syed Hussein Shahab Syed Jamaluddin AI-Afghan Syed Jamaluddin Al-Afghani Syi'ah imam dua belas Syi'ah Indonesia..Husein Shahab SYRIA; Freedom vs Dictatorship Syrian government troops using tanks Tablighi Ijtema Tahrir Square Tahrir Square 8:30am Taliban Terrorists Tanda Kemunculan Tausiah Ayah teng­gelam bumi Thariqat Embah Agung The 7.0-magnitude The Aramco Exploration the holy fasting month of Ramadan Thousands of people tiga Kutbah tipu muslihat trazedi FIRAUN trisula Tsunami hits Japan after 8.9 Tujuh Sangkakala tukang nujum TUKANG RAMAL Turki kecil tv france24 Umaiyah dan Abbasiyali umat Islam Rohingya USTAZ USTAZ AMALUDDIN DARUS USTAZ Asri Ibrahim. Rabbani meninggal dunia. Ustaz Fathul Bari Masuk Masjid SYIAH Buat Apa Ustaz Haji Shaari Mohd Yusuf UTUSAN SYAITAN WAFAT wilayah ikhlas worldwide Yahudi Yahudi dunia Yahudi menaklukkan Yak­juj (RUSia) zaman Abdul Muthalib zaman ini ZAMAN KEMUNCULAN MAHDI